Обявления

15.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-333/10.08.2020г. от собственик на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1931.1145 и  68134.1931.1146 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.1145 и  68134.1931.1146 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-6620/25.06.2019г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XV-43 и УПИ IV-42, кв. 202, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-50-48/23.02.2004г. на Кмета на СО-Район "Витоша", Заповед №РД50-09-255/19.06.1996г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-147/07.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на ПИ с идентификатори 68134.1931.1145 и  68134.1931.1146 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-147/07.10.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "СКАРЛИ" ООД

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР94-3051/03.08.2020г. от Светослав Арсов - пълномощник на "СКАРЛИ" ООД, собственик на ПИ с  идентификатор 68134.1932.2282 от КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-148/09.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изготвяне на Подробен Устройствен План - изменение на Плана за застрояване на ПИ  идентификатор 68134.1932.2282 от КККР на СО-Район "Витоша", а по действащ регулационен план УПИ IV-348, кв. 56, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд - София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша"

Заповед №РВТ20-РА50-148/09.10.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-274/08.07.2020г. от собственик на имот с идентификатор 68134.1937.740 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1937.740 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и заповед №18-12551/29.11.2019г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ VII-740, кв. 225, ж. к. "Гърдова глава", одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-142/21.09.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на ПИ с идентификатор 68134.1937.740 от КККР на СО-Район "Витоша.

Заповед №РВТ20-РА50-142/21.09.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ19-ГР00-231/31.05.2019г. от собственици на имот с идентификатори: 68134.1937.1519 и 68134.1937.1520 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-8146/13.10.2016г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XII-768 и УПИ XI-768, кв. 222, ж. к. Гърдова глава, одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-12/04.02.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на ПИ с с идентификатори: 68134.1937.1519 и 68134.1937.1520 от КККР на СО-Район "Витоша.

Заповед №РВТ20-РА50-12/04.02.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № САГ20-ГР00-688/06.04.2020г. в НАГ на СО от Манастир "Успение Богородично", чрез упълномощено лице е отправено искане за разрешение за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1945.1264 в обхвата на регулационен план на м. "Национален киноцентър", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РА50-643/19.08.2020г. на Главния архитект на СО с разрешение за изработване на ПУП за ПРЗ в териториалния обхват на ПИ с идентификатор 68134.1945.1264  на регулационен план на м. "Национален киноцентър", СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-643/19.08.2020г.


17.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-352/20.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1971.333, 68134.1971.2725, 681.1971.3270, 68134.1971.1800 и 68134.1971.2023  с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1971.333, 68134.1971.2725, 681.1971.3270, 68134.1971.1800, 68134.1971.2023, 68134.1971.1279 и 68134.1971.3176 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ XLI- 168.1922.1997.3057.3058.3160.3206.3269 - " за мотел, жилища, спорт и паркинг", УПИ XIX-1279,1326,1800,2023,2348,2750 - "За ЖС и пречиствателно съоръжение", кв.126а, м."ВЕЦ Симеоново - обслужващи обекти на околовръстния път"

Заповед

Скица


17.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-328/04.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1895.507 и 68134.1895.507 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлен имот с индетификатор: 68134.1895.507 и 68134.1895.507 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VIII-507, 508кв.57, гр. София, м. "Карпузица", одонбрен със Заповед №РД-09-50-02/05.01.1999г. от Главен архитект на София, потвърден с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 на СОС, ИПР, Одобрено със заовед №РД-50-18/10.03.2009г. на Главния архитект на район "Витоша".

Заповед

Мотивирано предложение

Схема


15.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-349/19.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1970.4535 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлен имот с индетификатор: 68134.1970.4535 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ IV-1621, 2019 за "ЖС", кв. 3, гр. София, м. "Ботаническа градина", одобрен със Заповед №РА50-439/11.06.2018г. на Главен архитект на София.

Заповед

Скица


15.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-350/20.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1971.3333  с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1971.3333 и 68134.1971.764 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VI505, УПИ XIX-3333" за офиси, търговия и пг ", УПИ XXVI- 764, кв.130, гр. София, м. "Драгалевци- разширение север IIчаст", одобрен Решение №10 по Протокол №24/30.03.2001г. на СОС, ИПРЗ одобрено със Заповед №РД-09-05-1059/15.10.2009г. на Главен архитект на гр. София, ИПР одобрено със Заповед № РВТ17-РА50-177/05.10.2017г. на Главен архитект на район "Витоша" - СО

Заповед

Скица


01.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-265/02.07.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68135.2043.4035 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлени имоти с индетификатори: 68135.2043.959, 68135.2043.4035 и 68135.2043.4032 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-22-638/11.07.2012г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ VI505, УПИ IV-571 и УПИ I-571, кв.49а, м."в.з. Симеоново-север", одобрен със Заповед №РД-50-09-202/03.07.1989г. на Председателя на ИК на СНС, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-123/01.09.2020Г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на 68135.2043.959, 68135.2043.4035 и 68135.2043.4032 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


28.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-152/10.04.2020г. от собственици на поземлен имот 68134.1931.42 от КККР, с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 68134.1931.42 по КККР, УПИ V-42, кв. 216, м. "Павлово - Бъкстон", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-107/10.08.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.42 по КККР, СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване  от заинтересованите лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


19.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община е постъпило Заявление №САГ20-ГР00-1196/18.06.2020г. от "Асет Мениджмънт София" ЕАД с искане за разрешение за изработване на Проект на ПУП - ИПРЗ на УПИ II-843, УПИ IX-306 "за жилищен комплекс с обществено обслужване и трафопост", УПИ X-1249, УПИ XIII-1159, УПИ XXIV-306 "за жилищен комплекс с обществено обслужване" и УПИ XXV-306 "за жилищен комплекс с обществено обслужване", кв.11а, м. "в.з. Киноцентър - III част", поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2826, 68134.1944.2934, 68134.1944.2942 и 68134.1944.2943 по КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-561/14.07.2020г. на Главния архитект на Столична община с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2826, 68134.1944.2934, 68134.1944.2942 и 68134.1944.2943 по КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд-София-град. Жалбите се подават от заинтересованите лица в деловодството на СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд -София-град от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.


19.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР00-208/05.06.2020г. и Заявление №РВТ20-ГР00-208-2/01.07.2020г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1945.638 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.1945.1141 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на на АГКК и Заповед №КД-14-22-1402/17.09.2013г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП улица-тупик от о.т. 276а до о.т.276б, кв.8, в.з. Бояна, одобрен със Заповед №5292/27.08.1958г. и Заповед №330/13.11.1967г., е издадена Заповед №РВТ20-РА50-118/18.08.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имот с идентификатор 68134.1945.1141 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


19.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР00-189/26.05.2020г. от собственик на имот с идентификатор 68134.1937.780 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1937.780 и 68134.1937.1430 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XII-1032 r УПИ XI-780, кв. 210а, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-117/18.08.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти 68134.1937.780 и 68134.1937.1430 от КККР на СО-Район "Витоша". 

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


11.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-117/19.03.2019г. от собствениците с индетификатор 68134.1941.1358 от КККР с искане за рязрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1941.1358, 68134.1941.1051 и 68134.1941.178 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и изменение със Заповед № 18-100025/23.11.2018г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XVIII-178 и улица от о.т.448 до о.т.450, кв.28, кв.Бояна, одобрен със Заповед №291/30.05.1980г и Заповед №РД-09-50-54/19.02.2001г., е издадена Заповед №РВТ20-РА50-91/03.07.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на ПИ с индетификатори 68134.1941.1358, 68134.1941.1051 и 68134.1941.178 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


28.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

 Уведомяваме Ви, че в СО Р-н „Витоша” е постъпило заявление вх. № РВТ20-ГР00-291/14.07.2020 г., от собственика на имоти с идентификатори 68134.1977.2697 и 68134.1977.2698 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация строяване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1977.2697 и 68134.1977.2698 от КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХX-2669,2668 и УПИ XXXVI-2668,1002, кв.92, м.“кв. Драгалевци“, одобрен със Решение №4 по Протокол №21/19.02.2001 г.  на СОС; заповед №РД-50-188/16.11.2007 г.; заповед №РД-09-50-9/16.01.2008 г. на Гл. архитект на София и заповед №РВТ19-РА50-110/24.07.2019 г. на Гл. архитект на район "Витоша"СО


21.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление с вх. № РВТ20-ГР94-2745/10.07.2020г., от собствениците на имот с идентификатор 11394.1795.577 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР на Р-н „Витоша“, одобрена със заповед РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXX-577, кв.6, с. Владая, одобрен със заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл. архитект на София потвърдена с Решение №27 по Протокол №27 и №31/07.11.2001 на СОС


21.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление с вх. № РВТ20-ГР94-182/15.05.2020г., от собственик на имот с идентификатор 68134.1931.16 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор: 68134.1931.16 от КККР на Р-н „Витоша“, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XII-16, кв.218, м. „Павлово-Бъкстон“, одобрен със заповед №РД-50-09-255/19.06.1996г.


13.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че във връзка с постъпил сигнал с вх. № САГ19-ДР00-1953/14.11.2019г. в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община от Сдружение "Национално движение Хан Кубрат", идентичен с внесения в СО с вх. № СОА19-НЦ62-1142/14.11.2019г., е издадена Заповед № РА50-489/18.06.2020г.  на Главния архитект на Столична община, с която се нарежда да се изработи служебно Проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ LI -73, кв.3а, м. "Национален киноцентър - Бояна", ПИ с идентификатор 68134.1945.73 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд - София - град. Жалбите се подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, ет.1 и се изпращат служебно в Административен съд - София - град от отдел "Провно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.


18.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 134, ал.2, т. 5 от ЗУТ, вр. чл.133,  ал.1, 2 и 4 на ЗУТ, Заповед № СОА20-РД50-3/2020г.  на Кмета на СО, писмо САГ20-ГР00-754/1/05.05.2020г. на Главния архитект на СО и Заявление с вх. №РВТ20-ГР00-203/04.06.2020г. е издадеда Заповед № РВТ20-РА50-88/18.06.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план, който е извадка от изработвания по възлагане от НАГ и Заповед № РД-09-50-843/23.10.2015г. на Главния архитект на СО проект за "Подробен устройствен план - изменение на улична регулация на обект "Софийски околовръстен път от бул. "България" до АМ "Люлин" в участъка с пътен възел с бул. "България" до ЖП линия София - Перник и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали: м. "артерия Трайко Китанчев" и продължението и от ул. "Емил Марков" до кв. "Бояна", м. "Манастирски ливади -запад", кв. "Павлово - Бъкстон", кв. "Бояна, м. "Гърдова глава", м. "бул.  Цар Борис III - 2 част", м. "Карпузица" в СО-Район Витоша" .

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването, пред Административен съд - София - град.


17.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Столична община , на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, с Решение № 96 по Протокол 10 от 12.03.2020г. на СОС,  е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПЗР) за създаване на нови УПИ XXXIII-891, 901 - " За жс", УПИ XXIV - 888, 1464 - "За жс", УПИ XXV-891, 901, 1464 - "За жс", УПИ XXVI-887 - "За жс", кв.7, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път, и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на улица о.т. 15 - о.т. 15а (нова) - о.т. 15г (нова) задънена улица от о.т.15а (нова) - о.т. 15в(нова) с план - схеми, част "ВиК" в обхвата на проекта". Решението и проектът са изложени в Район "Витоша". Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник", по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - София - град. Жалбите се подават в СО-Район "Витоша и се изпращат в Административен съд - София - град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и благоустройство" на СО.

Публикувано в "Държавен вестник" - брой 54 от 16.06.2020г.


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомявапе Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г., от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I-1536 и УПИ II-1536, кв.12а, м. "в.з. Киноцентъра- 3 част-разширение", одобрен с Разрешение № 100 по Протокол 32/10.12.2001г. на СОС, е издадена допълваща Заповед № РВТ20-РА50-86/15.06.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" към Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г. с разрешение за изработване за изработване на Проект за изменение на Плана за регулация с част "Изменение на плана за Застрояване".


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-176/08.05.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори  68134.1974.12, 68134.1974.1103 и 68134.1974.4995 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1974.4992, 68134.1974.12, 68134.1974.1103 и 68134.1974.4995 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I – 11 и УПИ II – 12, 1103,4995, кв. 18, гр. София, м. ”в.з. Киноцентъра I част“, одобрен със Заповед №РД-50-09-82/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-75/12.02.1996 г. на Кмета на район „Витоша“; ИПР, одобрено със Заповед №РД-09-50-638/29.07.2014 г. на Главен архитект на Столична община; ИПР, одобрено със Заповед №РВТ16-РА50-154/03.11.2016 г. на Главен архитект на район „Витоша“ .

Графика


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, е в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-199/02.06.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори 68134.1936.647, 68134.1936.721, 68134.1936.764, 68134.1936.765, 68134.1936.1166, 68134.1936.1239, 68134.1936.1261 и 68134.1936.1388  с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1936.647, 68134.1936.721, 68134.1936.764, 68134.1936.765, 68134.1936.1166, 68134.1936.1239, 68134.1936.1261 и 68134.1936.1388 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II – „за специални нужди“ и УПИ III-647, кв. 6, гр.София,  м. ”Панорамен път” за специални нужди, одобрен със Заповед №452/09.11.1962 г. на Заместник Председателя на ИК на СГНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-319/24.07.1996 г. на Главен архитект на София; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-387/13.09.2000 г. на Главен архитект на София; ИПР, одобрено със Заповед №РД-50-320/06.12.2001 г. на Кмета на район „Витоша“; ИПР, одобрено със Заповед №РД50-441/21.10.2003 г. на Кмета на район „Витоша“.

Графика


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-АП00-295/05.05.2020 г. от собственика на имот с идентификатор  68134.1977.2662 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1977.2662  по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ –XXX – „трафопост“, кв. 95, гр. София, м.“Драгалевци – разширение - север“, одобрен със Заповед №РД-09-50-196/01.04.1999 г. на Главния архитект на София, потвърден с Решение №85 по Протокол №56 от 06.08.2003 г. на СОС; ИПР, одобрено със Заповед №РВТ20-РА50-29/26.02.2020 г. на Главния архитект на район „Витоша“ - СО.

Графика


09.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е изпратена Заповед № РА50-407/21.05.2020г. на Главния архитект на СО за разрешаване на устроиствена процедура за изработване на ПУП - изменение на план за регулация в териториален обхват: УПИ III-539, кв.54а, м. "кв. Бояна" за привеждане на регулационните му граници в съответствие с имотните граници на ПИ с индетификатор 68134.1942.1321 по кадастрална карта и свързаното с това изменение на общите регулационни граници със съседни УПИ XI-538 и УПИ IX-543, кв.54а, м. "кв. Бояна", СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Адменестративен съд - София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". 


01.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Столична община на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 по Протокол № 8 от 06.02.2020г. на СОС е одобрен Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XLV-1036, кв.226, м. "в.з. Симеоново - Драгалевци - II част, ПИ с индитефикатор 68134.1973.1036, СО-Район "Витоша", създаване на нови УПИ XLV-1036 - "за жс", УПИ XLVI-1036 - "за жс", УПИ XLVII-1036 - "за жс" и УПИ XLVIII-1036 - "за жс", Изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 301а до о.т. 301в (нови), СО-Район "Витоша". 

Разрешението и проектът са изложени в сградата на СО-Район "Витоша". В 30-дневен срок от съобщаването Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица, по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, пред Административен съд - София - град. Жалбите се подават в деловодството на СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд - София - град от отдел "Правно-административно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община. Съобщението е публикувано в Държавен вестник, брой 29 от 27.03.2020г.


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР00-48/31.01.2020г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.2043.332 от ККР с искане за разрешение за изработване Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори: 68134.2043.332 и 68134.2043.331 от КККР на Со-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХII-332 и УПИ ХIII-331, кв.46, м. "кв.Симеоново", одобрена със Заповед № РД-09-50-02/05.01.1999г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-68/13.05.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.2043.332 и 68134.2043.331 от КККР на СО-Район "Витоша".


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление №РВТ20-ГР00-259/24.06.2020г., от собственика на имот с индетификатор 68134.1931.1172 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с индетификатор 68134.1931.1172 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-7292/29.08.2018г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ ХI-70, кв.204а, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-67/13.05.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в териториалния обхват на ПИ с индетификатор 68134.1931.1172 от КККР на СО-Район "Витоша".


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №РВТ 20-ГР00-139/01.04.20г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1970.4367 с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4367 и 68134.1970.4384 по КККР на р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII-327,925  и УПИ  VII-327, кв. 20, гр. София, м. "в.з. Коноцентър III част- разширение ", одобрен с Решение №100 по Протокол № 32 от 10.12.2001г. на СОС.

Заповед за допуск

Графика


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №РВТ 20-ГР00-145/14.04.20г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1971.5044 с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1971.3316 и 68134.1971.5044 по КККР на Р-н "Витоша", одобрена със Заповед РД-18-3/11.04.2011г. на изпълнитения директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-1492 и УПИ VIII-1525,3098 - "за жилища, хотел, магазини, подземни гаражи, ктп и пречиствателни съоръжения", кв. 130, гр. София, м. "Драгалевци-разширение-север II част", одобрен с Решение №10 по Протокол 24 от 30.03.2001г. на СОС; ИПР, одобрена със Заповед № РД-50-329/11.12.2001г. на Кмета на Район "Витоша"; ИПРЗ, одобрено зъз Заповед №РД-09-50-1239/19.09.2008г. на Гл. Агритект на София; ИПР, одобрено със Заповед № РВТ20-РА50-6/ 16.01.2020г. на Гл. архитект на СО Район "Витоша".

Заповед за допуск

Графика


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №РВТ 20-ГР00-151/10.04.20г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1977.145 с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1977.148, 68134.1977.145 и 68134.1977.144 по КККР на р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ Х-148, УПИ IX-145 и УПИ  VII-144, кв. 38, гр. София, м. "кв. Драгалевци", одобрен с Решение №4 по Протокол № 21 от 19.02.2001г. на СОС.

Заповед за допуск

Графика


29.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление №РВТ20-ГР00-88/24.02.2020г., от Кмета на СО-Район "Витоша", като представител на СО, на имот с индетификатор 68134.2042.2563 от КККР, с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.2042.2563, 68134.2042.2099 и 68134.2042 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП: улица-тупик от о.т. 71а до о.т. 71в, УПИ IV - за ОДЗ и УПИ V-160, кв.8, по плана на гр. София, м. "кв. Симеоново", одобрен със Заповед № РД-50-09-339/03.06.1986г. на Гл.архитект на гр.София и Заповед №РД-09-50-314/30.03.2001г. на Гл. архитект на гр. София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-50/10.04.2020г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.2042.2563, 68134.2042.2099 и 68134.2042.160 от КККР на СО-Район "Витоша".


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-94/27.02.2020 г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1932.27 и 68134.1932.352, с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1932.27, 68134.1932.352 и 68134.1932.28 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VII –27, УПИ IX – 352, УПИ XI - 28 и УПИ ХII-28 , кв. 57, гр.София,  м. ”Манастирски ливади - запад”, одобрен със Заповед №РД-50-517/23.06.1995 г. на Главен архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 г. на СОС.

Мотивирано предложение,   Скица1 ,  Скица2


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-72/14.02.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори  68134.2048.1413 и 68134.2048.413 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  68134.2048.1413 и 68134.2048.413 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ –III –413 и УПИ VIII - 413, кв. 22, гр. София, м. ”кв. Симеоново“, одобрен със Заповед №РД-50-09-339/03.06.1986 г. на Главен архитект на София; ИПРЗ, одобрено със Заповед №РД-50-35/21.02.2007 г. на Кмета на район „Витоша“.

Скица


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка  с постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-93/26.02.2020 г. от СО район „Витоша“ с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  68134.1897.536, 68134.1897.537 и 68134.1897.594 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-69/14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ –XIV – „за хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и детска площадка“, кв. 1, гр. София, м. ”Мала кория“, одобрен със Заповед №РД-50-09-304/24.09.1990 г. на Председателя на ИК на СНС; Решение №66 по Протокол №76/12.02.2015 г. на СОС.

Мотивирано предложение,   Скица


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка  постъпило Заявление вх. №  РВТ20-ГР00-138/01.04.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори  68134.1935.2276 и 68134.1935.2277 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатор 68134.1935.2276, 68134.1935.2277 и 68134.1935.2026   по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ  ХIII – 987 и УПИ XII-988, кв. 188, гр. София, м. ”Гърдова Глава”, одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997 г. на Главен архитект на София, Заповед № РД-09-66/31.03.2006 г. на Кмета на СО- район „Витоша“ и Решение №452 по Протокол №70/22.07.2010 г. на СОС.

Мотивирано предложение ,  Скица


09.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №РВТ20-ГР00-87/22.02.2020г. от собствениците няа имоти с индетификатори 68134.1970.192, 68134.1970.193 и 68134.1970.194 от КККР с искане за разрешение за изменние Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1970.192, 68134.1970.193 и 68134.1970.194 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП: УПИ VII-192 "за ОО и ЖС", УПИ VI-193 "за ОО и ЖС" и УПИ V-194 " за ОО и ЖС", кв.16, по плана на гр. София, м. "в.з. Киноцентъра - III част - разширение", одобрен с Разрешение № 100 по Протокол 32/10.12.2001г. на СОС, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-47/07.04.2020г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори: 68134.1970.192, 68134.1970.193 и 68134.1970.194


09.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №РВТ20-ГР00-117/12.03.2020г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1895.794 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1895.794, 68134.1895.193, 68134.1895.196, 68134.1895.856 и 68134.1895.853 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XVI-194, УПИ I-196, УПИ XV-196 и УПИ XIV-195, кв.33, м. "ж.к. Карпузица", одобрен със Заповед №РД-09-50-02/05.01.1999г. на Гл.архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-48/07.04.2020г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на 68134.1895.794, 68134.1895.193, 68134.1895.196, 68134.1895.856 и 68134.1895.853


20.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила молба с Бх. № РВТ-20-ГР 00-73/21.02.20г. от собстшениците на имот с идентификатор 68134.1976.108 с искане за разрешение за изменение на плана за регулация в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1976.108 по КККР на Р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, по действащ ПУП и УПИ - XXI - 108, кв. 53, гр. София, м. "кв. Драгалевци", одобрен с решение №4 по Протокол №21/19.02.2001г. на СОС.

Скица


20.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила молба с Вх. № РВТ-20-ГР00-68/13.02.20г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1971.1156 и 68134.1971.2957 с искане на разрешение на изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1971.1156 и 68134.1971.2957 по КККР на р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП и УПИ-V- 1156, кв. 149, гр. София, м. "в.з. Драгалевци - Стадиона", кв. 147, 148 и 149, обобрен с Решение № 91 по Протокол №23 / 19.03.2001г. на СОС, ИПРЗ одобрено с Решение № 528, по Протокол № 86/ 23.07.2015г. на СОС.

Скица


 


02.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ТД26-3230/07.10.2019г., 10.12.2019г. и 10.01.2020г. от собственика на имот с индетификатор 68134.2048.2190 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.2190 от КККР на СО - Район "Витоша", одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ХХ-209,209а, 209б, кв. 54, м. кв. "Симеоново", одобрен със Заповед № РД-50-159/02.03.1995г. на Главния архитект на СО и Заповед № РД-50-279/18.10.2001г., Заповед № РД-50-421/02.10.2003г. и Заповед № РД-50-213/12.08.2005г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ20-РА50-25/24.02.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.2190.

 


28.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ20-ГР00-27/21.01.2020г. и 14.02.2020г. от собственика на имот с индетификатор 68134.2048.174 от КККР, с искане за разрешение за изменение на  Плана за регулация в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.174 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП-ЧИЗРП - УПИ IV-174, кв.54, м. "кв.Симеоново", одобрен със Заповед РД50-159/02.03.1995г. на Главния архитект на СО, с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана на застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.174 от КККР на СО-Район "Витоша".


17.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ20-ГР00-7/09.01.2020г., от собственици на имот с индетификатори 68134.1396.1245 и 68134.1936.1230 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1396.1245 и 68134.1936.1230 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-138/21.03.2011г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП УПИ IV-52 и УПИ V-52, кв. 3, м. "Панорамен път" - за специални обществени нужди, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/10.11.1994г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-18/17.02.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


06.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-446/08.11.2019г. от собственик на имот с индетификатор 68134.1937.1247 от КККР, с искане за разрешение за изменение Плана на регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1937.1247 и 68134.1937.1283 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-10540/09.10.2019г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ I-723а и УПИ XLI - за озеленяване, кв.8, ж. к ."Гърдова глава", одобрен със Заповед № РД-09-50-264/27.05.1997г. и Заповед № РД-50-152/01.07.2002г. и на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ20-РА50-9/22.01.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Главния архитест на СО-Район "Витоша, пред Административен съд - София град. 


03.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ИРЕНА РАДИЧЕВА И РУМЕН ЛОЗАНОВ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление №РВТ19-АП00-443/2019г. от Сдружение на собствениците "Примера", е издадена Заповед №137/12.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за одобрение на инвестиционен проект за изменение по време на строителството на към Разрешение №949/21.11.2019г. на Главния архитект на СО за "Жилищна сграда на 2М+1, 2М+3 И 2М+3+А с магазини, офиси и П.Г." в УПИI-392, кв.79, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение. 


27.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-373/19.09.2019г., от собственика на имоти с индетификатори 68134.1933.152 и 68134.1933.153 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/ 02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-85/16.06.2014г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х-153, УПИ ХI-152 и УПИ I-638, 639, кв.68, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение 85 по Протокол 568/06.08.2003г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-200/11.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


23.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1942.788

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-459/18.11.2019г. от собственикът на имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XL VII-787, кв.50, кв. Бояна, одобрен със Заповед № 291/30.05.1980г.; Заповед №РД-50-383/15.09.2004г.; Заповед №РД-50-116/19.05.2005г. и Заповед №РА-50-611/10.10.2016г. на Гл. архитект на СО, е издадена Заповед № РВТ19-РА50-205/20.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочения имот.


13.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1975.376 и 68134.1975.377

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-41/21.10.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-376 и УПИ ХV-377, кв.1, в. з. "Киноцентър I ч., одобрен със Заповед №РД-50-09-82/16.03.1990г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-196/10.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1795.577 и 11394.1795.2051

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-374/19.09.2019г., от собствениците на имоти с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР , с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхват на ПИ с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХХ-577, кв. 6, с. Владая и в.з. Владая, одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение №27 по Протокол №27 и №31/07.11.2001г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РД50-913/09.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация и Застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1796.1098 и 11394.1796.1091

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19-ГР00-3390/01.10.2019г., от собственика на имот с индетификатор 11394.1796.1098, с искане за разрешение за изменение Плана на регулация в обхвата на ПИ с индетификатори:11394.1796.1098 и 11394.1796.1091 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрени със заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-1098 r УПИ VII-1091, кв. 35, с. Владая, одобрен със Заповед № РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София и заповед № РД-50-285/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ19-РА50-192/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19- ГР94-3143/30.08.2019г., от собственика на имот с индетификатор 68134.1933.2272 от КККР, с искане за разрешение за изменение на плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-1027, 1028 и УПИ VII-1028а, кв. 46, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-50-09-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр. София, потвърдена с Решение №85/06.08.2003г. на СОС, Заповед № РД-09-50-115/15.02.1995г. на Гл.архитект на гр. София и Заповед № РД-50-213/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ19-РА50-191/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с Разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на план за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


22.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ С ИНДЕТИФИКАТОРИ: 

№ 68134.1930.378.2, № 68134.1930.378.3 И № 68134.1930.378.5

На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, ви съобщаваме за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-260/05.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ ХII-378, кв. 197, м. "Павлово-Бъкстон". 

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица,  пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


25.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша" по Заявление № РВТ19-ГР00-359/2019г., за  промяна на предназначение на имот от жилищно в нежилищно и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХIV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София


06.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДВ брой 62 от 06.08.2019г., Столична община, на основание чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.18а, кв.18б, и кв.18в, м."в.з "Бояна" и кв.82б, м."Манастирски ливади - изток - Обслужващи обекти на Околовръстен път", заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Околовръстен път", Гробищен парк "Бояна", ул."Проф.Илия Йосифов", дере, който е изложен в СО-Район "Витоша".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен от датата на обнародването в "Държавен вестник" /ДВ брой 62 от 06.08.2019г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша", адрес: ул."Слънце" №2, ет. 1 - деловодство.


10.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-район "Витоша" на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проек за подоробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.Княжево заедно с план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Елаша", ул."Явор", ул."Къпина" и ул."Витошки Бор". Проектът е изложен в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2 , ет.2, ст. 45. Схемите за ПУП-ИПРЗ може да видите тук: Схема 1 и Схема 2


09.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ се съобщава, че в Държавен вестник бр.54/09.07.2019г., стр.55 е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ ІІІ - 799, 800, 801, 802, 994, 804, 993 - за жилищно строителство от кв.53а/нов/ и УПИ 4175 - за жилищно строителство от кв.48а/нов/, и изменение на плана за улична регулация между квартали 48а и 53а, м."в.з.Симеоново - север", заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Запознаването с проекта за подробен устройствен план, може да бъде извършено от заинтересованите лица, всеки работен ден в СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 46а.

В 30-дневен срок от съобщаването, в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план.


05.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В Държавен вестник бр.53/05.07.2019г., стр.66 е обнародвано Решение на СОС № 289 по Протокол № 76,т.3 от 30.05.2019г., с което се одобрява проект за ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м."в.з.Симеоново - север - разширение", СО-Район "Витоша" в териториален обхват: "Софийски околовръстен път", западната регулационна граница на м."в.з.Симеоново - север", ул."Неофит Хилендарски" и ул."53-та", СО-Район "Витоша".

Запознаването с Решението и подробния устройствен план, както и обжалването, може на бъде извършено всеки работен ден на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша", ет.2, стая 46А. Обжалването се осъществява, пред Административен съд -София - град, в 30-дневен срок от настоящото съобщение, като жалбите от жалбоподателите се подават в деловодството на СО-Район" Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1.


04.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" с обявление № РВТ17-ТП00-4/132 от 28.06.2019г. , във връзка с публикация в Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г, стр.151 и съобщение на Столична община на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП - План за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" (шосе с.Владая-с.Мърчаево), ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", ул."Черешава градина", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, първокласен път Е79.

Съсобствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти да представят договори по реда на чл.15, ал.3, чл. 5 и чл.17 от ЗУТ. При непредставяне на такива договори, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в СО-Район "Витоша". В едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".


 


17.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщение за  издадена Заповед № РА50-666/26.08.2020г. на Главния архитект на СО, относно изменение на Заповед № РД-09-50-864/29.10.2015г. на Главния архитект на СО за разрешеване на устройствна процедура, като от териториалния обхват на ПУП-ИПРЗ се изключват УПИ VI-360, УПИ XIV-361 и УПИ XVI -361, кв.221,  м. “Павлово-Бъкстон“.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД


16.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Издадена  виза за проучване и проектиране на "Многофамилна жилищна сграда" в УПИ XVII -146 (ПИ с идент.68134.1935.146), кв. 191, по плана на гр. София, м. "Гърдова глава", издадена от Гл. архитект на СО към заявление рег. РВТ20-ГР00-241/19.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ


03.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена Заповед №РВТ20-РА50-124/03.09.20г. на Гл. Архитект на Район "Витоша" - СО, за допускане изменение на Плана за регулация в обхват на поземлен имот с идентификатор 68134.1930.613 от КККР на Район "Витоша" - СО.

ЗАПОВЕД

СКИЦА


02.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава - в Държавен вестник, брой 75, страница 90 от 25.08.2020г. 

16. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 343 на СОС по протокол № 18 от 23.07.2020 г. е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизиратната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая“ – ПС „Владая“, Тласкател ф 200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон І в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. Витошки гранит и ул. Жълта вода – ф 250 ПЕВП, с. Владая, с трасе през ПИ с идентификатори 11394.4266.240, 11394.4266.393, 11394.4266.396, 11394.4266.397 и 11394.4266.398 по КККР на с. Владая и определяне на сервитутните линии на мрежите и съоръженията, Природен парк „Витоша“, район „Витоша“, Столична община. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
6159

12.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО Район "Витоша" съобщава за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР94-5238-[1]/21.02.2020г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект „Открит паркинг за 27 леки коли“ в УПИ I-1516, кв.2, м.“Манастирски ливади - запад“.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

Обявление и Виза


09.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на "медицински център, офиси, магазини, конферентни зали, подземен паркинг и допълващо застрояване" в УПИ XI-290 (ПИ с инд.68134.1940.1277) кв. 28, м. "в.з. Беловодски път - Боянско"  ВИЗА


16.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщение за издадена Заповед № РА50-107/14.02.2020г. на Главния архитект на СО за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ V-469, кв.32 и УПИ II-2287, кв.34, м."Манастирски ливади - запад"


 

08.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че в Държавен вестник, брой 33, страница 45 от 07.04.2020г., абзац 34 е побликувано и обнародвано следното обявление: "Столична община на основание чл. 128, ал.1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за уличната регулация за обект "Софийски околовръстен път от бул. "България" до АМ "Люлин" в участъка от пътен възел бул. "България" до жп линия София - Перник, заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали и местности: м. Артерия Трайко Китанчев и продължението и от ул. "Емил Марков" до Бояна, м. "Манастирски ливади - запад", м. "Павлово - Бъкстон", м. "Гърдова глава", м. бул. "Цар Борис III - 2 ч.", м. "Карпузица" - район "Витоша" и м. кв. "Овча купел" - актуализация, м. "кв. Овча купел", кв 50, м. "ж. к. Овча купел - 2 ч.", м. "кв. Горна баня" - район "Овча купел", който е изложен в район "Витоша" и район "Овча купел".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едноседмичен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината, чрез район "Витоша" и район "Овча купел".


22.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

МАРИН МАРИНОВ, АЛЕКСАНДРА ТЕОДОСИЕВА, ТОДОРКА МИНЕВА, НИКОЛЕТА ТЕОДОСИЕВА,

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.376

ДИЛЯНА ГАЙДАРСКА,

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.1201

ЙОРДАН РАХНЕВ, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПЕТЯ МИТОВА,

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.1200

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-264/07.08.2019г. на Главния архитект на районната администрация, по Заявление № РВТ19-ГР00-264/2019г. за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ VII-373 - за жс, кв. 260Б, м. "Павлово - Бъкстон".

В 14 - дневен срок от настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА С АДРЕС:

УЛ. "МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ" № 30, ГР. СОФИЯ

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране на Главния архитект на районната администрация, по Заявление № РВТ19-ГР00-98/2019г. за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ХIII -1212, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад".

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


23.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.375,

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране по Заявление № РВТ19-ГР00-264/07.08.2019г.на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ VII-373 - за ЖС, кв.206Б, м. "Павлово-Бъкстон". Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.


20.08.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-293/12.07.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4959-21.06.2016г. на Началник на  СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI - 946, УПИ ХII-946, УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/03.11.1997г. на Главния архитект на София,е издадена Заповед № РВТ19-РА50-127/20.08.2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша", с която се разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI-946, УПИ ХII-946 и УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к.Гърдова глава.


19.08.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-323/30.07.2019г. от собственика на имоти с индетификатори: 68134.1971.5013, 68134.1971.1463, 68134.1971.2812, 68134.1971.5015 и 68134.1971.3129 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и  застрояване в обхвата на същите поземлени имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХI-2813 - за офиси, хотел, магазини и п.г., УПИ I-3171 - за офиси, хотел, спорт и п.г., УПИ VIII-1656 - за офиси, хотел, магазини и п.г. , УПИ VII-1463 - за офиси , хотел, спорт и п.г. и УПИ V-3129 за ос., кв.132, м. "Драгалевци - разширение - север - 2 част",  е издадена Заповед № РВТ19-РА50-125/19.08.2019г. от Гл.архитект на СО - Район "Витоша", с която разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за  регулация и застрояване в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


12.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадено е Разрешение за строеж № 215/07.08.2019г. от Гл.архитект на СО-Район "Витоша" за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-Район "Витоша", във връзка с "Национална програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г." в УПИ III, кв257, м."Павлово - Бъкстон" с наш вх. № РВТ19-ПП10-1/07.08.2019г.

Разрешението може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му, пред АССГ, чрез Гл.архитект на СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет. 1 - деловодство.


09.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение

"Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове „Ривър парк“ и допълващо застрояване – ПСОВ и трафопостове в УПИ XIV – 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32A, м. "кв. Симеоново", Район "Витоша" - Столична Община," План Драгалевци разширение - север"План местност


07.08.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-98/23.05.2019 за "Многофамилна жилищна сграда с гаражи" в УПИ V-1571,1633, кв.29, м."Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша":  ВИЗАи ОБЯВЛЕНИЕ


29.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: От 01.08.2019г. до 30.08.2019г. със Заповеди на Кмета на СО - Район Витоша № № РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на Заявления от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.


23.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186,

Издадена е виза за проектиране № РВТ19-ГР00-2015/2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша" за промяна на предназначението на имот от жилищно в нежилищно  и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХІV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


10.07.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено в Заявление № РВТ19-ГР94-2515/28.05.2019г. от собственици на имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на  поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на Столична община, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-106/09.07.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за застрояване в териториален обхват на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад".


09.07.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентър - ІІІ част - разширение", одобрен със Решение № 1000 по Протокол 32/10.12.2001г., е издадена Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г., на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентъра - ІІІ част - разширение".


02.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ № 68134.1942.453 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ,

Във връзка с подадено в СО-Район "Витоша" Заявление от собственици е издадена виза за проектиране № РВТ19 - ГР00-57/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Промяна на предназначението на жилищна сграда в дом за стари хора" в УПИ VІІІ-454, кв.61, м."Бояна".

Визата подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


27.06.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Идадена е Заповед № РВТ19-РА50-70/21.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , по заявление № РВТ17-ТП00-27-/27/-18.01.2019г., за одобрение на ПУП-ИПЗ, в обхват УПИ ХІV - 460, кв.224 по плана на м."Павлово-Бъкстон" , СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на заповедта в СО-Район "Витоша", отдел УТКР, ет. 2, , стая 59 , арх.С.Касабова. В СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания по проекта.


25.06.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадени са Заповеди от Главния архитект на СО-Район "Витоша", във връзка с постъпили в районната администрация Заявления от собственици на имоти с искане за разрешение за изменение на Плана на регулация в обхвата на следните поземлени имоти:


21.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "Данаос Девелопмент" ЕАД уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищен комплекс с подземни паркинги, ограда, подпорни стени и пречиствателни съоръжения в УПИ ІV-1908 " за жилищно строителство, спорт и въжена линия" и Търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум конгресен център, подземни гаражи и въжена линия, жилищно строителство и хотелска част в УПИ3-4095, кв.1, м.в.з. Малинова долина - Бункера ІІІ етап, СО-Район "Витоша", гр.София".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10


18.06.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за издадено Разрешение за поставяне № 50/28.05.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на Фирмен тотем към комплекс " Garitage park", в УПИ І - 1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 - за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, възлова станция, трафопост и ПГ, кв.4, м."Малинова долина- Бункера І етап".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша".


31.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС"  съобщава, че има инвестиционно предложение за: Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове "Ривър парк" и допълващо застрояване - Пречиствателна станция за отпадни води и трафопостове в УПИ ХІV - 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32А, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10.


27.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - Радослав Гогишков и на СД"Торин Тончев" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод от УПИ II-610, 611, 612, 618 , 619, в кв.32а и изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Проф. Димитър Пасков" от о.т.43 до о.т. 42а и по ул. "Двата бука" от о.т. 42а до о.т.42б, м. "кв.Симеоново", СО-Район "Витоша".

Моля, явете се в удобно за вас време в администрацията на СО-Район "Витоша", отдел "ПНОУОССЧР" , стая 26, за запознаване със съдържанието на Заповедта.

В 14-дневен срок от получаването, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - София - град.


 

10.07.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщаваме Ви, че съгласно Заповед № РВТ20-РД09-66/10.07.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на "Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект "Реконструкция на трамваен релсов път" в УПИ I - за парк / ПИ с индетификатор 68134.1934.701, кв. 180а, м. "Гърдова глава", като:


28.02.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщаваме Ви, че съгласно Заповед №РВТ20-РД50-33/28.02.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на "Виза за инвестиционно проектиране на допълнително застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект "Реконструкция на трамваен релсов път" в УПИ I - за парк/ ПИ с индетификатор 68134.1934.701/, кв. 180а, м. "Гърдова глава"", като:


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява, че съгласно Заповед № РВТ19-РД09-158/19.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП - парцелиран план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект "Водоснабдяване на с. Владая - ПС "Владая", Траскател Ф200 ПЕВП от ПС "Владая" до резервоар "Владая", Главен клон I в участъка от резервоар "Владая" до кръстовището на ул. "Витошки граанит" и ул. "Жълта вода" - Ф250, с. Владая, СО-Район "Витоша".


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-157/19.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП - парцелиран план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект "Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта "Турска вада" до съществуваща облекчителна шахта над х. "Еделвайс" до х. "Трендафила", включващо водопроводи до х. "Филхармония" и "Почивен дом на адвокатите", с отклонение х."Рудничар" в Природен парк "Витоша", землищата на с. Мърчаево и кв. Бояна, СО-Район "Витоша".

 


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.12, т.1 във връзка с чл.10, ал.2 от ЗУЗСО, чл.4, ал.1, т.4, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10 и Глава четвърта от Наредбата и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и постъпило писмо от НАГ с вх. №РВТ16-ДИ05-154/5/16.03.2017г. в СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ19-РД09-156/19.09.2019г. на Кмета на СО - район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - изменение за пран за регулация и застрояване на УПИ I - за озеленяване и ОО, от кв.74а, за УПИ V - за озеленяване и ОО, от кв.74 и ПИ с индетификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V - за озеленяване и ОО, ХLV - 3966 за ж.с. - нов кв.74 и УПИ I - за озеленяване и ОО - нов кв.74а, нова улица от о.т.901а до о.т.901в, о.т.913г до о.т.913а, отпада улица от о.т.901а/нова/ до о.т.908 местност с. Владая, гр. София.


05.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕОСТ,

Опис на постъпилите ВЪЗРАЖЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Във връзка с проведено обсъждане на проект за ПУП план за регулация и застрояване на село Мърчаево заедно с план схеми на техническата инфраструктура на 17.07.2019г.


09.07.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - план за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" /шосе с.Владая - с.Мърчаево/, ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул." Бистра река", ПП"Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, Първокласен път Е79, като:

  • Представянето му ще се състои на 17.07.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ "Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1
  • Копие от проекта е изложено за разглеждане от заинтересованите лица в Техническа служба на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2
  • Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2,ет.1 до 01.08.2019г. включително.
  • Заключителната дискусия ще се проведе на 07.08.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ"Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1

16.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", Ви каним за участие в заключителна дискусия във връзка с провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м. Павлово-Бъкстон, поземлен имот с индетификатор 68134.1930.730.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.08.2018г. (петък), от 18:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.


 

 

Сподели

Услуги от същата категория