Обявления


20.06.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

"Държавен вестник", брой 52/18.06.2024 г.

Уведомяваме Ви, на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, че е изработен проект за подробен устройствен план/ПУП/- изменение на план за улична регулация/ИПУР/  на "Софийски околовръстен път" за участъка от /км.50+500 до км.52+760/ ул. Ралевица при о.т.1031 до ул."Киевска" и ул. "Лазурна" при о.т.1046/нова/ по основното трасе и свързаното с това изменение на плана за регулация /ИПР/ на територии, прилежащи на СОП за квартали на местности: м. "Артерия "Трайчо Китанчев" и продължението й от "ул. Емил Марков до Бояна", м. "Манастирски ливади-запад", м."Павлово-Бъкстон", м."Гърдова глава", м."Карпузица"- СО- Район "Витоша", м."Бул. Цар Борис 3-2 част", м."кв. Овча купел-актуализация - СО-Район "Овча купел" и план-схеми по чл.108 от ЗУТ.

Проектът е изложен в отдел "УТКР" на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, за обявяване на заинтересованите лица - всеки ден от 10.00 - 12.00ч. и от 14.00 ч. - 16.00 ч., при инж.Димитрова , тел.: 02/8187956.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община, чрез СО-Район "Витоша" и СО-Район "Овча купел". 

Обявление

Линк към проекта  https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/365


04.06.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №РВТ24-ГР00-205/24.04.2024 г., от собствениците на имоти с идентификатори: 68134.2049.732  от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 68134.2049.732, 68134.2049.731 и 68134.2049.730 от КККР на СО- Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, , заповед № 18-4064/10.04.2024 г., а по действащ ПУП УПИ XI - 732 по имотна граница, засягащ контактен УПИ XI-730, 731, в кв. 28, м."Симеоново - Драгалевци - 3 част" одобрен със заповед №РД-50-09-87/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС, е издадена Заповед № РВТ24-РА50-49/29.05.2024 г. на Гл. Архитект на СО-Район "Витоша" с  разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2049.732, 68134.2049.731 и 68134.2049.730 от КККР на СО- Район "Витоша".

Заповед


04.06.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №РВТ24-ГР00-228/13.05.2024 г., от собствениците на имоти с идентификатори: 68134.1973.1007 и 68134.11973.1009 и 68134.11973.2812 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 68134.1973.1007 и 68134.11973.1009, 68134.11973.2811 и 68134.11973.2812 от КККР на СО- Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, , заповед № 18-10636/04.11.2020 г., а по действащ ПУП УПИ XXV - 876, 1007, 1009 по имотна граница, засягащ контактни ПИ с идентификатор 68134.1973.3009 и улица - тупик в кв.91Б, м."Симеоново - Драгалевци - 2 част" одобрен със заповед №РД-50-09-84/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС, заповед № РД-09-50-801/04.07.2006 г. на Гл. архитект на София, заповед № РД-09-50-196/01.04.1999 г. на Гл. архитект на София, потвърдена с Решение № 056/06.08.2003 на СОС, е издадена Заповед № РВТ24-РА50-48/29.05.2024 г. на Гл. Архитект на СО-Район "Витоша" с  разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 8134.1973.1007 и 68134.11973.1009, 68134.11973.2811 и 68134.11973.2812 от КККР на СО- Район "Витоша".

Заповед


24.04.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №РВТ24-ГР00-50/02.02.2024 г., от собствениците на имоти с идентификатори: 68134.1896.259 и 68134.1896.1138  от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 68134.1896.259, 68134.1896.1138 и 68134.1896.744 от КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-259-„За бензиностанция и газостанция“ в кв.19А, м.“бул.“Цар Борис III“ одобрен с Решение №89 по Протокол №23/19.03.2001 г. на СОС; със заповед №РД-50-414/28.10.2004 г. на Кмет на район „Витоша“СО, е издадена Заповед № РВТ24-ГР00-50 на Гл. Архитект на СО-Район "Витоша" с  разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1896.259 и 68134.1896.1138  от КККР.

Заповед


19.04.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № РВТ24-ГР00-126/14.03.2024 г., от собственицка на имот с идентификатор 11394.1796.350 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 11394.1796.350 и 11394.1796.349 от КККР на Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VII -731, кв. 30 по имотна граница, засягащ контактен УПИ VI-349  с.Владая и в.з.Владая одобрен със заповед №РД-09-50-541/13.11.1987 г. на Гл. архитект на София, е издадена Заповед № РВТ24-ГР00-126  разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1796.350 и 11394.1796.349 от КККР от КККР на Район "Витоша".

Заповед


19.04.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № РВТ21-ГР00-637/03.1.2021 г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1931.1335 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 68134.1931.1335 и 68134.1931.194 от КККР на Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заповед №18-13429/14.12.2022 г., а по действащ ПУП УПИ VI-395 и УПИ V-194 в кв.251, м."Павлово-Бъкстон" одобрен със заповед №РД-50-752/25.07.1995 г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша"; заповед №РД-09-50-255/19.06.1996 г. на Гл. архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 г. на СОС и заповед №РД-09-50-237/12.05.1997 г. на Гл. архитект на София,  е издадена Заповед № РВТ24-ГР00-637 с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1931.1335 и 68134.1931.194 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед


07.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило Заявление с рег.№РВТ22-ГР00-663/15.11.2022 г., от собствениците на имоти с идентификатори 11394.1825.453 и  11394.1825.454 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 11394.1825.453 и  11394.1825.454 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I-34-„За КОО“ и УПИ II-40-„За КОО“ в кв.11, м.“в.з.Приплат-разширение-запад“ одобрен с Решение №109 по Протокол №6/14.01.2016 г. на СОС, е издадена Заповед № РВТ24-РА50-14/07.02.2024 г. с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1825.453 и  11394.1825.454 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед № РВТ24-РА50-14/07.02.2024 г.


07.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-604/15.11.2023 г., от собственика на имот с идентификатор 68134.2043.453 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулацияв обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 68134.2043.453, 68134.2043.161,  68134.2043.231 и 68134.2043.1012 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXII-453-"За ЖС", УПИ IV-161,231 и улица в кв.28, м."кв.Симеоново север" одобрен със заповед №РД-50-09-202/03.07.1989 г. на Председател на ИК на СНС и заповед №РВТ18-РА50-195/09.10.2018 г. на Гл. архитект на СО-Район"Витоша", е издадена Заповед № РВТ24-РА50-13/07.02.2024 г. с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на 68134.2043.453, 68134.2043.161,  68134.2043.231 и 68134.2043.1012 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед № РВТ24-РА50-13/07.02.2024 г.


06.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с постъпило Заявление с рег. № РВТ23-ГР00-653/15.12.2023 г., от собствениците на имот с идентификатор 68134.2048.2180 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени  имоти с идентификатори: 68134.2048.2180, 68134.2048.2022, 68134.2048.2025 и 68134.2048.2081 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-"За общ. център" в кв.54, м."кв.Симеоново" одобрен със Заповед №РД-50-09-339/03.06.1986 г. на Гл. архитект на София, Заповед №РД-50-159/03.03.1995 г. на Гл. архитект на София, Заповеди №РД-50-208/22.06.2004 г. на Кмет на СО-Район "Витоша" и Заповед №РД-50-213/12.08.2005 г., е издадена Заповед № РВТ24РА50-5/01.02.2024 г. на вр. и д. Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2048.2180, 68134.2048.2022, 68134.2048.2025 и 68134.2048.2081 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед № РВТ24РА50-5/01.02.2024 г.


20.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

СО-Район „Витоша” Ви уведомява, че във връзка с постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-418/03.08.2023г. от собственицика на поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.308 и 11394.1791.309 от КККР , с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори  11394.1791.308, 11394.1791.309, 11394.1791.307 и 11394.1791.1968 и 11394.1791.1944 от КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XV-308, XVI-309, XIV-307, алея и улица в кв. 86, с. Владая и в. з. Владая, одобрен със заповед № РД-09-50-541/13.11.1989г. на Гл. архитект на София, е издадена заповед № РВТ23-РА50-189/20.12.2023г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1791.308, 11394.1791.309, 11394.1791.307 и 11394.1791.1968 и 11394.1791.1944 от КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед № РВТ23-РА50-189/20.12.2023г.


20.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

ДО                                                                                               

ЕтС НА СГРАДА С АДРЕС ГР.СОФИЯ, БУЛ.“БРАТЯ БЪКСТОН“ 27, ВХ.А

ДО 

ЕтС НА СГРАДА С АДРЕС ГР.СОФИЯ, БУЛ.“БРАТЯ БЪКСТОН“ 27, ВХ.Б

ДО

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.1932.2055 И 68134.1932.706 

ДО

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА

СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 68134.1932.2055.1, 68134.1932.2055.2,

68134.1932.2055.5, 68134.1932.2055.6 И 68134.1932.2055.7 ПО КККР

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, във връзка с писмо с вх.№ РВТ16-ГР00-195-/34/2023г. и изх.№ САГ16-ГР00-1416-/36/2023г., както и във връзка с чл.61 от АПК, за издадена Заповед № САГ23-РА54-43/06.11.2023г. на Главен архитект на Столична община за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в графичната част на Заповед № РА50-883/17.10.2022г. на Главен архитект на Столична община.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, пред Административен съд София – град.

Жалбите се подават чрез Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд София – град от Дирекция "Правно – нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.

Съобщение

Заповед

Графична част

 


18.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-456/24.08.2023г. от собственицика на имот с идентификатор 68134.2047.517 , с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори  68134.2047.517, 68134.2047.2090 и 68134.2047.925 от КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ V-558, 517, засягащ контактен терен извън регулация ПИ   с индетификатори 68134.2047.2090 и 68134.2047.925 в кв. 2б, м. "кв. Симеоново", одобрен със заповед № РД-09-50-374/21.01.2004г. на Гл. архитект на София, е издадена заповед № РВТ23-РА50-187/15.12.2023г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2047.517, 68134.2047.2090 и 68134.2047.925 от КККР на СО-Район „Витоша”

Заповед № РВТ23-РА50-187/15.12.2023г.


15.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-646/13.12.2023г. от собствениците на имоти с идентификатори 11394.1798.3590 и 11394.1798.3591 , с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 11394.1798.3590, 11394.1798.3591, 11394.1798.3592 и 11394.1798.3569 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-1533а, УПИ XVIII-1533а, засягащ контактни  УПИ XIII-1533а и улица, кв.76, с. Владая и в. з. Владая, одобрен със заповед №РД-09-50-541/13.11.1987г. на Главния архитект на София, заповед №РД- 09-50-450/19.10.2001г. на Главния архитект на София, Заповед  № РД-50-9/15.06.2007г. на Кмет на район "Витоша" СО и заповед №РД-50-25/14.02.2008 на Кмет на район "Витоша" СО.,е издадена заповед № РВТ23-РА50-186/15.12.2023 г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша", с която разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1798.3590, 11394.1798.3591, 11394.1798.3592 и 11394.1798.3569 на КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед № РВТ23-РА50-186/15.12.2023 г.


28.09.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-242/12.05.2023г. от собствениците на имот с идентификатори 68134.2042.2019 и 68134.2042.2020, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 651.2042.2019, 68134.2042.2020, 68134.2042.2505 и 68134.2042.8 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ V-11,12, УПИ XIII-8А и улица - тупик в кв.64, м. "в.з.Симеоново - север", одобрен със заповед №РД-09-50-202/03.07.1989г. на Главния архитект на София, заповед №РД- 50-219/31.08.1998г. на Кмет на район "Витоша" СО и заповед №РД-50-92/11.08.2009 на Гл. архитект на район "Витоша" СО.

Заповед № РВТ23-РА50-140/29.09.2023г.


29.08.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-171/07.072023г. от собствениците на имот с идентификатор 11394.1795.731от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 11394.1795.731 и 11394.1794.1606 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXXII-731, кв.74, с. Владая и в.з. Владая одобрен със заповед №РД-09-50-541/13.11.1987г. на Гл. архитект на София.

Заповед № РВТ23-РА50-113/10.08.2023г.


10.05.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” по постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-429/13.07.2022г. от Кмета на СО-Район "Витоша", относно общински имот с идентификатор 68134.1930.467 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори 68134.1930.467 и 68134.1930.563 от КККР на СО-Район "Витоша", а по действащ ПУП УПИ II - за училище "Иван Вазов" и УПИ V-563, в кв. 225, м. Павлово - Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед № РВТ23-РА50-66/10.05.2023г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1930.467 и 68134.1930.563 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед № РВТ23-РА50-66/10.05.2023г.


07.04.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-47/30.01.2023г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.2040.109 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2040.109 и 68134.2040.152 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №РД-18-12453/22.11.2022г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ VII-109 и УПИ IV-1152, в кв. 11, м. "в.з. Симеоново-север", одобрен със Заповед № РД-09-50-202/03.07.1989г. на Председателя на ИК на СНС,  е издадена Заповед № РВТ23-РА50-51/06.04.2023г. на  Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.109 и 68134.2040.152 на КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед № РВТ23-РА50-51/06.04.2023г.


31.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ21-ГР00-1112/20.05.2021г. от "Интръст" ЕАД, чрез пълномощник Христо Хаджииванов, с искане за разрешение за изработването на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IX-646, кв.50, в обхвата на поземлени имоти с идентификатои 68134.1943.646, 68134.1943.674 и 68134.1943.1000, ИПУР за заличаване на задънена улица от о.т. 527в - о.т. 528, м. "кв.Бояна", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № САГ23-РА53-154/21.03.2023г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IX-646, ПИ с идентификатори: 68134.1943.646, 68134.1943.674, 68134.1943.1110, 68134.1943.1261, 68134.1943.210 и част от 68134.1943.1000 па КККР за създаване на нов УПИ IX-210, 646, 674, 1000, 1110, 1261 - "за ЖС" и изменение на улична регулация за заличаване на задънена улица от о.т. 527а - о.т. 528 и свързаното с това изменение на контактни УПИ L-800 и УПИ XXXI-599, кв.50, м. "кв. Бояна".

Заповед № САГ23-РА53-154/21.03.2023г.


30.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-158/23.03.2023г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1933.1464 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1933.1464 и 68134.1933.1191 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-1464, УПИ X-1191, 1192 в кв. 66, м. "Манастирски ливади - запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на на Главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 на СОС по Протокол № 56/06.08.2003г. и Заповед № РД-09-50-09/03.01.2005г. на Главния архитект на гр. София,  е издадена Заповед № РВТ23-РА50-41/27.03.2023г. на  Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1933.1464 и 68134.1933.1191 на КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед № РВТ23-РА50-41/27.03.2023г.


23.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ23-ГР00-103/21.02.2023г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1973.1352 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1973.1352, 68134.1973.1129 и 68134.1973.969 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, и Заповед №18-4179/14.04.2021г. на Началник на СГКК- София, а по действащ ПУП УПИ LXII-166, УПИ LXIII-1352 и УПИ LXIV-166 и улица - тупик, засягящо контактни УПИ XI-969 и ПИ с идентификатор 68134.1973.1129, в кв. 22б, м. "в.з. Симеоново-Драгалевци - II част", одобрен със Заповед № РД-50-09-84/16.03.1990г. на  Главния архитект на гр. София, Разрешение № 18 на СОС, по Протокол № 10 от 30.03.2021г., Заповед № РВТ17-РА50-33/09.03.2017г. на  Главния архитект на СО-Район "Витоша" и Заповед № РВТ17-РА50-149/17.08.2017г. на  Главния архитект на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ23-РА50-38/20.03.2023г. на  Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1973.1352, 68134.1973.1129 и 68134.1973.969 на КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед № РВТ23-РА50-38/20.03.2023г.


23.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "СИГНИЧЪР ПРОПЪРТИС БОЯНА" ООД,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ20-ГР00-322/14.02.2020г. от собственици, с искане за разрешение на изработването на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I - за национален киноцентър, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1945.104, кв. 1, м. "национален киноцентър" и изменение на  улицична регулация от О.Т. 10-О.Т.43 - О.Т. 164б-О.Т. 43а - 43б (нова) до О.Т. 132 по КККР, СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № САГ23-РА50-104/28.02.2023г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I - за национален киноцентър, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1945.104, кв. 1, м. "национален киноцентър" и изменение на  улицична регулация от О.Т. 10-О.Т.43 - О.Т. 164б-О.Т. 43а - 43б (нова) до О.Т. 132 по КККР, СО-Район "Витоша".

Заповед № САГ23-РА50-104/28.02.2023г.


23.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-33/19.01.2023г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.2048.2218 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2048.2218, 68134.2048.222, 68134.2048.2219 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, и заповед №18-13026/05.12.2022г. на началник СГКК- София, а по действащ ПУП УПИ XV-222Б, УПИ XIV-222  и УПИ XVI-222А- в кв. 54, м. "кв Симеоново", одобрен със Заповед № РД-09-159/02.03.1995г. на на Главния архитект на гр. София

Заповед №РВТ23-РА50-28/23.02.2023г.


23.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-51/02.02.2023г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.2048.2039 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2048.2039 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IX-"за озеленяване и търговия" в кв. 44, м. "кв Симеоново", одобрен със Заповед № РД-09-50-339/03.06.1986г. на на Главния архитект на гр. София

Заповед №РВТ23-РА50-29/23.02.2023г.

 


31.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-491/10.08.2022г.. от собственика на имот с идентификатор 11394.1795.936 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 11394.1791.312, 11394.1791.311 и 11394.1791.313 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XIX-312, УПИ III-313 и УПИ II-311, в кв. 21, с. Владая, в. з. Владая, одобрен със Заповед № РД-09-50-541/13.11.1987г. на на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ23-РА50-11/31.01.2023г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.312, 11394.1791.311 и 11394.1791.313 на КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ23-РА50-11/31.01.2023г.


31.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-624/27.10.2022г.. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1930.300 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1930.300, 68134.1930.301 и 68134.1930.298 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XI-300, УПИ X-298 и УПИ XII-301, в кв. 223, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ23-РА50-12/31.01.2023г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1930.300, 68134.1930.301 и 68134.1930.298 на КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ23-РА50-12/31.01.2023г.


21.12.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-729/16.12.2022. от собствениците на имот с идентификатор 68134.2048.400 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2048.400 и 68134.2048.1400 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ X-400 и УПИ XI-400, в кв. 46, м. "кв. Симеоново", одобрен със Заповед № РД-09-50-339/03.06.1986г. на на Главния архитект на гр. София и Заповед № РД09-311/15.07.1994г. на Кметски наместник на ТОА "Витоша" - СО, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-207/21.12.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.2048.400 и 68134.2048.1400 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-207/21.12.2022г.


17.11.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-658/11.11.2021. от собственика на имот с идентификатор 113941795.936 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 11394.1795.936 и 11394.1795.928 на КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VII-936 и УПИ VI-928, в кв. 55, с. Владая и в.з. Владая, одобрен със Заповед № РД-09-50-541/13.11.1987г. на на Главния архитект на гр. София.

Заповед №РВТ22-РА50-191/16.11.2022г.


17.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-417/12.08.2022. от собствениците на поземлени имоти с идентификатори 68134.2048.200 и 68134.2048.201 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2048.200 и 68134.2048.201 на ККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-200 и УПИ III-201, в кв. 39, м. "кв. Симеоново", СО-Район ,,Витоша", одобрен със Заповед № РД-09-50-399/03.06.1986г. на на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-133/17.08.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.2048.200 и 68134.2048.201 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-133/17.08.2022г.


05.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-293/17.05.2022. от собственика на имот с идентификатор 68134.1930.210 от КККР, с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1930.210 на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-102-96/29.11.2018г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII- 210, в кв. 259, м. "Павлово-Бъкстон", СО-Район ,,Витоша", одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-124/05.08.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1930.210 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-124/05.08.2022г.


29.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-450/22.07.2022. от собствениците на имот с идентификатор 68134.2048.2179 от КККР, с  искане за разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.2048.2179 на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/011.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I- за търговия, в кв. 47, м. "кв.Симеоново", СО-Район ,,Витоша", одобрен със Заповед № РД-09-50-339/03.06.1986г. на на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-117/28.07.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.2048.2179 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-117/28.07.2022г.


29.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ТП00-63/08.07.2022. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1932.2395 от КККР, с  искане за разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори: 68134.1932.2395 и 68134.1932.2396 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-2, УПИ XI-2395 за ЖС и улица в кв. 16, м. ,, Манастирски ливади - запад", СО-Район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед № РД-09-50-522/14.10.1994г. на на Главния архитект на гр. София и Заповед № РД-50-09-66/10.02.1999г. и Решение № 56/06.08.2003г. на СОС и Заповед № РВТ18-РА50-130/12.06.2018г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ22-РА50-116/28.07.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1932.2395 и 68134.1932.2396 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-116/28.07.2022г.


11.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-402/01.07.2022. от собственик на имот с идентификатор 68134.1937.747 с  искане за разрешение за изработване на Проект за Изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1937.747 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №РД18-9573/26.06.2014г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ I-747, в кв. 223, ж.к. ,, Гърдова глава", СО-Район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед № РД-09-50-264/27.05.1997г. на на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-98/04.07.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1937.747 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-98/04.07.2022г.


13.04.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ20-ГР00-79/20.02.2020. от собственик на имот с идентификатор 68134.1933.2250 с  искане за разрешение за изработване на Проект за Изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1933.2250, 68134.1933.1774 и 68134.1933.1182 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №РД18-9573/26.06.2014г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ XXXVII-СО,  УПИ XXXVI-ТП, УПИ XXXVIII-СО и УПИ XXXI-1182, в кв. 60, м. ,, Манастирски ливади-запад", СО-Район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед № РД-09-50-202/03.07.1989г. на Председателя на ИК на СНС, Заповед №РД-09-50-60/10.02.1999г. на Главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение №85 по Протокол 56/06.08.2003г. на СОС и Заповед № РД-09-50-853/10.12.2013г. на Главния архитект на СО,  е издадена Заповед №РВТ22-РА50-62/11.04.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1933.2250, 68134.1933.1774 и 68134.1933.1182 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед № РВТ22-РА50-62/11.04.2022г.


30.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

В СО Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-121/01.03.2022 г. от собственика на имоти с идентификатори 68134.1937.1422, 68134.1937.1424 и  68134.1937.1432 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1937.1422, 68134.1937.1423, 68134.1937.1424, 68134.1937.1425, 68134.1937.1299, 68134.1937.1477, 68134.1937.1478, 68134.1937.1479, 68134.1937.1312, 68134.1937.1282, 68134.1937.569, 68134.1937.1011, 68134.1937.1301 и  68134.1937.1432 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Заповед за изменение на КККР № КД-14-22-1717/05.11.2013 г. на Началник на СГКК – София, а по действащ ПУП УПИ VII-568, УПИ VIII-567,  УПИ VI-573 и УПИ XIII-"ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ", кв.8a, м. ,,Гърдова глава‘‘, район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед № РД-09-50-264/27.05.1997г. на ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003г. на СОС; ИПР, одобрено със Заповед №РД-50-172/31.10.2007г. на КМЕТ НА СО-РАЙОН "ВИТОША".

Заповед

Графика


30.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

 В СО-Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-124/02.03.2022 г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1970.839 и 68134.1970.4567 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1970.839, 68134.1970.4567 и 68134.1970.18 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XIX-839 и УПИ XXVII-838, кв.26, м. ,, в.з. Киноцентъра- III част разширение‘‘, район ,,Витоша‘‘, одобрен с Решение №100 по Протокол  №32 от 10.12.2001г. на СОС; ИПРЗ, одобрено със Заповед №РД-09-50-582/21.12.2001 г. на Главен архитект на София.

Заповед

Графика


30.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

 В СО-Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-126/02.03.2022 г. от собственика на имот с идентификатор 68134.2041.749 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2041.745, 68134.2041.746 и 68134.2041.749 по КККР на Р-н „Витоша”, Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Иизпълнителен директор на АГКК. Заповед за изменение № 18-2728-13.03.2019/13.03.2019г. на Началник на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ XIV – 745 – „ЗА ЖС“, УПИ VI – 746 – „ЗА ЖС“, УПИ III – 749 – „ЗА ЖС“, кв. 25, м. "в.з. Симеоново-Драгалевци III част", СО-Район „Витоша”, одобрен със Заповед № РД-50-09-87/16.03.1990г. на Председател на ИК на СНС; ИПР одобрено със Заповед № РВТ20-РА50-194/02.12.2020г. на Гл. архитект на СО-Район „Витоша”.

Заповед

Графика


23.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

В СО-Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-104/21.02.2022 г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1945.1121 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1945.1120, 68134.1945.1121, 68134.1945.1122 и 68134.2095.618 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Заповед за изменение на КККР №КД-14-22-1064/10.07.2013 г. на Началника на СГКК София, а по действащ ПУП УПИ II-413 и УПИ III-1121 и изменение на уличната регулация при о.т. 302, кв. 7, м. ,,в.з. Бояна", СО-Район „Витоша”,одобрен със Заповед №5292/27.08.1958 г. на Министъра на Комуналното стопанство, благоустройството и пътищата; ЧИПР, одобрено със Заповед № 646/02.12.1961г. на Председател на ИК на СГНС; ИПРЗ, одобрено със Заповед РД-50-40/22.05.2013г. на Главен архитект на СО-Район „Витоша”.

Заповед

Графика


22.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

В СО-Район „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-68/07.02.2022 г. от единия от собствениците на имот с идентификатор 68134.1936.1478 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1936.1478 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Заповед за изменение на КККР № 18-1609-13.02.2020/13.02.2020 г. на Началника на СГКК - София; а по действащ ПУП, попадащ в УПИ II – „за спциални нужди“, кв. 6, м. ,,Панорамен път – за специални обществени нужди‘‘, район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед №452/09.11.1962г. на ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА СГНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-319/24.07.1996г. на Главен архитект на София; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-387/13.09.2000г. на Главен архитект на София; ИПР, одобрено със Заповед №РД-50-320/06.12.2001г. на Кмета на СО-Район „Витоша”; ИПР, одобрено със Заповед №РД50-441/21.10.2003г. на Кмета на СО-Район „Витоша”; ИПРЗ, одобрено със Заповед №РВТ20-РА50-196/02.12.2020г. на Главен архитект на район „Витоша“ - СО.

Заповед

Графика 1

Графика 2

Графика 3


22.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район „Витоша” е постъпило Заявление с рег. №РВТ22-ГР00-128/07.03.2022. от собственикиците на имот с идентификатор 68134.2040.402 с  искане за разрешение за изработване на Проект за Изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2040.402, 68134.2040.403 и 68134.2040.774 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XX-402,  УПИ XVIII-403, 403а и УПИ XХI-774, в кв. 15, м. ,, Симеоново - север", СО-Район „Витоша”, одобрен със Заповед № РД-09-50-202/03.07.1989г. на Председателя на ИК на СНС, Заповед №РД-09-311/09.06.1995г. на Кметски наместник на ТОА "Витоша" и Заповед №РД-50-173/18.08.1999г. на Кмета на СО-Район "Витоша",  е издадена Заповед №РВТ22-РА50-45/21.03.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2040.402, 68134.2040.403 и 68134.2040.774 по КККР на СО-Район „Витоша”.

Заповед №РВТ22-РА50-45/21.03.2022г.


15.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

В СО-Район „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ21-ГР00-56/31.01.2022. от собственика на имот с идентификатор 68134.1940.1296 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1940.1294, 68134.1940.1296,  68134.1940.127 и 68134.1940.1294 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.11.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXIII-678,  УПИ XVII- ,, за СГНС за спец. нужди по ПАР. 32 буква ,,В‘‘ от правилника за приложение на закона за одобрение и проложение на ОГП на София“ и УПИ VI-271  , кв. 31, м. ,, Беловодски път- Боянско", СО-Район „Витоша”, одобрен с Решение №649 по Протокол  №21/16.09.2016. на СОС.

Заповед

Графика


15.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

В СО-Район „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-74/09.02.2022г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1894.1248 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1894.118 и 68134.1894.1248 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-69/14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I-118 и УПИ ХX-118а, кв. 18, м. ,,Карпузица‘‘, СО-Район „Витоша”, одобрен със Заповед №РД-09-50-02/05.01.1999г. на Главен архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-23/31.01.2000 г. на Главен архитект на София.

Заповед

Графика


14.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Столична община, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Проект за подпобен устройствен план - Изменение на План за регулация (ИПР) заедно с План - схеми на мрежите на техническата инфраструктура в следният териториален обхват: УПИ V-1027, 1446 от кв. 46 и УПИ V-1025 и УПИ VI-1026 от кв.47; изменение на уличната регулация на улица от о. т.124 - о. т. 124 (нова), между кв.46 и кв.47 в нов кв. 47, обединение на кв.46 и кв.47 в нов кв47 и свързаното с това преномериране на урегулираните поземлени имоти в обхвата на нов кв.47, м. "Манастирски ливади - запад", който е изложен в СО-Район "Витоша".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник", заинтересованите лица могат да наплавят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".

ДВ 102 от 07.12.2021г., стр. 150

ПУП-ИПР - схема


10.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район „Витоша” Заявление №РВТ21-ГР00-551/23.09.2021г. от собственика на имоти с идентификатори 68134.1931.1374, 68134.1931.1375 и 68134.1931.1376 от КККР, с искане за разрешаване за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори:  68134.1931.1374, 68134.1931.1375 и 68134.1931.1376 по КККР, СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-2, УПИ IV-355 и УПИ XIII-за жил.стр. и П.Г., в кв.218, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-34/10.03.2022г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори:  68134.1931.1374, 68134.1931.1375 и 68134.1931.1376, кв.218, м. "Павлово-Бъкстон" по КККР, СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ22-РА50-34/10.03.2022г.


10.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

ДО Г-Н ЛЮДМИЛ СТОИЦЕВ И Г-ЖА ЛИЛИЯ ПЕТРОВА - УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ21-ГР00-2403/03.11.2021г. от г-н Людмил Стоицев, чрез упълномощеното лице г-жа Лилия Петрова, с искане за разрешаване за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот УПИ V - "за техническа инфраструктура", кв. 17 , м. "в. з. Киноцентъра III част", по отношение на поземлен имот с идентификатор 68134.1970.314 по КККР, СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-201/24.02.2022г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот УПИ V - "за техническа инфраструктура", кв. 17 , м. "в. з. Киноцентъра III част", по отношение на поземлен имот с идентификатор 68134.1970.314 по КККР, СО-Район "Витоша".

Заповед № РА50-201/24.02.2022г.

Мотивирано предложение


10.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Уведомяваме Ви, че в СО Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ21-ГР00-699/29.11.2021. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1976.25 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1976.25, 68134.1976.201 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VII-25, УПИ VIII-25 и изменение на уличната регулация (уширение на тротоар между о.т. 5 и о.т. 6), кв. 43, гр.София,  м. ,,кв. Драгалевци одобрен с Решение №4 Т.2 по Протокол №21/19.02.2001г. на СОС.

Заповед

Графика


10.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО - Район „Витоша” Заявление с рег.№ РВТ21-ГР00-639/04.11.2021г., от собственика на имот с идентификатор 11394.1795.587 от КККР, с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 11394.1795.587, 11394.1795.586 и 11394.1795.718 от КККР на СО - Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-11858/03.12.2020г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ III-586, УПИ IV-587 и УПИ V-718 в кв. 7, с. "Владая" и в. з.  "Владая", одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-31/09.03.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", с разрешение за  изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 11394.1795.587, 11394.1795.586 и 11394.1795.718 от КККР на СО - Район „Витоша”, гр. София.

Заповед №РВТ22-РА50-31/09.03.2022г.


10.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО - Район „Витоша” Заявление с рег.№ РВТ21-ГР00-455/22.10.2021г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1933.1023 от КККР, с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1933.1053, 68134.1933.1023 и 68134.1933.1024 от КККР на СО - Район „Витоша”, одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-1253, УПИ III-1023 и УПИ IV-1024 в кв. 47, м. "Манастирски ливади - запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ22-РА50-30/09.03.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша",с разрешение за  изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1933.1053, 68134.1933.1023 и 68134.1933.1024 от КККР на СО - Район „Витоша”, гр. София.

Заповед №РВТ22-РА50-30/09.03.2022г.

 


04.03.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО - Район „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ22-ГР00-4524.01.2022г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1971.1943 и 68134.1971.1943.5168, с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1971.1172 ,68134.1971.5168 и 68134.1971.1943 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII-1172, УПИ I-1510 и УПИ IX-1943, кв. 96a, м. ,, Драгалевци-разширение-север‘‘, район ,,Витоша‘‘, одобрен с : РД-09-50-196/01.04.1999г. на Главен архитект на София;  Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003Г. на СОС

Заповед

Графика


25.02.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ21-ГР00-2375/29.10.2021г. от Кръстю Арабаджийски, чрез упълномощеното лице Борислав Павлов, с искане за одобряване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в обхвата напоземлен имот с идентификатор 68134.1943.678, кв. 18Б по КККР, м. "в.з. Бояна", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-138/10.02.2022г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване в обхвата напоземлен имот с идентификатор 68134.1943.678, кв. 18Б по КККР, м. "в.з. Бояна", СО-Район "Витоша".

Заповед № РА50-138/10.02.2022г.

Мотивирано предложение за ПУП - ПЗ

Извадка от ПУП - ПЗ


18.02.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ22-ГР00-20/28.01.2022г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1979.76 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1979.78, 68134.1979.76 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XIII-1172,  XV-1172, кв. 104 м. "Драгалевци - разширение - юг", район ,,Витоша‘‘,  Решение №90 по Протокол №23/19.03.2001г. на СОС.

Заповед

Графика


10.02.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" писмо, (регистрирано при нас с рег. № РВТ22-ГР00-38/18.01.2022г.), от Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и постъпило в НАГ Заявление №САГ21-ГР00-1933/03.09.2021г. от собственика на поземлен имот с идентификаторr 68134.1939.20 и 68134.1939.21, внесено в НАГ чрез упълномощено лице искане за изработване на проект за подробен устройствен план - ПУП - изменение на план за регулация - ИПР на урегулиран поземлен имот УПИ X-21 и УПИ XII-20 и изменение на уличната регулация на задънена улица от о.т. 120 до о.т.120б (нова), кв.6, м. "в.з. Беловодски път - Боянско", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-12/11.01.2022г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - ПУП - изменение на план за регулация - ИПР на урегулиран поземлен имот УПИ X-21 и УПИ XII-20 и изменение на уличната регулация на задънена улица от о.т. 120 до о.т.120б (нова), кв.6, м. "в.з. Беловодски път - Боянско", СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед № РА50-12/11.01.2022г.


09.02.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" писмо, (регистрирано при нас с рег. № РВТ22-ГР00-3/05.01.2022г.), от Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и постъпило в НАГ Заявление №САГ20-ГР00-711/08.04.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор 68134.1891.1293, с искане за изработване на проект за подробен устройствен план - ИПР на УПИ I-512, кв. 7, ПИ с идентификатор 68134.1891.1293, м. "в. з. Килиите", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-972/20.12.2021г. на Главния архитект на Столична община, с разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план -(ПУП) - ИПР в обхвата на УПИ I-512, кв. 7, ПИ с идентификатор 68134.1891.1293, м. "в. з. Килиите", СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед № РА50-972/20.12.2021г.


26.01.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в Столична община - Район "Витоша" е постъпило Заявление с рег. № РВТ21-ГР00-743/17.12.2021г. от собственика на имот с идентификатор 68134.2042.33 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.2042.32 и 68134.2042.33 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII-32, УПИ IX-33 и УПИ Й-34, в кв. 55 , м. "кв. Симеоново", одобрен със Заповед №РД-09-50-339/03.06.1986г. на Главния архитект на София,  е издадена Заповед №РВТ22-РА50-12/26.01.2022г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на 68134.2042.32,  68134.2042.33 и 68134.2042.34 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ22-РА50-12/26.01.2022г.


11.01.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В

УПИ I-1516; УПИ X-711,711A; УПИ XI-712; УПИ XII-713,714;

УПИ III-715,716; УПИ XX-724,725; УПИ XIV 722,723,1811;

УПИ II-721,1810; УПИ VI-720; УПИ VIII-716,717

В КВ.2, М.“МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ – ЗАПАД“,

РАЙОН „ВИТОША“, ПО ПЛАНА НА ГР.СОФИЯ

Уведомяваме Ви, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" писмо на НАГ – СО с вх.№ РВТ21-ВК08-1295/2021г. за издадена Заповед № РА50-465/19.07.2021г. на Главния архитект на СО за разрешаване на устройствена процедура по изготвяне на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в териториален обхват УПИ III-715,716, УПИ VIII-716,717, кв.2 , ПИ с идентификатори 68134.1932.2200 и 68134.1932.2199, изменение на улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 53а-53б, м.“Манастирски ливади – запад“.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, по чл.131 от ЗУТ, пред Административен съд – София град, по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ.

Заповед

Задание

Мотивирано предложение ПУП-ИПЗ 1

Мотивирано предложение ПУП-ИПЗ 2

Мотивирано предложение ПУП-ИПР


20.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в Столична община - Район "Витоша" на основание чл.128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване заедно с план - схеми на мрежите на техническата инфраструктура за отпаане на улица между кв. 1 и 8 и създаване на нови УПИ  II- "озеленяване и водни площи", III - 467, 523, 548, 1023 - " за ЖС, ресторант, детски център, магазини, кафе, ПГ и ТП", IV-1023- "за църковен комплекс", и V- СО от нов кв. 1, м. Карпузица, район "Витоша", който е изложен в район "Витоша". На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародванете в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район "Витоша". 


13.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №РВТ21-ГР00-650/10.11.2021. от собственика на имот с идентификатор 68134.1941.691 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1941.1032, 68134.1941.691 и 68134.1941.459 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VI - ,, за баня, пералня, комбинат битови услуги, книжарница и сладкарница“ кв. 13а, и заличаване на обръщалото на задънена улица от о.т. – 689 до о.т. – 689бм. кв. ,, Бояна“, район ,,Виитоша - СО“, одобрен с Заповед №РД –09-50-1273/02.12.2005г  .

Заповед

Графика регулация

Графика застрояване


13.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в  СО-Район "Витоша" е постъпила молба вх. №РВТ21-ГР00-655/12.11.2021. от собственика на имот с идентификатор 68134.1970.845 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1970.845, 68134.1970.196, 68134.1970.197 и 68134.1970.198 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII - ,, за тхническа инфрасруктура“ , одобрен с Решение 100 по Протокол №32/10.12.2001г. на СОС.

Заповед

Графика регулация

Графика застрояване


07.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ21-ГР00-673/23.11.2021г. от собственика на имоти с идентификатори 68134.2044.551, 68134.2044.523, 68134.2044.525, 68134.2044.552 и 68134.2044.563 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2044.51, 68134.2044.563, 68134.2044.552, 68134.2044.525, 68134.2044.523, 68134.2044.551, 68134.2044.1753 и 68134.2044.1822 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-569, УПИ IV-563, УПИ V-563, УПИ VI-552, УПИ VII-552, УПИ VIII-525, УПИ IX-525, УПИ X-523, УПИ XI-523 и УПИ XII-551, кв. 18 от действащия регулационен план на м. „в.з. Малинова долина – I част“, район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед №РД-09-50-11/17.01.2000г. на Главен архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003г. на СОС.

Заповед

Графика


02.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община е постъпило Заявление с рег. № САГ21-ГР00-1948/07.09.2021г. от "Иванов Естейт" ЕООД, "Борисов Естейт" ЕООД, "Глобал изток запад България"ЕООД, Рашел Коен, Димитър Борисов, и Михаела Борисова, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план ПУП - ИПР на УПИ I "за нужди на МВР - културен дом и ресторант" от кв.10,УПИ I "за физкултурни нужди" и УПИ IV-6 от кв. 6 и терен без отреждане, съставляващ кв. 9, ПИ с идентификатори 68134.1936.791, 68134.1936.792, 68134.1936.793, 68134.1936.1219, 68134.1936.1466, 68134.1936.698 и ИПУР за заличаване на улици от о.т. 38-о.т.46 и о.т.39-о.т.47, м. Панорамен път - Беловодски път" , СО-Район "Витоша" , е издадена Заповед № РА50-851/19.11.2021г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект  за  изменение на подробен устройствен план - план за регулация ИПР в териториалният обхват на УПИ I "за нужди на МВР - културен дом и ресторант" от кв.10,УПИ I "за физкултурни нужди" и УПИ IV-6 от кв. 6 и терен без отреждане, съставляващ кв. 9, ПИ с идентификатори 68134.1936.791, 68134.1936.792, 68134.1936.793, 68134.1936.1219, 68134.1936.1466, 68134.1936.698 и ИПУР за заличаване на улици от о.т. 38-о.т.46 и о.т.39-о.т.47, м. Панорамен път - Беловодски път" ,СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед № РА50-851/19.11.2021г.


02.12.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община писмо с рег. №САГ21-ГР00-ГР00-327/10.02.2021г. , с което главния архитект на СО-Район "Витоша" е препратил по компетентност Заявление с рег. № РВТ21-ГР00-45/22.01.2021г. от Иван Масларов, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план ПУП - ИПР на УПИ XV-3, кв. 2 за разпределяне на два нови урегулирани поземлени имота, изменение на план за улична регулация от о.т. 106а - о.т.122 - о.т. 145, м. "Беловодски път - Боянско", поземлен имот с идентификатор 68134.1939.69, СО-Район "Витоша" , е издадена Заповед № РА50-645/07.09.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която да се внесе проект  за  изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV-3, кв. 2 за разделяне на два нови урегулирани поземлени имота, изменение на план за улична регулация от о.т. 106а - о.т.122 - о.т. 145 , м. "Беловодски път - Боянско", поземлен имот с идентификатор 68134.1939.69,СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед № РА50-645/07.09.2021г.


19.11.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ21-ГР00-604/20.10.2021г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1933.9031 и  68134.1933.2064 от КККР,  с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1933.9031 и  68134.1933.2064 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-546, кв. 68, м. " Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003г.  на СОС, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-206/19.11.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1933.9031 и  68134.1933.2064 по КККР на СО-Район „Витоша”, гр. София.

Заповед №РВТ21-РА50-206/19.11.2021г.


18.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ21-ГР00-559/28.06.2021г. от собственика на имоти с идентификатори 68134.1941.418 и  68134.1941.419 от КККР,  с  искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1941.418 и 68134.1941.419, 68134.1941.1074 и 68134.1941.1076 по КККР на СО-Район „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IX-418, УПИ ХII-419 и улици в кв. 23, м. " кв. Бояна", гр.София, одобрен със Заповед № 291/30.05.1980г. на Председателя на комитета по архитектура и градоустройство, е издадена Заповед № РВТ21-РА50-179/18.10.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1941.418 и 68134.1941.419, 68134.1941.1074 и 68134.1941.1076 по КККР на СО-Район „Витоша”, гр. София.

Заповед № РВТ21-РА50-179/18.10.2021г.


13.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект на ПУП-ПУР и ИПУР на "Софийски околовръстен път" в обхват от ул. "Лазурна" и ул. "Киевска" до АМ "Люлин" (понастоящем АМ "Струма") от км 52+760 до км 58+602, ИПР на засегнати части от контактни квартали, райони "Витоша", "Овча купел", "Красна поляна" и "Люлин" на територията на Столична община и план-схеми по чл.108 от ЗУТ по части "Водоснабдяване", "Канализация", "Електроснабдяване", "Газоснабдяване", "Телекомуникация" и план-схема за вертикално планиране. Проектите са изложени за запознаване в райони "Витоша", "Овча купел", "Красна поляна" и "Люлин".

На основание чл.128. ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез районните администрации в райони "Витоша", "Овча купел", "Красна поляна" и "Люлин".

Настоящото съобщение е публикувано в Държавен вестник бр. 85/12.10.2021г.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


01.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО МАРИО ЕШУА, ЛОРЕДАНА  ПАРАВИЧИНИ И ЖОЕЛ ЕШУА

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ТП00-23/22.04.2021г. от собствениците на поземлен имот с идинтификатор 68134.1931.1124, с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1931.1124 - УПИ IV-13, кв. 201, м. "Павлово-Бъкстон" по плана на гр. София,  е издадена Заповед №РВТ21-РА50-147/19.08.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот с идентификатор: 68134.1931.1124 от КККР на СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед №РВТ21-РА50-147/19.08.2021г.

Схема


29.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №  РВТ21-ГР00-428/16.07.2021 г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1972.955 и 68134.1972.953 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1972.955, 68134.1972.953 и 68134.1972.179 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XLI-953, УПИ XLII-953 и УПИ I-1016, кв. 126, м. ,,Драгалевци-разширение север‘‘, район ,,Витоша‘‘, одобрен с Решение №624 по Протокол №48/01.10.2009г. на СОС.

Заповед

Графика


29.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №  РВТ21-ГР00-500/26.08.2021г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1939.1309 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1939.1309 и 68134.1939.1193 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VI-1157,1174,1175,1176,1192 и УПИ XII-359, кв. 18, гр.София,  м. ,,Беловодски път – Боянско‘‘, район ,,Витоша‘‘, одобрен със Заповед №1124/16.03.1959г. на Министър на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата‘‘; ЧИРП, одобрено със Заповед №65/02.02.1961г. на Председател на ИК на СГНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №19/11.05.1965г. на Председател на ИК на Кирковски РНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №62/12.02.1966г. на Главен архитект на София; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-618/08.01.1991г. на Председател на ВрИК на ОБНС ,,Витоша‘‘; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-759/17.05.1991 на Председател на ВрИК на ОБНС ,,Витоша‘‘;

ИПРЗ, одобрено със Заповед №РА50-159/16.03.2016г. на И.Д. Главен архитект на Столична община; ИПР, одобрено със Заповед №РВТ16-РА50-128/19.08.2016г. на Главен архитект на район ,,Витоша‘‘-СО.

Заповед

Графика


21.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ21-ГР00-403/06.07.2021г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1981.338 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1981.338, 68134.1981.856 и 68134.1981.1428 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XIX-851, УПИ VII-856 и УПИ XXX-856, кв. 12, гр.София,  м. в.з.,,Симеоново- Драгалевци II част‘‘, одобрен със Заповед № РД-50-09-84/16.03.1990г. на Председателя на ИК на СНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-50-153/22.06.2000г. на Кмет на район ,,Витоша‘‘.

Заповед

Графика


21.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ21-ГР00-452/28.07.2021 г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1938.554 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1938.554 и 68134.1938.1131 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК; Заповед за изменение №18-6203-08.06.2021/06.08.2021г. на Началник на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ V-568 и УПИ XXI-568, кв. 23, гр.София,  м. ,,Беловодски път-Боянско‘‘, одобрен със Заповед №1224/16.03.1959г. на Министър на комуналното стопанство, благоустрйството и пътищата.

Заповед 

Графика ПУП


21.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №  РВТ21-ГР00-489/25.08.2021г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1932.27 и 68134.1932.2517 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1932.27, 68134.1932.2517 и 68134.1932.28 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VII –27, УПИ IX – 352, УПИ XI - 28 и УПИ ХII-28 , кв. 57, гр.София,  м. ”Манастирски ливади - запад”, одобрен със Заповед №РД-50-517/23.06.1995 г. на Главен архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 г. на СОС.

Заповед

Мотивирано - Регулация

Мотивирано действащ план и регулация

Мотивирано ПУП- ИПРЗ


18.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление № РВТ21-ГР00-415/09.07.2021г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1932.888 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1982.888, 68134.1982.887 и 68134.1982.889 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IX-888, УПИ X-887 и УПИ XVI-888, кв. 39, гр.София,  м. ,,Манастирски ливади – запад‘‘, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главен архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003г. на СОС.

Заповед

Графика


18.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-436/20.07.2021г. от собственикът на имот с идентификатор 68134.2040.2208 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2040.128, 68134.2040.2208 и 68134.2040.2307 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-128,128a, УПИ II-130 и УПИ IV-131, кв. 1, гр.София,  м. ,,в.з. Симеоново-север‘‘, одобрен със Заповед № РД-50-09-202/03.07.1989г. на Председател на ИК на СНС.

Заповед

Графика


18.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "КАП НОР" ЕООД

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ21-ГР00-1338/17.06.2021г. от "Кап Нор" ЕООД, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план ПУП - ПРЗ в обхвата напоземлени имоти с идентификатори: 68134.1893.160, 68134.1893.161 и 68134.1893.699 по КККР на СО-Район "Витоша", съгласно действащия ОУП на СО, приет с Решение №960/16.12.2009г. на Министерски съвет, имотите попадат в устройствена зона и терени за озеленяване "Зона за градски паркове и градини" (Зп) и са част от зелената система на Столична община, е издадена Заповед № РА50-477/19.07.2021г. на Главния архитект на Столична община с ОТКАЗ за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП - ПРЗ в обхвата напоземлени имоти с идентификатори: 68134.1893.160, 68134.1893.161 и 68134.1893.699 по КККР на СО-Район "Витоша" за създаване на нов УПИ I-699, 160, 161 "за отдих и развлечение", кв. 38а, м. "Раковец", СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед № РА50-477/19.07.2021г.


17.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-402/06.07.2021г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1933.1476 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори: 68134.1933.1476 и 68134.1933.2025 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XI-1476 и УПИ VI-1163в, кв.80, м. ,,Манастирски ливади – запад‘‘, одобрен със Заповед №РД-50-781/25.07.1995г. на Главния архитект на София и Заповед №РД-50-68/04.03.2004г. на Кмета на СО-Район "Витоша" , е издадена Заповед №РВТ21-РА50-141/16.08.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1933.1476 и 68134.1933.2025 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-141/16.08.2021г.


17.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-328/04.06.2021г. от собствениците на поземлени имоти с идентификатори: 68134.2041.2090 и 68134.2041.2090 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори: 68134.2041.2090 и 68134.2041.2090 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-6233/11.08.2015г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП УПИ XXXII-447 и УПИ XXVI-477, кв.23, м. "Симеоново-Драгалевци - III част", одобрен със Заповед №РД-50-09-87/16.03.1990г. на Председателя на ИК на СНС и Заповед №РД-50-161/24.09.2008г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ21-РА50-143/17.08.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.2041.2090 и 68134.2041.2090 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-143/17.08.2021г.


23.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-369/23.06.2021г. от собствениците на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1940.1310 и 68134.1940.1311 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори: 68134.1940.226, 68134.1940.1310, 68134.1940.1311, 68134.1940.232 и 68134.1940.233 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII-226, УПИ IX-231, УПИ XXXI-231, УПИ X-232 и УПИ XI-233, кв.30, м. "кв. Бояна", одобрен със Заповед №291/30.05.1980г. на Председателя на комитета по архитектура и благоустройство и Заповед №РВТ17-РА50-186/24.10.2017г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ21-РА50-126/21.07.2021г. на Главния архитект на СО, с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1940.226, 68134.1940.1310, 68134.1940.1311, 68134.1940.232 и 68134.1940.233 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-126/21.07.2021г.


20.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО РАЙНА СТОЙЧЕВА, ЕЛИЦА ТОДОРОВА, ЗДРАВКА ТАШКОВА, РАДКА СТАНОЕВА,

ЕВЕЛИНА ТРАЙКОВА, "КОНБУЛ" ЕАД, ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ - УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНА

СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД",

УЛ. "РОДОПСКИ ИЗВОР" № 106

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" писмо на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община с вх. № РВТ20-ГР00-342/3/01.04.2021г. и  Заявление №САГ20-ГР00-920/31.05.2020г. до Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община, с искане от собственици за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация (ИПР) в обхвата на: ПИ с идентификатор 68134.1933.1280, изменение план на регулация на УПИ XXIV1419 и УПИ XXVI-1155, кв. 74 и създаване на нов УПИ XXXIV-1280 - "за жс", кв. 74, нова задънена улица от О.Т. 210 а - О.Т.210 б, план за застрояване на ново триетажно застрояване с жилищни сгради в нов УПИ XXXIV-1280 - "за жс", кв. 74, м. "Манастирски ливади-запад", е издадена Заповед № РА50-165/19.03.2021г. на Главния архитект на Столична община за ОТКАЗ да разреши изработване на проект за ПУП-ИПР на м. "Манастирски ливади-запад", заличаване на улица между кв.74 и кв.75 в участъка от О.Т. 209 а (нова) - О.Т.210 в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1933.1280, изменение на план за регулация на УПИ XXIV-1419 и УПИ XXVI-1155 от кв.74 и създаване на нов УПИ XXXIV-1280 - "за жс", кв.74, нова задънена улица от О.Т. 210 а - О.Т.210 б, план за застрояване на ново триетажно застрояване с жилищни сгради в нов УПИ XXXIV-1280, кв.74.

В 14-дневен срок от съобщаването и Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". Жалбите се подават в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд-София град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на НАГ на СО.

Заповед № № РА50-165/19.03.2021г. - за ОТКАЗ за издаване на разрешение за ПУП-ИПР


20.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ЛОРЕДАНА ПАРАВИЧИНИ, ЖОЕЛ ЕШУА, МАРИО ЕШУА, СТЕФАН ПЪРВАНОВ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ТП00-23/2021г. от собственика на поземлен имот УПИ IV-13, кв. 201, м. "Павлово - Бъкстон", СО-Район "Витоша", гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на гр. София, е изготвен проект за ПУП - ИПЗ за УПИ IV-13, кв. 201, м. "Павлово - Бъкстон", СО-Район "Витоша", копие от който е неразделна част от настоящото съобщение.

Съобщение

ПУП - ИПЗ

Извадка от действащия ЗП

 


15.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-365/21.06.2021г. от собственика на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1895.1048, 68134.1895.1049 и 68134.1895.1050 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1895.1048, 68134.1895.1049, 68134.1895.1050 и 68134.1895.189 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XI-186 ПУП и УПИ XII-189, кв. 33, м. "ж.к. Карпузица", одобрен със Заповед №  РД-09-50-02/05.01.1999г., потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-118/13.07.2021г. на Главния архитект на СО, с разрешение за изработване на ПУП - ИПР в обхвата на горепосочените поземлени имоти.

Заповед №РВТ21-РА50-118/13.07.2021г.


12.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община преписка с рег. №САГ20-ГР00-2415/25.11.2020г.,изпратена с писмо с изх. рег. № РВТ17-ГР00-425/7/25.11.2020г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша" за процедиране по компетентност и Заявление № РВТ17-ГР00-425/20.11.2017г. от "Сион - ТД" ЕООД и Васил Танев постъпило в СО-Район "Витоша", чрез упълномощено лице, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация (ИПР) в обхвата на: УПИ XXI-978, УПИ XVII-997, УПИ XXII-945, УПИ 2196, УПИ 445, УПИ XXVI-931, 446 "за автосервизен комплекс", кв. 14 и улична регулация от О.Т. 246, О.Т 247, О. Т. 248, О.Т. 250, ПИ с идентификатори 68134.1935.2196, 68134.1935.945, 68134.1935.445, 68134.1935.446, 68134.1935.453, 68134.1935.2235, 68134.1935.997, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ XXVII-1095 "за жилищен комплекс с обществено обслужване и трафопост" и УПИ XVI-431 от кв. м. "Гърдова глава", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-399/24.06.2021г. на Главния архитект на СО, с разрешение за изработване на ПУП - ИПР в обхвата на горепосочените поземлени имоти.

Заповед № РА50-399/24.06.2021г.


12.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ20-ГР00-401/18.02.2021г. от Моника Илиева, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация (ИПР) в обхвата на: УПИ III - 70 и УПИ XXVII-70, кв. 10, м. "бул. Цар Борис III", поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1896.1099 по КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-405/25.06.2021г. на Главния архитект на СО с разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на: УПИ III - 70 и УПИ XXVII-70, кв. 10, м. "бул. Цар Борис III", поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1896.1099 по КККР, изменение на план за улична регулация (ИПРУ) на бул. "Цар Борис III", СО-Район "Витоша".

Заповед № РА50-405/25.06.2021г.

Схема - мотивирано предложение за ИПРЗ


07.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че СО Р-н „Витоша” е постъпила молба вх. №  РВТ21-ГР00-310/27.05.2021 г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.2045.3022, 68134.2045.3068 и 68134.2045.2806 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.2045.3022, 68134.2045.3068 и 68134.2045.2806, по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I-1328,1329-,,за жилищно строителство и ТП‘‘, УПИ XLIX-2807,2808,2010-,,за ЖС и ТП‘‘ и УПИ XLVI-3022-,,за жилищно строителство‘‘, кв. 7, гр.София,  м. ,,Малинова долина-Обслужващи обекти на Околовръстен път‘‘, одобрен със Заповед №РД-09-50-1110/28.10.2005г. на Главен архитект на София; Заповед №PA50-533/17.07.2019г. на Главен архитект на Столична община.

Заповед

Графика


07.07.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО Р-н „Витоша”  е постъпила молба вх. №  РВТ21-ГР00-299/21.05.2021г. от собственика на имот с идентификатор 68134.1942.1260 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1942.1260 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXX-,,за спортен комплекс и хотелски апартаменти‘‘, кв. 50, гр.София,  м. ,,кв. Бояна‘‘, одобрен със Заповед №291/30.05.1980г. на Председател на комитет по архитектура и благоустройство.

Заповед

Графика застрояване 

Графика регулация


30.06.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-334/08.06.2021г., от собствениците на поземлен имот с идентификатор 11394.1781.487 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с  идентификатори 11394.1781.487 и 11394.1781.485 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII-487 и УПИ IX-486, кв. 16, с. Владая, в. з. "Владая", одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-108/30.06.2021г. с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на поземлени имоти с идентификатори 11394.1781.487 и 11394.1781.485 от КККР на СО-Район "Витоша", с. Владая.

Заповед №РВТ21-РА50-108/30.06.2021г.


24.06.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-280/12.05.2021г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1936.1187 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с  идентификатори 68134.1936.1187, 68134.1936.405 и 68134.1936.406 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XV-604, УПИ XVI-405, УПИ XIV-406 , кв. 173, м. "ж. к. Гърдова глава", одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-105/22.06.2021г. с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на поземлени имоти с идентификатори 68134.1936.1187, 68134.1936.405 и 68134.1936.406 от КККР на СО-Район "Витоша" от КККР на СО-Район "Витоша", м. "ж. к. Гърдова глава", гр. София.

Заповед №РВТ21-РА50-105/22.06.2021г.


20.05.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-176/18.03.2021г., от собственици на имот с идентификатор 11394.1795.780 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с  идентификатори 11394.1795.780, 11394.1795.781, 11394.1795.779 и 11394.1795.2269 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ X-780, УПИ IX-781, УПИ XI-779 и улица, кв. 47, с. Владая, одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г., е издадена Заповед №РВТ21-РА50-85/19.05.2021г. с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на поземлени имоти с идентификатори 11394.1795.780, 11394.1795.781, 11394.1795.779 и 11394.1795.2269 от КККР на СО-Район "Витоша", с. Владая.

Заповед №РВТ21-РА50-85/19.05.2021г.


20.05.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-582/10.12.2020г., от Кмет на СО-Район "Витоша" относно поземлен имот с идентификатор 68134.1932.1610 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.1610, 68134.1932.874, 68134.1932.1574, 68134.1932.2111, 68134.1932.1771 и 68134.1932.2113 от одобрена КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IX-"за училище", кв. 26, м. "Манастирски ливади - запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. потвърдена с Решение № 85 по Протокол 56/06.08.2003г. на СОС , е издадена Заповед №РВТ21-РА50-84/19.05.2021г. с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в териториалния обхват на поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.1610, 68134.1932.874, 68134.1932.1574, 68134.1932.2111, 68134.1932.1771 и 68134.1932.2113 от одобрена КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-84/19.05.2021г.


17.05.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-149/09.04.2020г., от собственици на имот с идентификатор 11394.1796.1078 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с  идентификатори 11394.1796.1078, 11394.1796.1081, 11394.1796.1079, 11394.1796.1077 и 11394.1796.1082 от КККР на СО-район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ V-1078, УПИ II-1081, УПИ IV-1079, УПИ VI-1077 и УПИ XXV-1082, кв. 38, с. Владая, одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г., е издадена Заповед №РВТ21-РА50-78/17.05.2021г. с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на поземлени имоти с идентификатори 11394.1796.1078, 11394.1796.1081, 11394.1796.1079, 11394.1796.1077 и 11394.1796.1082 от КККР на СО-район "Витоша", с. Владая.

Заповед №РВТ21-РА50-78/17.05.2021г.

 


27.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Столична община на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план - План за регулация и план - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. "Симеоново - лифтова станция", район "Витоша", за урегулиране на поземлените имоти по реда на чл.16 от ЗУТ при граници: южна регулационна граница на кв. 1, м. "Малинова долина - Бункера - III етап", резервоар "Под Симеоново", дере - р. Рекмарица, северна и източна граници на кв. Симеоново и дере - р. Старата река, заедно с протокол № ЕС-ПО-04/18.03.2021г., т. 1 на комисията по чл.210 от ЗУТ. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".

ДВ 35/27.04.2021г.


17.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ

С №68134.1931.1124, 68134.1931.1126, 68134.1931. 1122, 68134.1931.1345 И 68134.1931.1288

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-46/22.01.2021г. от собствениците на поземлен имот с идентификатор: 68134.1931.1124 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план - имениние на Плана за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.1124 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.10.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ регулационен план УПИ IV-13, кв.201, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-45/17.03.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.1124 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед № РВТ21-РА50-45/17.03.2021г.


15.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-28/15.01.2021г. от собствениците на поземлени имоти с идентификатор: 68134.2042.2097 и 68134.2042.2681 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.2042.2097 и 68134.2042.2681 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-22-344/25.04.2012г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XI-2097 и УПИ XXXIII-2681, кв.8, м. "Симеоново", одобрен със Заповед №РД-09-50-339/03.06.1986г. на Главния архитект на София, Заповед №РД-50-274/21.11.2005г. на Кмета на СО-Район "Витоша" и Заповед №РД-50-31/09.04.2008г. и Заповед № РД-50-104/24.09.2014г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ21-РА50-31/15.02.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.2042.2097 и 68134.2042.2681 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-31/15.02.2021г.


09.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ20-ГР00-2302/12.11.2020г. от "Европроект Пропъртис" ЕООД, чрез упълномощено лице, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация и застрояване(ИПРЗ) на УПИ I - "за административни сгради" кв. 78 , м. "Карпузица", СО-Район "Витоша", ПИ с идентификатор 68134.1894.380, е издадена Заповед №РА50-43/26.01.2021г. на Главния архитект на Столична община с разрешение да се изработи Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация и застрояване(ИПРЗ) при териториален обхват: , УПИ I - "за административни сгради" кв. 78 , м. "Карпузица", СО-Район "Витоша", ПИ с идентификатор 68134.1894.380, СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-43/26.01.2021г.

 


03.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-8/07.01.2021г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1971.1378 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1971.1378 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXII-1378 , кв. 126В, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път", одобрен със Заповед №РД-09-50-589/17.05.2007г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-21/03.02.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1971.1378 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-21/03.02.2021г.


03.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ21-ГР00-20/14.01.2021г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1980.1517 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1980.1517 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № КД-14-22-262/03.04.2012г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ LXXXIV-1252 , кв. 60, м. "Симеоново - Драгалевци - 2 част", одобрен със Заповед №РД-09-50-84/16.03.1990г. на Председателя на ИК на СНС; Заповед № РД-09-50-309/17.07.1996г. на Главния архитект на София; Заповед № РД-50-03/10.02.1997г. на Кмета на СО-Район "Витоша"; Заповед № РД-09-50-608/07.11.1997г. на Главния архитект на София и Заповед №РД-09-50-403/20.07.1998г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-20/03.02.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1980.1517 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-20/03.02.2021г.


21.01.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-544/24.11.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1930.323 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1897.235, 68134.1897.555 и 68134.1897.597 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VI-235 и УПИ VII-323 , кв. 4, м. "Мала кория", одобрен със Заповед №РД-09-50-304/24.09.1990г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-11/20.01.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1897.235, 68134.1897.555 и 68134.1897.597 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-11/20.01.2021г.


21.01.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-441/09.10.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1930.323 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1930.323 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-323 , кв. 222, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на гр. София и Решение №85 по Протокол №59, т. 15/25.02.2010г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ21-РА50-10/20.01.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1930.323 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РА50-10/21.01.2021г.


11.01.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ20-ГР00-2653/17.12.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1935.1283 от КККР на СО-Район "Витоша", чрез упълномощено лице, с искане за разрешаване изработването на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за улична регулация (ИПУР) за възстановяване на отменена по съдебен ред улица от о.т. 203 до о.т. 206, между кв. 183 и кв. 11, м. "Гърдова глава", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РА50-2/05.01.2021г. на Главния архитект на Столична община с разрешение да се изработи служебно Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за улична регулация (ИПУР) за възстановяване на отменена по съдебен ред улица от о.т. 203 до о.т. 206, между кв. 183 и кв. 11, м. "Гърдова глава", СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-2/05.01.2021г.


11.01.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ20-ГР00-218/31.01.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1935.1160 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешаване на устройствена процедура за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на  УПИ XII-471 от кв.11 , м. "Гърдова глава" за провеждане на регулационните граници на УПИ XII по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1935.2257 от КККР на СО-Район "Витоша" и създаване на нов  УПИ XII-2257 - "за жс" и свързано с това изменение на общата регулационна граница на УПИ XV-465 и УПИ XI-451б, както и изменение на улична регулация на задънена улица от о.т. 203б до о.т. 203, кв.11, м. "Гърдова глава", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РА50-1/05.01.2021г. на Главния архитект на Столична община с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XII-471, кв.11, м. "Гърдова глава" за провеждане на регулационните граници на УПИ XII по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1935.2257 от КККР на СО-Район "Витоша" и създаване на нов  УПИ XII-2257 - "за жс" и свързано с това изменение на общата регулационна граница на УПИ XV-465 и УПИ XI-451б, както и изменение на улична регулация на задънена улица от о.т. 203б до о.т. 203, кв.11, м. "Гърдова глава", СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-1/05.01.2021г.


20.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ19-ГР00-1453/21.07.2020г., подадено чрез упълномощено лице от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1892.681 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на Плана за регулация на улица от о.т. 255 - о.т. 303 и УПИ XIII-596 от кв.24 за прокарване на нова задънена улица от о.т.255а - о.т. 255б за осигуряване на транспортен достъп до УПИ XXXVI-681 от кв.24, м. "в.з. Килиите", ПИ с идентификатор 68134.1892.681 от КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РА50-888/18.11.2020г. на Главния архитект на Столична община с разрешение за изработване на Проект за изменение на действащия план за регулация на улица от о.т. 255 - о.т. 303 и УПИ XIII-596 от кв.24 за прокарване на нова задънена улица от о.т.255а - о.т. 255б за осигуряване на транспортен достъп до УПИ XXXVI-681 от кв.24, м. "в.з. Килиите", редуциране на задънена улица от о.т.306 до о.т. 307 и свързаното с това изменение на регулационните граници на УПИ XXXV-371, кв. 24, м. "в. з. Килиите", СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-888/18.11.2020г.


20.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-28/21.01.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1932.2337 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1932.2337 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ II-1486, кв. 6, м. "Манастирски ливади - запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-421/16.08.1996г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-185/20.11.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1932.2337 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-185/20.11.2020г.


18.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-480/26.10.2020г. от собствениците на поземлен имот с идентификатор: 11394.1796.1004 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1796.1004, 11394.1796.1003 и 11394.1796.2058 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ II-1004, УПИ I-1003 и УПИ VII-1006, кв.33, м. "с. Владая", одобрен със Заповед №РД50-09-541/13.11.1987г. на Главния архитект на гр. София, Заповед №РД-09-189/26.04.1996г. на Кмета на СО-Район "Витоша" и Заповед №РД-50-29/14.02.2008г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-181/17.11.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1796.1004, 11394.1796.1003 и 11394.1796.2058 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-181/17.11.2020г.


12.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИНДЕТИФИКАТОРИ:

68134.1930.360 И 68134.1930.672 ОТ КККР, КВ. 221, М. "ПАВЛОВО - БЪКСТОН"

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО- Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-46/30.01.2020г.  от собствениците на поземлен имот с идентификатор: 68134.1930.672 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на Плана за регулация и засрояване, както и Работен устройствен план в обхвата ПИ с идентификатори 68134.1930.360, 68134.1930.361 и 68134.1930.672 от КККР на СО-Район "Витоша", а по действащ регулационен план на УПИ VI-360 и УПИ VI-361, кв.221, м. "Павлово-Бъкстон" от КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-175/10.11.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на Плана за регулация (ИПРЗ) и Работен устроиствен план в обхвата на 68134.1930.360 и 68134.1930.672 от КККР на СО-Район "Витоша".

Съобщение

Заповед №РВТ20-РА50-175/10.11.2020г.


06.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община Заявление №САГ19-ГР00-1958/03.09.2019г. , подадено чрез упълномощено лице от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1891.1304 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - измениние на Плана за регулация и засрояване в обхвата на УПИ XXIV - "за озеленяване и трафопост", кв.23, м. "в.з. Килиите", ПИ с идентификатор 68134.1891.1304 от КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РА50-788/21.10.2020г. на Главния архитект на Столична община с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на Плана за регулация (ИПРЗ) в обхвата на УПИ XXIV - "за озеленяване и трафопост" и задънена улица от О.Т. 358 - О.Т. 361, кв.23, м. "в.з. Килиите", ПИ с идентификатор 68134.1891.1304 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-788/21.10.2020г.


27.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-420/02.10.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 68134.1944.2705 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1944.2705, 68134.1944.28 и 68134.1944.1153 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ V-28а, УПИ III-28а и УПИ IV-1153, кв.12а, м. "в.з. Киноцентъра - III част - разширение", одобрен с Решение №100 по Протокол 32/10.12.2001г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-172/27.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1944.2705, 68134.1944.28 и 68134.1944.1153 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-172/27.10.2020г.


22.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-414/24.09.2020г. от собственика на поземлен имот с идентификатор: 11394.1798.3580 и 11394.1798.3581 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1798.3580,11394.1798.3581 и 11394.1798.145 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VIII-1539 - за производствена дейност и УПИ VII-1539 - за производствена дейност, кв.91а, с. Владая и в. з. "Владая", одобрен Решение №548/10.12.2001г. на СОС и Заповед № РВТ20-РА50-44/23.03.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-165/22.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 11394.1798.3580,11394.1798.3581 и 11394.1798.145 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-165/22.10.2020г.


22.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-235/17.06.2020г. от собствениците на поземлен имот с идентификатор: 68134.1931.232 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.232 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VI-232, кв. 214, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-50-1194/20.12.1995г. и Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-159/21.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.232 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-159/21.10.2020г.


15.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-333/10.08.2020г. от собственик на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1931.1145 и  68134.1931.1146 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.1145 и  68134.1931.1146 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-6620/25.06.2019г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XV-43 и УПИ IV-42, кв. 202, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-50-48/23.02.2004г. на Кмета на СО-Район "Витоша", Заповед №РД50-09-255/19.06.1996г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-147/07.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на ПИ с идентификатори 68134.1931.1145 и  68134.1931.1146 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ20-РА50-147/07.10.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "СКАРЛИ" ООД

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР94-3051/03.08.2020г. от Светослав Арсов - пълномощник на "СКАРЛИ" ООД, собственик на ПИ с  идентификатор 68134.1932.2282 от КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-148/09.10.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изготвяне на Подробен Устройствен План - изменение на Плана за застрояване на ПИ  идентификатор 68134.1932.2282 от КККР на СО-Район "Витоша", а по действащ регулационен план УПИ IV-348, кв. 56, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд - София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша"

Заповед №РВТ20-РА50-148/09.10.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-274/08.07.2020г. от собственик на имот с идентификатор 68134.1937.740 от КККР на СО-Район "Витоша", с искане за разрешение за измениние на Плана за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1937.740 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен  със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и заповед №18-12551/29.11.2019г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ VII-740, кв. 225, ж. к. "Гърдова глава", одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-142/21.09.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на ПИ с идентификатор 68134.1937.740 от КККР на СО-Район "Витоша.

Заповед №РВТ20-РА50-142/21.09.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ19-ГР00-231/31.05.2019г. от собственици на имот с идентификатори: 68134.1937.1519 и 68134.1937.1520 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-8146/13.10.2016г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XII-768 и УПИ XI-768, кв. 222, ж. к. Гърдова глава, одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-12/04.02.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на ПИ с с идентификатори: 68134.1937.1519 и 68134.1937.1520 от КККР на СО-Район "Витоша.

Заповед №РВТ20-РА50-12/04.02.2020г.


06.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № САГ20-ГР00-688/06.04.2020г. в НАГ на СО от Манастир "Успение Богородично", чрез упълномощено лице е отправено искане за разрешение за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1945.1264 в обхвата на регулационен план на м. "Национален киноцентър", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РА50-643/19.08.2020г. на Главния архитект на СО с разрешение за изработване на ПУП за ПРЗ в териториалния обхват на ПИ с идентификатор 68134.1945.1264  на регулационен план на м. "Национален киноцентър", СО-Район "Витоша".

Заповед №РА50-643/19.08.2020г.


17.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-352/20.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1971.333, 68134.1971.2725, 681.1971.3270, 68134.1971.1800 и 68134.1971.2023  с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1971.333, 68134.1971.2725, 681.1971.3270, 68134.1971.1800, 68134.1971.2023, 68134.1971.1279 и 68134.1971.3176 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ XLI- 168.1922.1997.3057.3058.3160.3206.3269 - " за мотел, жилища, спорт и паркинг", УПИ XIX-1279,1326,1800,2023,2348,2750 - "За ЖС и пречиствателно съоръжение", кв.126а, м."ВЕЦ Симеоново - обслужващи обекти на околовръстния път"

Заповед

Скица


17.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-328/04.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1895.507 и 68134.1895.507 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлен имот с индетификатор: 68134.1895.507 и 68134.1895.507 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VIII-507, 508кв.57, гр. София, м. "Карпузица", одонбрен със Заповед №РД-09-50-02/05.01.1999г. от Главен архитект на София, потвърден с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 на СОС, ИПР, Одобрено със заовед №РД-50-18/10.03.2009г. на Главния архитект на район "Витоша".

Заповед

Мотивирано предложение

Схема


15.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-349/19.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1970.4535 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлен имот с индетификатор: 68134.1970.4535 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ IV-1621, 2019 за "ЖС", кв. 3, гр. София, м. "Ботаническа градина", одобрен със Заповед №РА50-439/11.06.2018г. на Главен архитект на София.

Заповед

Скица


15.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-350/20.08.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68134.1971.3333  с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1971.3333 и 68134.1971.764 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК , а по действащ ПУП УПИ VI505, УПИ XIX-3333" за офиси, търговия и пг ", УПИ XXVI- 764, кв.130, гр. София, м. "Драгалевци- разширение север IIчаст", одобрен Решение №10 по Протокол №24/30.03.2001г. на СОС, ИПРЗ одобрено със Заповед №РД-09-05-1059/15.10.2009г. на Главен архитект на гр. София, ИПР одобрено със Заповед № РВТ17-РА50-177/05.10.2017г. на Главен архитект на район "Витоша" - СО

Заповед

Скица


01.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР-00-265/02.07.2020г. от собственици на имот с идентификатор 68135.2043.4035 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхват на поземлени имоти с индетификатори: 68135.2043.959, 68135.2043.4035 и 68135.2043.4032 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-22-638/11.07.2012г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ VI505, УПИ IV-571 и УПИ I-571, кв.49а, м."в.з. Симеоново-север", одобрен със Заповед №РД-50-09-202/03.07.1989г. на Председателя на ИК на СНС, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-123/01.09.2020Г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на 68135.2043.959, 68135.2043.4035 и 68135.2043.4032 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


28.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление №РВТ20-ГР00-152/10.04.2020г. от собственици на поземлен имот 68134.1931.42 от КККР, с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 68134.1931.42 по КККР, УПИ V-42, кв. 216, м. "Павлово - Бъкстон", СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ20-РА50-107/10.08.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.1931.42 по КККР, СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване  от заинтересованите лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


19.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община е постъпило Заявление №САГ20-ГР00-1196/18.06.2020г. от "Асет Мениджмънт София" ЕАД с искане за разрешение за изработване на Проект на ПУП - ИПРЗ на УПИ II-843, УПИ IX-306 "за жилищен комплекс с обществено обслужване и трафопост", УПИ X-1249, УПИ XIII-1159, УПИ XXIV-306 "за жилищен комплекс с обществено обслужване" и УПИ XXV-306 "за жилищен комплекс с обществено обслужване", кв.11а, м. "в.з. Киноцентър - III част", поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2826, 68134.1944.2934, 68134.1944.2942 и 68134.1944.2943 по КККР на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РА50-561/14.07.2020г. на Главния архитект на Столична община с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2826, 68134.1944.2934, 68134.1944.2942 и 68134.1944.2943 по КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд-София-град. Жалбите се подават от заинтересованите лица в деловодството на СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд -София-град от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.


19.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР00-208/05.06.2020г. и Заявление №РВТ20-ГР00-208-2/01.07.2020г. от собствениците на имот с идентификатор 68134.1945.638 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.1945.1141 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на на АГКК и Заповед №КД-14-22-1402/17.09.2013г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП улица-тупик от о.т. 276а до о.т.276б, кв.8, в.з. Бояна, одобрен със Заповед №5292/27.08.1958г. и Заповед №330/13.11.1967г., е издадена Заповед №РВТ20-РА50-118/18.08.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имот с идентификатор 68134.1945.1141 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


19.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР00-189/26.05.2020г. от собственик на имот с идентификатор 68134.1937.780 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1937.780 и 68134.1937.1430 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XII-1032 r УПИ XI-780, кв. 210а, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-117/18.08.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти 68134.1937.780 и 68134.1937.1430 от КККР на СО-Район "Витоша". 

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


11.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-117/19.03.2019г. от собствениците с индетификатор 68134.1941.1358 от КККР с искане за рязрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1941.1358, 68134.1941.1051 и 68134.1941.178 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и изменение със Заповед № 18-100025/23.11.2018г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ XVIII-178 и улица от о.т.448 до о.т.450, кв.28, кв.Бояна, одобрен със Заповед №291/30.05.1980г и Заповед №РД-09-50-54/19.02.2001г., е издадена Заповед №РВТ20-РА50-91/03.07.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на ПИ с индетификатори 68134.1941.1358, 68134.1941.1051 и 68134.1941.178 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


28.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

 Уведомяваме Ви, че в СО Р-н „Витоша” е постъпило заявление вх. № РВТ20-ГР00-291/14.07.2020 г., от собственика на имоти с идентификатори 68134.1977.2697 и 68134.1977.2698 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация строяване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 68134.1977.2697 и 68134.1977.2698 от КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХX-2669,2668 и УПИ XXXVI-2668,1002, кв.92, м.“кв. Драгалевци“, одобрен със Решение №4 по Протокол №21/19.02.2001 г.  на СОС; заповед №РД-50-188/16.11.2007 г.; заповед №РД-09-50-9/16.01.2008 г. на Гл. архитект на София и заповед №РВТ19-РА50-110/24.07.2019 г. на Гл. архитект на район "Витоша"СО


21.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление с вх. № РВТ20-ГР94-2745/10.07.2020г., от собствениците на имот с идентификатор 11394.1795.577 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР на Р-н „Витоша“, одобрена със заповед РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XXX-577, кв.6, с. Владая, одобрен със заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл. архитект на София потвърдена с Решение №27 по Протокол №27 и №31/07.11.2001 на СОС


21.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление с вх. № РВТ20-ГР94-182/15.05.2020г., от собственик на имот с идентификатор 68134.1931.16 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор: 68134.1931.16 от КККР на Р-н „Витоша“, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XII-16, кв.218, м. „Павлово-Бъкстон“, одобрен със заповед №РД-50-09-255/19.06.1996г.


13.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че във връзка с постъпил сигнал с вх. № САГ19-ДР00-1953/14.11.2019г. в Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община от Сдружение "Национално движение Хан Кубрат", идентичен с внесения в СО с вх. № СОА19-НЦ62-1142/14.11.2019г., е издадена Заповед № РА50-489/18.06.2020г.  на Главния архитект на Столична община, с която се нарежда да се изработи служебно Проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ LI -73, кв.3а, м. "Национален киноцентър - Бояна", ПИ с идентификатор 68134.1945.73 от КККР на СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд - София - град. Жалбите се подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, ет.1 и се изпращат служебно в Административен съд - София - град от отдел "Провно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община.


18.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 134, ал.2, т. 5 от ЗУТ, вр. чл.133,  ал.1, 2 и 4 на ЗУТ, Заповед № СОА20-РД50-3/2020г.  на Кмета на СО, писмо САГ20-ГР00-754/1/05.05.2020г. на Главния архитект на СО и Заявление с вх. №РВТ20-ГР00-203/04.06.2020г. е издадеда Заповед № РВТ20-РА50-88/18.06.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план, който е извадка от изработвания по възлагане от НАГ и Заповед № РД-09-50-843/23.10.2015г. на Главния архитект на СО проект за "Подробен устройствен план - изменение на улична регулация на обект "Софийски околовръстен път от бул. "България" до АМ "Люлин" в участъка с пътен възел с бул. "България" до ЖП линия София - Перник и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали: м. "артерия Трайко Китанчев" и продължението и от ул. "Емил Марков" до кв. "Бояна", м. "Манастирски ливади -запад", кв. "Павлово - Бъкстон", кв. "Бояна, м. "Гърдова глава", м. "бул.  Цар Борис III - 2 част", м. "Карпузица" в СО-Район Витоша" .

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването, пред Административен съд - София - град.


17.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Столична община , на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, с Решение № 96 по Протокол 10 от 12.03.2020г. на СОС,  е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПЗР) за създаване на нови УПИ XXXIII-891, 901 - " За жс", УПИ XXIV - 888, 1464 - "За жс", УПИ XXV-891, 901, 1464 - "За жс", УПИ XXVI-887 - "За жс", кв.7, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път, и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на улица о.т. 15 - о.т. 15а (нова) - о.т. 15г (нова) задънена улица от о.т.15а (нова) - о.т. 15в(нова) с план - схеми, част "ВиК" в обхвата на проекта". Решението и проектът са изложени в Район "Витоша". Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник", по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - София - град. Жалбите се подават в СО-Район "Витоша и се изпращат в Административен съд - София - град, от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и благоустройство" на СО.

Публикувано в "Държавен вестник" - брой 54 от 16.06.2020г.


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомявапе Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г., от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I-1536 и УПИ II-1536, кв.12а, м. "в.з. Киноцентъра- 3 част-разширение", одобрен с Разрешение № 100 по Протокол 32/10.12.2001г. на СОС, е издадена допълваща Заповед № РВТ20-РА50-86/15.06.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" към Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г. с разрешение за изработване за изработване на Проект за изменение на Плана за регулация с част "Изменение на плана за Застрояване".


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-176/08.05.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори  68134.1974.12, 68134.1974.1103 и 68134.1974.4995 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1974.4992, 68134.1974.12, 68134.1974.1103 и 68134.1974.4995 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ I – 11 и УПИ II – 12, 1103,4995, кв. 18, гр. София, м. ”в.з. Киноцентъра I част“, одобрен със Заповед №РД-50-09-82/16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-75/12.02.1996 г. на Кмета на район „Витоша“; ИПР, одобрено със Заповед №РД-09-50-638/29.07.2014 г. на Главен архитект на Столична община; ИПР, одобрено със Заповед №РВТ16-РА50-154/03.11.2016 г. на Главен архитект на район „Витоша“ .

Графика


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, е в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-199/02.06.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори 68134.1936.647, 68134.1936.721, 68134.1936.764, 68134.1936.765, 68134.1936.1166, 68134.1936.1239, 68134.1936.1261 и 68134.1936.1388  с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1936.647, 68134.1936.721, 68134.1936.764, 68134.1936.765, 68134.1936.1166, 68134.1936.1239, 68134.1936.1261 и 68134.1936.1388 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II – „за специални нужди“ и УПИ III-647, кв. 6, гр.София,  м. ”Панорамен път” за специални нужди, одобрен със Заповед №452/09.11.1962 г. на Заместник Председателя на ИК на СГНС; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-319/24.07.1996 г. на Главен архитект на София; ЧИРП, одобрено със Заповед №РД-09-50-387/13.09.2000 г. на Главен архитект на София; ИПР, одобрено със Заповед №РД-50-320/06.12.2001 г. на Кмета на район „Витоша“; ИПР, одобрено със Заповед №РД50-441/21.10.2003 г. на Кмета на район „Витоша“.

Графика


15.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-АП00-295/05.05.2020 г. от собственика на имот с идентификатор  68134.1977.2662 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлен имот  с идентификатор 68134.1977.2662  по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ –XXX – „трафопост“, кв. 95, гр. София, м.“Драгалевци – разширение - север“, одобрен със Заповед №РД-09-50-196/01.04.1999 г. на Главния архитект на София, потвърден с Решение №85 по Протокол №56 от 06.08.2003 г. на СОС; ИПР, одобрено със Заповед №РВТ20-РА50-29/26.02.2020 г. на Главния архитект на район „Витоша“ - СО.

Графика


09.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е изпратена Заповед № РА50-407/21.05.2020г. на Главния архитект на СО за разрешаване на устроиствена процедура за изработване на ПУП - изменение на план за регулация в териториален обхват: УПИ III-539, кв.54а, м. "кв. Бояна" за привеждане на регулационните му граници в съответствие с имотните граници на ПИ с индетификатор 68134.1942.1321 по кадастрална карта и свързаното с това изменение на общите регулационни граници със съседни УПИ XI-538 и УПИ IX-543, кв.54а, м. "кв. Бояна", СО-Район "Витоша".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Адменестративен съд - София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша". 


01.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Столична община на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 по Протокол № 8 от 06.02.2020г. на СОС е одобрен Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XLV-1036, кв.226, м. "в.з. Симеоново - Драгалевци - II част, ПИ с индитефикатор 68134.1973.1036, СО-Район "Витоша", създаване на нови УПИ XLV-1036 - "за жс", УПИ XLVI-1036 - "за жс", УПИ XLVII-1036 - "за жс" и УПИ XLVIII-1036 - "за жс", Изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 301а до о.т. 301в (нови), СО-Район "Витоша". 

Разрешението и проектът са изложени в сградата на СО-Район "Витоша". В 30-дневен срок от съобщаването Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица, по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, пред Административен съд - София - град. Жалбите се подават в деловодството на СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд - София - град от отдел "Правно-административно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община. Съобщението е публикувано в Държавен вестник, брой 29 от 27.03.2020г.


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомаваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР00-48/31.01.2020г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.2043.332 от ККР с искане за разрешение за изработване Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори: 68134.2043.332 и 68134.2043.331 от КККР на Со-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХII-332 и УПИ ХIII-331, кв.46, м. "кв.Симеоново", одобрена със Заповед № РД-09-50-02/05.01.1999г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-68/13.05.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториалния обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.2043.332 и 68134.2043.331 от КККР на СО-Район "Витоша".


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление №РВТ20-ГР00-259/24.06.2020г., от собственика на имот с индетификатор 68134.1931.1172 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с индетификатор 68134.1931.1172 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-7292/29.08.2018г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ ХI-70, кв.204а, м. "Павлово-Бъкстон", одобрен със Заповед № РД-09-50-255/19.06.1996г. на Главния архитект на София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-67/13.05.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в териториалния обхват на ПИ с индетификатор 68134.1931.1172 от КККР на СО-Район "Витоша".


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №РВТ 20-ГР00-139/01.04.20г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1970.4367 с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4367 и 68134.1970.4384 по КККР на р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VIII-327,925  и УПИ  VII-327, кв. 20, гр. София, м. "в.з. Коноцентър III част- разширение ", одобрен с Решение №100 по Протокол № 32 от 10.12.2001г. на СОС.

Заповед за допуск

Графика


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №РВТ 20-ГР00-145/14.04.20г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1971.5044 с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1971.3316 и 68134.1971.5044 по КККР на Р-н "Витоша", одобрена със Заповед РД-18-3/11.04.2011г. на изпълнитения директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ III-1492 и УПИ VIII-1525,3098 - "за жилища, хотел, магазини, подземни гаражи, ктп и пречиствателни съоръжения", кв. 130, гр. София, м. "Драгалевци-разширение-север II част", одобрен с Решение №10 по Протокол 24 от 30.03.2001г. на СОС; ИПР, одобрена със Заповед № РД-50-329/11.12.2001г. на Кмета на Район "Витоша"; ИПРЗ, одобрено зъз Заповед №РД-09-50-1239/19.09.2008г. на Гл. Агритект на София; ИПР, одобрено със Заповед № РВТ20-РА50-6/ 16.01.2020г. на Гл. архитект на СО Район "Витоша".

Заповед за допуск

Графика


14.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх. №РВТ 20-ГР00-151/10.04.20г., от собственика на имот с идентификатор 68134.1977.145 с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1977.148, 68134.1977.145 и 68134.1977.144 по КККР на р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ Х-148, УПИ IX-145 и УПИ  VII-144, кв. 38, гр. София, м. "кв. Драгалевци", одобрен с Решение №4 по Протокол № 21 от 19.02.2001г. на СОС.

Заповед за допуск

Графика


29.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление №РВТ20-ГР00-88/24.02.2020г., от Кмета на СО-Район "Витоша", като представител на СО, на имот с индетификатор 68134.2042.2563 от КККР, с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.2042.2563, 68134.2042.2099 и 68134.2042 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП: улица-тупик от о.т. 71а до о.т. 71в, УПИ IV - за ОДЗ и УПИ V-160, кв.8, по плана на гр. София, м. "кв. Симеоново", одобрен със Заповед № РД-50-09-339/03.06.1986г. на Гл.архитект на гр.София и Заповед №РД-09-50-314/30.03.2001г. на Гл. архитект на гр. София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-50/10.04.2020г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.2042.2563, 68134.2042.2099 и 68134.2042.160 от КККР на СО-Район "Витоша".


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-94/27.02.2020 г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1932.27 и 68134.1932.352, с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти  с идентификатори 68134.1932.27, 68134.1932.352 и 68134.1932.28 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ VII –27, УПИ IX – 352, УПИ XI - 28 и УПИ ХII-28 , кв. 57, гр.София,  м. ”Манастирски ливади - запад”, одобрен със Заповед №РД-50-517/23.06.1995 г. на Главен архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003 г. на СОС.

Мотивирано предложение,   Скица1 ,  Скица2


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-72/14.02.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори  68134.2048.1413 и 68134.2048.413 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  68134.2048.1413 и 68134.2048.413 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ –III –413 и УПИ VIII - 413, кв. 22, гр. София, м. ”кв. Симеоново“, одобрен със Заповед №РД-50-09-339/03.06.1986 г. на Главен архитект на София; ИПРЗ, одобрено със Заповед №РД-50-35/21.02.2007 г. на Кмета на район „Витоша“.

Скица


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка  с постъпило Заявление с вх. №  РВТ20-ГР00-93/26.02.2020 г. от СО район „Витоша“ с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  68134.1897.536, 68134.1897.537 и 68134.1897.594 по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-69/14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ –XIV – „за хранителни стоки, сладкарница, общ. клуб и детска площадка“, кв. 1, гр. София, м. ”Мала кория“, одобрен със Заповед №РД-50-09-304/24.09.1990 г. на Председателя на ИК на СНС; Решение №66 по Протокол №76/12.02.2015 г. на СОС.

Мотивирано предложение,   Скица


22.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка  постъпило Заявление вх. №  РВТ20-ГР00-138/01.04.2020 г. от собственика на имоти с идентификатори  68134.1935.2276 и 68134.1935.2277 с  искане за разрешение за изменение  на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти  с идентификатор 68134.1935.2276, 68134.1935.2277 и 68134.1935.2026   по КККР на Р-н „Витоша”, одобрена със заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ  ХIII – 987 и УПИ XII-988, кв. 188, гр. София, м. ”Гърдова Глава”, одобрен със Заповед №РД-09-50-264/27.05.1997 г. на Главен архитект на София, Заповед № РД-09-66/31.03.2006 г. на Кмета на СО- район „Витоша“ и Решение №452 по Протокол №70/22.07.2010 г. на СОС.

Мотивирано предложение ,  Скица


09.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №РВТ20-ГР00-87/22.02.2020г. от собствениците няа имоти с индетификатори 68134.1970.192, 68134.1970.193 и 68134.1970.194 от КККР с искане за разрешение за изменние Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1970.192, 68134.1970.193 и 68134.1970.194 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП: УПИ VII-192 "за ОО и ЖС", УПИ VI-193 "за ОО и ЖС" и УПИ V-194 " за ОО и ЖС", кв.16, по плана на гр. София, м. "в.з. Киноцентъра - III част - разширение", одобрен с Разрешение № 100 по Протокол 32/10.12.2001г. на СОС, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-47/07.04.2020г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори: 68134.1970.192, 68134.1970.193 и 68134.1970.194


09.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. №РВТ20-ГР00-117/12.03.2020г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1895.794 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1895.794, 68134.1895.193, 68134.1895.196, 68134.1895.856 и 68134.1895.853 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XVI-194, УПИ I-196, УПИ XV-196 и УПИ XIV-195, кв.33, м. "ж.к. Карпузица", одобрен със Заповед №РД-09-50-02/05.01.1999г. на Гл.архитект на гр. София, е издадена Заповед №РВТ20-РА50-48/07.04.2020г. на Гл. архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на 68134.1895.794, 68134.1895.193, 68134.1895.196, 68134.1895.856 и 68134.1895.853


20.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила молба с Бх. № РВТ-20-ГР 00-73/21.02.20г. от собстшениците на имот с идентификатор 68134.1976.108 с искане за разрешение за изменение на плана за регулация в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.1976.108 по КККР на Р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, по действащ ПУП и УПИ - XXI - 108, кв. 53, гр. София, м. "кв. Драгалевци", одобрен с решение №4 по Протокол №21/19.02.2001г. на СОС.

Скица


20.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила молба с Вх. № РВТ-20-ГР00-68/13.02.20г. от собствениците на имоти с идентификатори 68134.1971.1156 и 68134.1971.2957 с искане на разрешение на изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.1971.1156 и 68134.1971.2957 по КККР на р-н "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП и УПИ-V- 1156, кв. 149, гр. София, м. "в.з. Драгалевци - Стадиона", кв. 147, 148 и 149, обобрен с Решение № 91 по Протокол №23 / 19.03.2001г. на СОС, ИПРЗ одобрено с Решение № 528, по Протокол № 86/ 23.07.2015г. на СОС.

Скица


 


02.03.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ТД26-3230/07.10.2019г., 10.12.2019г. и 10.01.2020г. от собственика на имот с индетификатор 68134.2048.2190 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.2190 от КККР на СО - Район "Витоша", одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ХХ-209,209а, 209б, кв. 54, м. кв. "Симеоново", одобрен със Заповед № РД-50-159/02.03.1995г. на Главния архитект на СО и Заповед № РД-50-279/18.10.2001г., Заповед № РД-50-421/02.10.2003г. и Заповед № РД-50-213/12.08.2005г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ20-РА50-25/24.02.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.2190.

 


28.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ20-ГР00-27/21.01.2020г. и 14.02.2020г. от собственика на имот с индетификатор 68134.2048.174 от КККР, с искане за разрешение за изменение на  Плана за регулация в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.174 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрен със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП-ЧИЗРП - УПИ IV-174, кв.54, м. "кв.Симеоново", одобрен със Заповед РД50-159/02.03.1995г. на Главния архитект на СО, с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана на застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.2048.174 от КККР на СО-Район "Витоша".


17.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ20-ГР00-7/09.01.2020г., от собственици на имот с индетификатори 68134.1396.1245 и 68134.1936.1230 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1396.1245 и 68134.1936.1230 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-138/21.03.2011г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП УПИ IV-52 и УПИ V-52, кв. 3, м. "Панорамен път" - за специални обществени нужди, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/10.11.1994г. на Главния архитект на гр. София, е издадена Заповед № РВТ20-РА50-18/17.02.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


06.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-446/08.11.2019г. от собственик на имот с индетификатор 68134.1937.1247 от КККР, с искане за разрешение за изменение Плана на регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1937.1247 и 68134.1937.1283 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-10540/09.10.2019г. на Началника на СГКК, а по действащ ПУП УПИ I-723а и УПИ XLI - за озеленяване, кв.8, ж. к ."Гърдова глава", одобрен със Заповед № РД-09-50-264/27.05.1997г. и Заповед № РД-50-152/01.07.2002г. и на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ20-РА50-9/22.01.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Главния архитест на СО-Район "Витоша, пред Административен съд - София град. 


03.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ИРЕНА РАДИЧЕВА И РУМЕН ЛОЗАНОВ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено Заявление №РВТ19-АП00-443/2019г. от Сдружение на собствениците "Примера", е издадена Заповед №137/12.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за одобрение на инвестиционен проект за изменение по време на строителството на към Разрешение №949/21.11.2019г. на Главния архитект на СО за "Жилищна сграда на 2М+1, 2М+3 И 2М+3+А с магазини, офиси и П.Г." в УПИI-392, кв.79, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение. 


27.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639,

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-373/19.09.2019г., от собственика на имоти с индетификатори 68134.1933.152 и 68134.1933.153 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.152, 68134.1933.153 и 68134.1933.639 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/ 02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-85/16.06.2014г. на Началника на СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х-153, УПИ ХI-152 и УПИ I-638, 639, кв.68, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение 85 по Протокол 568/06.08.2003г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-200/11.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


23.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1942.788

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-459/18.11.2019г. от собственикът на имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с индетификатор 68134.1942.788 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ XL VII-787, кв.50, кв. Бояна, одобрен със Заповед № 291/30.05.1980г.; Заповед №РД-50-383/15.09.2004г.; Заповед №РД-50-116/19.05.2005г. и Заповед №РА-50-611/10.10.2016г. на Гл. архитект на СО, е издадена Заповед № РВТ19-РА50-205/20.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на горепосочения имот.


13.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1975.376 и 68134.1975.377

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-41/21.10.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1975.376 и 68134.1975.377 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-376 и УПИ ХV-377, кв.1, в. з. "Киноцентър I ч., одобрен със Заповед №РД-50-09-82/16.03.1990г. на Главния архитект на СО, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-196/10.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1795.577 и 11394.1795.2051

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-374/19.09.2019г., от собствениците на имоти с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР , с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхват на ПИ с индетификатори 11394.1795.577 и 11394.1795.2051 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХХ-577, кв. 6, с. Владая и в.з. Владая, одобрен със Заповед №РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София, потвърдена с Решение №27 по Протокол №27 и №31/07.11.2001г. на СОС, е издадена Заповед №РВТ19-РД50-913/09.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация и Застрояване в обхвата на горепосочените имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 11394.1796.1098 и 11394.1796.1091

С АДРЕС : с. ВЛАДАЯ

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19-ГР00-3390/01.10.2019г., от собственика на имот с индетификатор 11394.1796.1098, с искане за разрешение за изменение Плана на регулация в обхвата на ПИ с индетификатори:11394.1796.1098 и 11394.1796.1091 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрени със заповед №РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ IV-1098 r УПИ VII-1091, кв. 35, с. Владая, одобрен със Заповед № РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София и заповед № РД-50-285/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед №РВТ19-РА50-192/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на План за Регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


10.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило Заявление с вх. № РВТ19- ГР94-3143/30.08.2019г., от собственика на имот с индетификатор 68134.1933.2272 от КККР, с искане за разрешение за изменение на плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.1933.2272 и 68134.1933.2011 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ II-1027, 1028 и УПИ VII-1028а, кв. 46, м. "Манастирски ливади - запад", одобрена със Заповед № РД-50-09-66/10.02.1999г. на Гл.архитект на гр. София, потвърдена с Решение №85/06.08.2003г. на СОС, Заповед № РД-09-50-115/15.02.1995г. на Гл.архитект на гр. София и Заповед № РД-50-213/25.08.1998г. на Кмета на СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ19-РА50-191/05.12.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с Разрешение за изработване на Проект за изменение на подробния устройствен план - Изменение на план за регулация в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


22.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ С ИНДЕТИФИКАТОРИ: 

№ 68134.1930.378.2, № 68134.1930.378.3 И № 68134.1930.378.5

На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, ви съобщаваме за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-260/05.11.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ ХII-378, кв. 197, м. "Павлово-Бъкстон". 

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица,  пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


25.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша" по Заявление № РВТ19-ГР00-359/2019г., за  промяна на предназначение на имот от жилищно в нежилищно и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХIV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София


06.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДВ брой 62 от 06.08.2019г., Столична община, на основание чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.18а, кв.18б, и кв.18в, м."в.з "Бояна" и кв.82б, м."Манастирски ливади - изток - Обслужващи обекти на Околовръстен път", заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Околовръстен път", Гробищен парк "Бояна", ул."Проф.Илия Йосифов", дере, който е изложен в СО-Район "Витоша".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен от датата на обнародването в "Държавен вестник" /ДВ брой 62 от 06.08.2019г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша", адрес: ул."Слънце" №2, ет. 1 - деловодство.


10.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-район "Витоша" на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проек за подоробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.Княжево заедно с план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Елаша", ул."Явор", ул."Къпина" и ул."Витошки Бор". Проектът е изложен в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2 , ет.2, ст. 45. Схемите за ПУП-ИПРЗ може да видите тук: Схема 1 и Схема 2


09.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ се съобщава, че в Държавен вестник бр.54/09.07.2019г., стр.55 е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ ІІІ - 799, 800, 801, 802, 994, 804, 993 - за жилищно строителство от кв.53а/нов/ и УПИ 4175 - за жилищно строителство от кв.48а/нов/, и изменение на плана за улична регулация между квартали 48а и 53а, м."в.з.Симеоново - север", заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Запознаването с проекта за подробен устройствен план, може да бъде извършено от заинтересованите лица, всеки работен ден в СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 46а.

В 30-дневен срок от съобщаването, в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план.


05.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В Държавен вестник бр.53/05.07.2019г., стр.66 е обнародвано Решение на СОС № 289 по Протокол № 76,т.3 от 30.05.2019г., с което се одобрява проект за ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м."в.з.Симеоново - север - разширение", СО-Район "Витоша" в териториален обхват: "Софийски околовръстен път", западната регулационна граница на м."в.з.Симеоново - север", ул."Неофит Хилендарски" и ул."53-та", СО-Район "Витоша".

Запознаването с Решението и подробния устройствен план, както и обжалването, може на бъде извършено всеки работен ден на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша", ет.2, стая 46А. Обжалването се осъществява, пред Административен съд -София - град, в 30-дневен срок от настоящото съобщение, като жалбите от жалбоподателите се подават в деловодството на СО-Район" Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1.


04.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" с обявление № РВТ17-ТП00-4/132 от 28.06.2019г. , във връзка с публикация в Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г, стр.151 и съобщение на Столична община на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП - План за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" (шосе с.Владая-с.Мърчаево), ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", ул."Черешава градина", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, първокласен път Е79.

Съсобствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти да представят договори по реда на чл.15, ал.3, чл. 5 и чл.17 от ЗУТ. При непредставяне на такива договори, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в СО-Район "Витоша". В едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".


 


31.01.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА

НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1930.773.1

НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1930.773.2

И ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1930.773.2.1

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, във връзка със писмо с вх.№ РВТ24-АХ00-7/2024г. и изх.№ САГ23-АХ00-467-/3/2024г., както и на основание чл.23, ал.8 от НПОРИМДЕРДТСО, за издадена Заповед № САГ24-РА54-3/11.01.2024г. на Директора на Дирекция "Градска среда" за одобряване на схема за поставяне на "Модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки с вграден соларен панел по корпоративен типов проект" в ПИ с идентификатор 68134.1930.773 по КККР на гр. София, УПИ V – 773 – "за хипермаркет, паркинг, трафопост, подземен резервоар, павилион за закуски и рекламен пилон", м. "Павлово-Бъкстон", район "Витоша", ул. "Тодор Каблешков" № 3.

На основание чл.56, ал.2, във връзка с чл.214 от ЗУТ и чл.21, ал.5 от АПК, схемата за поставяне не подлежи на обжалване.

Съобщение

Заповед

Схема


04.12.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО                                                                                               

КЕТИ БОЖИДАРОВА

СИЛВИЯ НИКОЛОВА

„ИЗИДОРА 1“ ЕООД

„САБ ИНЖЕНЕРИНГ 55“ ЕООД

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, на основание чл. 91, ал.1 от ЗУТ, за издадена от Главен архитект на СО – Район "Витоша" Заповед № 165/16.10.2023г. за оттегляне на виза за проектиране с изх.№РВТ23-ГР00-413-1/01.09.2023г., за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ XVI– 1204, кв. 74, м. "Манастирски ливади - запад".

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град от заинтересуваните лица, чрез главния архитект на СО – район "Витоша" в 14-дневен срок от настоящото съобщение, на основание чл. 91, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 219, ал. 3 от ЗУТ.

Заповед

Съобщение 


28.11.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО                                                                                                       

"ХОБИ ТЕХНИК" ООД

ГР.СОФИЯ, УЛ. „РИКАРДО ВАКАРИНИ“ № 10А, АП. ОФИС 1

 "АКВА БИЛД М " ЕООД, ГР.СОФИЯ, УЛ.“ГОЛАШ“ № 32, БЛ. 8, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 13

СО-Район "Витоша", Ви уведомява, във връзка със писмо с вх.№ РВТ23-АХ00-57/2/2023г. и изх.№ САГ23-АХ00-678/1/2023г., както и на основание § 4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, за издадено от НАГ-СО Разрешение за поставяне № 103/25.10.2023г., за "Ажурна светеща покривна реклама "BULDOCK", 1 бр." в ПИ с идентификатор 68134.1971.2216 по КККР, УПИ VII-2216, кв.146, м. "Кръстова вада – Обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша".

Разрешението за поставяне подлежи на обжалване пред Административен съд – София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от настоящото съобщение.

Съобщение

Разрешение

 


17.10.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО Г-Н ЮРИ НАНОВ,

СО-Район "Витоша" Ви съобщава, на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, за издадена от Главния архитект на СО – Район "Витоша" виза за проектиране с №  РВТ23-ГР00-450-[1]/24.08.2023г., за обект "Магазин за цветя – допълващо застрояване" в УПИ V–156, кв. 230, м. "Павлово-Бъкстон".

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица, съгласно чл.131 от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от обявяване на настоящото съобщение.

Съобщение 

Виза


12.06.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО РАДОСЛАВ НИКОЛОВ, 

ДО ЕМИЛ ТУДЖАРОВ, 

ДО КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА-КИНОВА, 

ДО МАРИЯ ПЕЕВА, 

ДО ИВАН ПЕЕВ,

ДО АНЕЛИЯ КАСАБОВА – КОНСТАНТИНОВА,

ДО НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ,

ДО СТЕФКА СТЕФАНОВА,

ДО НИКОЛА ФЕСЧИЕВ,

ДО ХРАБРИН ИВАНЧЕВ,

ДО „ЛАГБАГ“ ЕООД,

ДО „МАРТЕЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД,

ДО „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ - АПАРТАМЕНТ № 0.2“ ЕООД,

ДО „ВЕН БОН“ ЕООД,

ДО „БУЛТЕКТОН“ ООД,

ДО „ТЕЛЕКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1592 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1590.2 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1590.3 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1590.6 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1588.1 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1591.1 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1591.2 ПО КККР,

ДО СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.1591.3 ПО КККР

СО-Район "Витоша", Ви съобщава, на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, в ролята Ви на съсобственици и носители на вещни права в УПИ IV – 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592 - "за жилищно строителство и ТП", кв. 5, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, по плана на гр. София, за издадени от Главния архитект на СО-Район "Витоша", визи за проектиране:

- виза за проектиране с изх. №  РВТ22-ГР00-665-/4/02.02.2023г. за обект "Преустройство и надстройка на редова къща № 11-R1-07" в УПИ IV - 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592 - "за жилищно строителство и ТП", кв.5,  м. "Малинова долина - Обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша", по плана на гр. София,  сграда с идентификатор 68134.2045.1589.14 по КККР на гр. София;

- виза за проектиране с изх. №  РВТ22-ГР00-682-[5]/02.02.2023г. за обект "Преустройство и надстройка на редови къщи № 11-R1-01, № 11-R1-02, № 11-R1-03, № 11-R1-04, № 11-R1-05 и № 11-R1-06" в УПИ IV - 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592 - "за жилищно строителство и ТП", кв.5,  м. "Малинова долина - Обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша", по плана на гр. София,  сгради с идентификатори 68134.2045.1589.2, 68134.2045.1589.4, 68134.2045.1589.6, 68134.2045.1589.8, 68134.2045.1589.10 и 68134.2045.1589.12 по КККР на гр. София.

Визите подлежат на обжалване от заинтересованите лица, по чл.131 от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от настоящото съобщение.

Виза за проектиране с рег. №  РВТ22-ГР00-665/4/02.02.2023г.

Виза за проектиране с изх. №  РВТ22-ГР00-682/5/02.02.2023г.


25.04.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО                                                        

ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.2233.6

С АДРЕС ГР. СОФИЯ, УЛ. „БЯЛО ПОЛЕ“ № 29

ИВАЙЛО ЦАНЕВ – СЪСОБСТВЕНИК НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.2233.5

МАРГАРИТА ЦОНЕВА И МАРИЯ ВРАНОВСКА –

СЪСОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.2233.4

КРИСТИНА ЦОНЕВА И МАРИЯ ВРАНОВСКА –

СЪСОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.2233.3

ТАНЯ ИЛИЕВА И КАЛИНА ИЛИЕВА -

СЪСОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.2233.2

МАРИЕТ ЙОРДАНОВА, БЕЛА ГЕНОВА, СВЕТЛА КАБАМИТОВА – ИЛИЕВА,

МАРИЙ АПОСТОЛОВ, КИРИЛ ЗОРОВСКИ, ВЕНЦИСЛАВ РАНГЕЛОВ,

НЕВЕНА ЦОНКОВА, ЮЛИЯ МИШЕВА-ЗОРОВСКА -

СЪСОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1932.2233

 

СО-Район "Витоша" Ви съобщава, на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, в ролята Ви на съсобственици и носители на вещни права в УПИ I – 396, кв. 56, м.“Манастирски ливади - запад“, по плана на гр. София, за издадена от Главен архитект на СО – район „Витоша“ виза за проектиране с изх.№  РВТ22-ГР00-623-[4]/2023г. за обект „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ I-396, кв. 56, м. “Манастирски ливади - запад“, върху покрива на сграда с идентификатор 68134.1932.2233.1.

Визата подлежи на обжалване от заинтересуваните лица, по чл.131 от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от настоящото съобщение.

Виза

Съобщение


10.04.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1931.377

СО-Район "Витоша", Ви съобщава, на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, за издадена от Главния архитект на СО – Район "Витоша" виза за проектиране с изх.№  РВТ23-ГР00-82-[5]/04.04.2023г., за обект "Многофамилна жилищна сграда и подземен гараж", в УПИ II – 372, кв. 206Б, м. "Павлово-Бъкстон".

Визата подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от получаване на настоящото писмо.

Виза

Съобщение


10.04.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2042.2742.1

СО-Район "Витоша", Ви съобщава, на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, за издадена от Главния архитект на СО-Район "Витоша" виза за проектиране с изх.№  РВТ22-ГР00-535-[12]/10.04.2023г. , за обект "Еднофамилна жилищна сграда", в УПИ XVI-25, кв. 24, м. "в.з. Симеоново - север".

Визата подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл.131, от ЗУТ пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от получаване на настоящото писмо.

Виза

Съобщение


30.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съгласно §4 от Д.Р. на ЗУТ Ви съобщаваме за издадена виза №САГ21-ГР00-2071-[3] от 29.03.2022г. на Гл. архитект на Столична община за промяна в предназначението от жилищно в нежилищно на УПИ I – 553,554 в „за обществено обслужване и офиси“ по зелените зачертавания и текст и за инвестиционно проектиране на свободно застрояване на Ниско етажна сграда с нежилищно предназначение: офис – сграда с магазини и подземен паркинги допълващо застрояване на асансьор за автомобили в УПИ I – 553,554, кв. 60, ПИ с идентификатор 68134.1895.553, м. „Карпузица“, район „Витоша“ - СО, издадена на основание чл. 140, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ; §2, ал. 1 от ЗУЗСО, т.1 на колона 6 от устройствената категория „Урбанизирани територии“ от Приложението към чл.3, ал. 2 от ЗУЗСО; чл. 31, ал. 1 и ал. 5, чл. 32, чл. 41, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 от ЗУТ; чл. 19, ал. 5 от ЗУЗСО;

СЪОБЩЕНИЕ 

ВИЗА

 


10.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ЕтС НА СГРАДА С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1933.681.1,

ДО ЕтС НА СГРАДА С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1933.380.1,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1933.380.2,

СО-Район "Витоша", на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщава, че е издадена виза за проектиране с рег. № РВТ22-ГР00-680/2/13.12.2022г. от Главен архитект на СО – район "Витоша" за обект "Шахтов трафопост", в УПИ III – 4135, 380, 386, кв. 70, м. "Манастирски ливади - запад".

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица, в 14-дневен срок , по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс.

ВИЗА


09.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съгласно §4 от Д.Р. на ЗУТ Ви съобщаваме, че по заявление с вх.№РВТ22-ГР00-598/17.10.2022г. е издадена виза за проектиране №РВТ22-ГР00-598-[1] от 15.11.2022г. на Гл. архитект на СО-Район „Витоша“, с която е предвидено изграждането на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-190, кв. 11, м. „Малинова долина – 2ра част“ (ПИ с идент. по КККР 68134.2047.190).

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА


18.11.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съгласно §4 от Д.Р. на ЗУТ Ви съобщаваме, за издадена виза за проектиране на Гл. архитект на район "Витоша" - СО за инвестиционно проектиране на нискоетажно свободностоящо застрояване на "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и изгребна яма" в УПИ V-1020, кв.18, м. "Гърдова глава", ПИ с идентификатор п КККР681.1935.2319, м. "Гърдова глава", район "Витоша"- СО по плана на гр. София, издадена на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ,чл.41 и чл.42 от ЗУТ, чл.47, ал.2 и чл.87, ал.1 от ЗУТ §2, ал. 1 от ПЗР на ЗУЗСО.

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА


24.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Съгласно §4 от Д.Р. на ЗУТ Ви съобщаваме, за издадена виза за проектиране на Гл. архитект на район "Витоша" - СО за инвестиционно проектиране за "Преустройство и смяна на предназначение на жилищна сграда в частна детска градина с яслена група" в УПИ III- 554 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.1937.554), кв.208 по плана на гр. София, местност "Гърдова глава", район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА

 


04.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 

Съгласно §4 от Д.Р. на ЗУТ Ви съобщаваме, че по заявление с вх.№РВТ22-ГР00-496/12.08.2022г. е издадена виза за проектиране №РВТ22-ГР00 496-[2] от 13.09.2022г. на Гл. архитект на СО-Район „Витоша“, с която е предвидено изграждането на автомивка на самообслужване в УПИ VII-802 „за офиси и магазини“, кв. 2а, м. „Малинова долина - обслужващи обекти на околовръстен път“ (ПИ с идент. по КККР 68134.2045.3141).

СЪОБЩЕНИЯ

ВИЗА

 


03.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило заявление в р-н „Витоша“ – СО с вх. №РВТ22-ГР00-266 от 10.05.2022г., съгласно §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме за издадена виза за проектиране на Гл. архитект на район "Витоша"- СО за инвестиционно проектиране на нискоетажно свободностоящо застрояване на "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и изгребна яма" в УПИV- 1020, кв.18, м. "Гърдова глава", ПИ с идентификатор КККР 68134.1935.2319, м. "Гърдова глава, район "Витоша"- СО, по плана на гр. София, издадена на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ,чл.41 и чл.42 от ЗУТ, чл.47, ал.2 и чл.87, ал.1 от ЗУТ §2, ал. 1 от ПЗР на ЗУЗСО.

Визата се издава по заявление на заинтересованите лица и може да бъде оспорвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред АССГ по реда на АПК.

Настоящото съобщение е по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ чрез залепване.

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА


ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТ. ПО КККР 68134.1894.769

гр. София, ул. „Вселовод Гаршин“ №3

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПИ С ИДЕНТ. ПО КККР 68134.1894.979

гр. София, ул. „Дамяница“ №2

 Съобщаваме Ви за издадена виза, за промяна в предназначението от нежилищно в нежилищно УПИ I – „за училища, ОДЗ, ПГ и ТП“ в „обществено обслужване, МБАЛ и подземен гараж“ с наш вх. № РВТ22-ГРОО-204/12.04.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ 

ВИЗА


19.09.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съгласно §4 от Д.Р. на ЗУТ Ви съобщаваме за издадена виза за проектиране №РВТ22-ГРОО-423-[1]/15.07.2022г. на Гл. архитект на район „Витоша“-СО на „Жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ХХ-1248, кв. 18, м. „Карпузица“ (ПИ с идент. 68134.1894.1248), издадена на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ, чл.31-чл.35 от ЗУТ, чл.41-чл.42 от ЗУТ, §2, ал. 1 от ПЗР на ЗУЗСО.

СЪОБЩЕНИЕ1

СЪОБЩЕНИЕ2 

ВИЗА

 


18.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ЕЛИ БОРИСОВА - ГЕОРГИЕВА

УЛ. "ДОБРОВОЛЕЦ" № 29, ГР. СОФИЯ

Във връзка с постъпило заявление в СО- Район "Витоша" с вх. №РВТ21-ГР00-361/11.08.2021г., Ви съобщаваме за издадена виза за проучване и проектиране на свободно застрояване на "Две жилищни сгради и подземен гараж" в ПИ с идентификатор 68134.1895.1087, в УПИ IX-885, кв. 50, м. "Карпузица".

Визата е изложена за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на СО-Район "Витоша", ет. 2, отдел "УТКР", при младши експерт Дара Иванова.

Визата може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от нейното обявяване, пред АССГ по реда на АПК.

Протокол 

Виза


30.06.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ

НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1978.289

Във връзка с постъпило заявление в СО- Район "Витоша" с вх. №РВТ22-ГР00-220/18.04.2022г., Ви съобщаваме за издадена виза за проектиране на нискоетажно свободностоящо застрояване на "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ V-668, кв. 6, в.з. "Киноцентър - II част".

Визата е изложена за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на СО-Район "Витоша", ет. 2, стая 56 - отдел "УТКР", при арх. А. Дикльовска, всеки делничен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, телефон за контакт: 02/818 79 19

Визата може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от нейното обявяване, пред АССГ по реда на АПК.

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА

 


26.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило заявление в р-н „Витоша“ – СО с вх. №РВТ22-ГР00-204 от 12.04.2022г., съгласно §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме за издадена виза №САГ21-ГР00-986-[7] от 06.04.2022г. на Гл. архитект на Столична Община за промяна в предназначението от нежилищно в нежилищно УПИ I – за „училища, ОДЗ, ПГ и ТП“ в „обществено обслужване, МБАЛ и подземен гараж“, кв. 70, м. „Карпузица“ (ПИ с идент. 68134.1894.980), издадена на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ, §2, ал. 1 от ПЗР на ЗУЗСО, чл. 41, ал. 2 от ЗУТ.

Визата се издава по заявление на заинтересованите лица и може да бъде оспорвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред АССГ по реда на АПК.

Настоящото съобщение е по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ чрез залепване.

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА


26.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   Район"Витоша-СО съобщава,че със Заповед №РД-02-15-26/23.03.2022 г. на Зам. министър на МРРБ е разрешено изработването на ПУП-Изменение на план за улична регулация на "Софийски околовръстен път" в обхват от малко преди ул. Ралевица до ул.Лазурна и ул.Киевска от км.50+500 до км.52+760 и изменение на плана за регулация на засегнатите части от квартали, район"Витоша" и "Овча купел", заедно с одобрено задание. 
Заповедта и заданието са изложени за запознаване на заинтересованите лица при инж Димитрова,  отдел"УТКР", ет.2, ст.56, тел. 02/8187956.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд-София град в 14-дневен срок от съобщаването чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 
 

11.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза проучване за проектиране №  РВТ20-ГР00-121/23.02.2021г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект „Медико-дентален център и допълващо застрояване- подземен гараж и изгребна яма.“ в УПИ I-184-за автомовка, кв. 16, м."в.з. Киноцентър - III част- разширение", по плана на гр. София.

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от настоящото съобщение, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс.

ВИЗА


01.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА С АДРЕС: 

УЛ."РОДНА СТРЯХА" №3, ГР. СОФИЯ

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проучване и проектиране по Заявление №РВТ21-ГР00-413/12.07.2021г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект "Автосервиз - компютърна диагностика" в УПИ VII-1716, кв. 96А, м. "Драгалевци-разширение север"

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от настоящото съобщение, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс.

Виза


01.10.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза проучване за проектиране №  РВТ20-ГР00-470/22.10.2020г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект „Пристройки, надстройка и смяна на предназначението на производствено-техническа сграда-АТЦ 57 в медицински център за естетична хирургия с леглова база, производствено-техн. помещения на БТК ЕАД и допълващо застрояване- навес с Н 2,50.“ в УПИ VII-за АТЦ (ПИ с идентификатор 68134.1634.619), кв.168, м. "бул. Цар Борис III" о плана на гр. София.

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от настоящото съобщение, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВИЗА


06.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО  ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране №  РВТ21-ГР00-390-[1]/06.07.2021г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ X-1099, кв.47, м. "Манастирски ливади - Запад".

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от настоящото съобщение, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВИЗА


03.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране №РВТ21-ГР00-268-[1]/11.05.2021г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект „Подземен трафопост“ – допълващо застрояване в поземлен имот с идентификатор 68134.2044.531, на имотната граница с поземлен имот с идентификатор 68134.2044.527.

Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от настоящото съобщение, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд – София – град, чрез Главния архитект на район „Витоша“ – СО, по реда на Административно процесуалния кодекс .

ОБЯВЛЕНИЕ

ВИЗА


17.06.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ20-Г00-88/09.02.2021г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня" в УПИ XXII-427, кв. 14, м. "в.з. Киноцентър - II част- разширение" по плана на гр.София, СО-Район "Витоша", гр. София.

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

ОБЯВЛЕНИЕ

ВИЗА


26.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-Г00-68-[1]/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с  подземен гараж" в УПИ XIII-1212, кв. 74, м. "Манастирски ливади - запад".

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

 


12.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ20-Г00-511/24.11.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с гаражи и подземен гараж" в УПИ VIII-353, кв. 57, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на гр.София, ПИ № 68134.1932.353 по КККР, СО-Район "Витоша", гр. София.

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ


31.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проучване и проектиране № РВТ20-ГР00-261/30.06.2020г. на Главния архитект на СО за обект "Преустройство и промяна на предназначението на жилищна сграда в частна детска ясла и детски център" в УПИ XXV-671, кв. 38 м. " в.з. Симеоново - Драгалевци-  IIIчаст", СО-Район "Витоша", гр. София.


07.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ18-Г00-260/10.07.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Преустройство, пристройка и промяна на предназначението на жилищна сграда в детска градина" в УПИ VII-278, кв. 101, м. "Драгалевци - разширение - север", СО-Район "Витоша", гр. София.

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ


07.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ20-Г00-141/01.09.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Офис сграда с подземни гаражи" в УПИ XI-1476, кв. 80, м. "Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша", гр. София.

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ


07.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-Г00-68/1/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ XIII-1212, кв. 74, м. "Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша", гр. София.

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ


05.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ20-Г00-406/17.09.2020г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за промяна на предназначението от нежилищно в жилищно строителство на УПИ VI от "за дом на българите в чужбина" в "за училище с актова зала и детско заведение", и за инвестиционно проектиране на "училище с актова зала и детско заведение" в ПИ с идентификатор № 68134.1932.2144 по КККР, УПИ VI - "за училище с актова зала и детско заведение", кв.6, м. "Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша", гр. София.

Визата подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София град, чрез главния архитект на СО-Район "Витоша".

СЪОБЩЕНИЕ

ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ


17.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщение за  издадена Заповед № РА50-666/26.08.2020г. на Главния архитект на СО, относно изменение на Заповед № РД-09-50-864/29.10.2015г. на Главния архитект на СО за разрешеване на устройствна процедура, като от териториалния обхват на ПУП-ИПРЗ се изключват УПИ VI-360, УПИ XIV-361 и УПИ XVI -361, кв.221,  м. “Павлово-Бъкстон“.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД


16.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е виза за проучване и проектиране на "Многофамилна жилищна сграда" в УПИ XVII -146 (ПИ с идент.68134.1935.146), кв. 191, по плана на гр. София, м. "Гърдова глава", издадена от Гл. архитект на СО към заявление рег. РВТ20-ГР00-241/19.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ


03.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена Заповед №РВТ20-РА50-124/03.09.20г. на Гл. Архитект на Район "Витоша" - СО, за допускане изменение на Плана за регулация в обхват на поземлен имот с идентификатор 68134.1930.613 от КККР на Район "Витоша" - СО.

ЗАПОВЕД

СКИЦА


02.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава - в Държавен вестник, брой 75, страница 90 от 25.08.2020г. 

16. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 343 на СОС по протокол № 18 от 23.07.2020 г. е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизиратната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая“ – ПС „Владая“, Тласкател ф 200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон І в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. Витошки гранит и ул. Жълта вода – ф 250 ПЕВП, с. Владая, с трасе през ПИ с идентификатори 11394.4266.240, 11394.4266.393, 11394.4266.396, 11394.4266.397 и 11394.4266.398 по КККР на с. Владая и определяне на сервитутните линии на мрежите и съоръженията, Природен парк „Витоша“, район „Витоша“, Столична община. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
6159

12.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО Район "Витоша" съобщава за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР94-5238-[1]/21.02.2020г. на Главния архитект на район „Витоша“ – СО за обект „Открит паркинг за 27 леки коли“ в УПИ I-1516, кв.2, м.“Манастирски ливади - запад“.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

Обявление и Виза


09.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на "медицински център, офиси, магазини, конферентни зали, подземен паркинг и допълващо застрояване" в УПИ XI-290 (ПИ с инд.68134.1940.1277) кв. 28, м. "в.з. Беловодски път - Боянско"  ВИЗА


16.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщение за издадена Заповед № РА50-107/14.02.2020г. на Главния архитект на СО за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ V-469, кв.32 и УПИ II-2287, кв.34, м."Манастирски ливади - запад"


08.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че в Държавен вестник, брой 33, страница 45 от 07.04.2020г., абзац 34 е побликувано и обнародвано следното обявление: "Столична община на основание чл. 128, ал.1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за уличната регулация за обект "Софийски околовръстен път от бул. "България" до АМ "Люлин" в участъка от пътен възел бул. "България" до жп линия София - Перник, заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали и местности: м. Артерия Трайко Китанчев и продължението и от ул. "Емил Марков" до Бояна, м. "Манастирски ливади - запад", м. "Павлово - Бъкстон", м. "Гърдова глава", м. бул. "Цар Борис III - 2 ч.", м. "Карпузица" - район "Витоша" и м. кв. "Овча купел" - актуализация, м. "кв. Овча купел", кв 50, м. "ж. к. Овча купел - 2 ч.", м. "кв. Горна баня" - район "Овча купел", който е изложен в район "Витоша" и район "Овча купел".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едноседмичен срок от датата на обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината, чрез район "Витоша" и район "Овча купел".


22.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

МАРИН МАРИНОВ, АЛЕКСАНДРА ТЕОДОСИЕВА, ТОДОРКА МИНЕВА, НИКОЛЕТА ТЕОДОСИЕВА,

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.376

ДИЛЯНА ГАЙДАРСКА,

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.1201

ЙОРДАН РАХНЕВ, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПЕТЯ МИТОВА,

СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.1200

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-264/07.08.2019г. на Главния архитект на районната администрация, по Заявление № РВТ19-ГР00-264/2019г. за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ VII-373 - за жс, кв. 260Б, м. "Павлово - Бъкстон".

В 14 - дневен срок от настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА С АДРЕС:

УЛ. "МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ" № 30, ГР. СОФИЯ

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране на Главния архитект на районната администрация, по Заявление № РВТ19-ГР00-98/2019г. за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ХIII -1212, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад".

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


23.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1931.375,

СО-Район "Витоша" съобщава, че е издадена виза за проектиране по Заявление № РВТ19-ГР00-264/07.08.2019г.на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи" в УПИ VII-373 - за ЖС, кв.206Б, м. "Павлово-Бъкстон". Визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.


20.08.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-293/12.07.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4959-21.06.2016г. на Началник на  СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI - 946, УПИ ХII-946, УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/03.11.1997г. на Главния архитект на София,е издадена Заповед № РВТ19-РА50-127/20.08.2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша", с която се разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI-946, УПИ ХII-946 и УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к.Гърдова глава.


19.08.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-323/30.07.2019г. от собственика на имоти с индетификатори: 68134.1971.5013, 68134.1971.1463, 68134.1971.2812, 68134.1971.5015 и 68134.1971.3129 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и  застрояване в обхвата на същите поземлени имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХI-2813 - за офиси, хотел, магазини и п.г., УПИ I-3171 - за офиси, хотел, спорт и п.г., УПИ VIII-1656 - за офиси, хотел, магазини и п.г. , УПИ VII-1463 - за офиси , хотел, спорт и п.г. и УПИ V-3129 за ос., кв.132, м. "Драгалевци - разширение - север - 2 част",  е издадена Заповед № РВТ19-РА50-125/19.08.2019г. от Гл.архитект на СО - Район "Витоша", с която разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за  регулация и застрояване в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


12.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадено е Разрешение за строеж № 215/07.08.2019г. от Гл.архитект на СО-Район "Витоша" за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-Район "Витоша", във връзка с "Национална програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г." в УПИ III, кв257, м."Павлово - Бъкстон" с наш вх. № РВТ19-ПП10-1/07.08.2019г.

Разрешението може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му, пред АССГ, чрез Гл.архитект на СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет. 1 - деловодство.


09.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение

"Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове „Ривър парк“ и допълващо застрояване – ПСОВ и трафопостове в УПИ XIV – 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32A, м. "кв. Симеоново", Район "Витоша" - Столична Община," План Драгалевци разширение - север"План местност


07.08.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-98/23.05.2019 за "Многофамилна жилищна сграда с гаражи" в УПИ V-1571,1633, кв.29, м."Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша":  ВИЗАи ОБЯВЛЕНИЕ


29.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: От 01.08.2019г. до 30.08.2019г. със Заповеди на Кмета на СО - Район Витоша № № РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на Заявления от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.


23.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186,

Издадена е виза за проектиране № РВТ19-ГР00-2015/2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша" за промяна на предназначението на имот от жилищно в нежилищно  и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХІV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


10.07.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено в Заявление № РВТ19-ГР94-2515/28.05.2019г. от собственици на имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на  поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на Столична община, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-106/09.07.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за застрояване в териториален обхват на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад".


09.07.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентър - ІІІ част - разширение", одобрен със Решение № 1000 по Протокол 32/10.12.2001г., е издадена Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г., на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентъра - ІІІ част - разширение".


02.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ № 68134.1942.453 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ,

Във връзка с подадено в СО-Район "Витоша" Заявление от собственици е издадена виза за проектиране № РВТ19 - ГР00-57/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Промяна на предназначението на жилищна сграда в дом за стари хора" в УПИ VІІІ-454, кв.61, м."Бояна".

Визата подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


27.06.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Идадена е Заповед № РВТ19-РА50-70/21.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , по заявление № РВТ17-ТП00-27-/27/-18.01.2019г., за одобрение на ПУП-ИПЗ, в обхват УПИ ХІV - 460, кв.224 по плана на м."Павлово-Бъкстон" , СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на заповедта в СО-Район "Витоша", отдел УТКР, ет. 2, стая 59 , арх.С.Касабова. В СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания по проекта.


25.06.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадени са Заповеди от Главния архитект на СО-Район "Витоша", във връзка с постъпили в районната администрация Заявления от собственици на имоти с искане за разрешение за изменение на Плана на регулация в обхвата на следните поземлени имоти:


21.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "Данаос Девелопмент" ЕАД уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищен комплекс с подземни паркинги, ограда, подпорни стени и пречиствателни съоръжения в УПИ ІV-1908 " за жилищно строителство, спорт и въжена линия" и Търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум конгресен център, подземни гаражи и въжена линия, жилищно строителство и хотелска част в УПИ3-4095, кв.1, м.в.з. Малинова долина - Бункера ІІІ етап, СО-Район "Витоша", гр.София".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10


18.06.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за издадено Разрешение за поставяне № 50/28.05.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на Фирмен тотем към комплекс " Garitage park", в УПИ І - 1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 - за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, възлова станция, трафопост и ПГ, кв.4, м."Малинова долина- Бункера І етап".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша".


31.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС"  съобщава, че има инвестиционно предложение за: Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове "Ривър парк" и допълващо застрояване - Пречиствателна станция за отпадни води и трафопостове в УПИ ХІV - 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32А, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10.


27.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - Радослав Гогишков и на СД"Торин Тончев" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод от УПИ II-610, 611, 612, 618 , 619, в кв.32а и изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Проф. Димитър Пасков" от о.т.43 до о.т. 42а и по ул. "Двата бука" от о.т. 42а до о.т.42б, м. "кв.Симеоново", СО-Район "Витоша".

Моля, явете се в удобно за вас време в администрацията на СО-Район "Витоша", отдел "ПНОУОССЧР" , стая 26, за запознаване със съдържанието на Заповедта.

В 14-дневен срок от получаването, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - София - град.


 


23.05.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на РЕСУТ на СО-Район "Витоша", назначен със Заповед № РВТ22-РД09-167/23.06.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша" е приет Протокол от 10.04.2023г. за проведената заключителна дискусия и други материали от Общественото обсъждане на проект ИРП на УПИ XIII-ОБНС, кв. 6 и УПИ XXVII-215, кв. 7 и ИПУР на алейна/пешеходна пътека/ между кв. 6 и кв. 7, м. "Мала кория". РЕСУТ не възразява срещу представения проект.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 20 от 18.05.2023г.

ПРОТОКОЛ


23.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Държавен вестник, брой 17 от 21.02.2023г.

9. - Столична община на основание чл.128 ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXVII - 215,"(ПИ 68134.1897.215), кв.6 м. "Мала кория",изменение на план за улчина регулация (ИПРУ) - изменение на алейна/ пешеходна връзка между кв.6 и 7 и свързаното с това изменение на контактен УПИ XIII- ОБНС ,кв. 7, м. "Мала кория", район "Витоша" Столична община. Проектът е изложен в район "Витоша". На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район "Витоша".


20.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на СО-район "Витоша" във връзка с обществено обсъждане за "Проект за ПУП- изменение на план за регулация /ИПР/ в следния териториален обхват: УПИ XXVII - 215,"(ПИ 68134.1897.215), кв.6, изменение на план за улична регулация (ИПУР) - изменение на алейна/пешеходна връзка между кв. 6 и кв.7 и свързаното с това изменение на контактен УПИ XIII- ОБНС ,кв. 7, м. "Мала кория", район "Витоша" Столична община. "

ЗАПОВЕД


 

27.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Покана за участие в заключителна дискусия във връзка с провеждане на обществено обсъждане на:

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък  от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1.

Покана ВЛАДАЯ

Покана КНЯЖЕВО


18.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх.№РВТ16-ВК08-1227-9/14.12.2020 г.

За кв. Княжево

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-153/16.08.2021 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на       Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1

 • Представянето на проекта да се проведе на 15.09.2021г. от 17.30 часа  във физкултурния салон на 26 СОУ“Йордан Йовков“, кв.Княжево, ул. Кореняците №40
 • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.
 • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 23.09.2021 г. включително.
 • Заключителната дискусия да се проведе на 29.09.2021 г. от 17.30 ч. във физкултурния салон на 26 СОУ“Йордан Йовков“, кв.Княжево, ул. Кореняците №40.

   

По преписка вх.№РВТ16-ВК08-1227-8/14.12.2020 г.

 За с. Владая

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-152/16.08.2021 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на    Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект” Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир”– част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък  от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1

 • Представянето на проекта да се проведе на 16.09.2021г. от 17.30 часа  във "Владайско читалище "Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59;
 • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.
 • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 24.09.2021 г. включително.
 • Заключителната дискусия да се проведе на 30.09.2021 г. от 17.30 ч. във "Владайско читалище"Светлина-1906“, с. Владая, "Войнишко въстание" № 59.

 


04.06.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-122/02.06.2021г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се проведе обществено обсъждане на Проект за ПУП-изменение на план за регулация и застрояване(ИПРЗ) в обхват: УПИ IV -"за супермаркет" и УПИ VII-576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I- "за жилищно строителство и КОО", УПИ III-242 и УПИ V-171, кв.227, м. "Павлово-Бъкстон", СО-Район "Витоша".

Заповед №РВТ21-РД09-122/02.06.2021г.

 • Представянета му ще се състои на 10.06.2021г. от 17:30 часа в сградата/пред сградата на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2
 • Копие от проекта е изложено в Техническата служба на СО-Район "Витоша", ет. 2, ул. "Слънце" № 2, за запознаване на заинтересованите лица.
 • Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта в деловодството на СО-Район "Витоша" до 17.06.2021г. (включително)
 • Заключителната дискусия ще се проведе на 06.07.2021г. от 17:30 часа в сградата/пред сградата на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2

31.05.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РА50-93/31.05.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м.Симеоново-лифтова станция, район”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл.16 от ЗУТ при граници:южна регулационна граница на кв.1, м.Малинова долина-Бункера-ІІІ етап, резервоар „Под Симеоново”, дере”Рекмарица”, северна и източна граници на кв.Симеоново и дере-р.Старата река, заедно с протокол №ЕС-ПО-04/18.03.2021, т.1 на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Допълнителни материали

Възражения след проведено представяне на проекта

 


07.04.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

06.04.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед №РВТ21-РД09-81/06.04.2021г. на основание чл.22, ал.4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройството на територията, чл. 4, ал.1, т.3, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение  №661 п Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, Заповед №ЦОА21-РД09-209/03.02.2021г. на Кмета на СО и постъпило от НАГ писмо с вх. № РВТ21-ВК08-1227-(9)/14.12.2020г. в Район "Витоша" - СО за провеждане на обществено обсъждане на : Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: "Модернизация на железопътен участък : "София - Перник- Радомир" за проект "Модернизация на железопътната линия София- Перник Радомир, част от Трансевропейска транспортна мрежа", в обхвата на Подучатък 1.1 Централна фара София - Владая от проектен км 1+220 до км 15+322 по Път 1.


14.11.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ20-РД09-98/05.11.2020 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане Проект за ПУП-план за регулация и застрояване за за ПИ с идентификатор 68134.1970.2098 за създаване на нов УПИ I – 2098 – „за ЖС и трафопост“ и новопредвидена улична регулация от О.Т. 20 до О.Т. 23, нов кв. 10, м. „Ботаническа градина"

ОБЯВЛЕНИЕ


19.10.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщаваме Ви, че във връзка с преписка с рег. №РВТ20-ГР00-3-4/16.10.2020г. и съгласно Заповед №РВТ20-РД09-94/16.10.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП - изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. "Павлово-Бъкстон", ПИ с идентификатор 68134.1930.730 и силуети.


10.07.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщаваме Ви, че съгласно Заповед № РВТ20-РД09-66/10.07.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на "Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект "Реконструкция на трамваен релсов път" в УПИ I - за парк / ПИ с индетификатор 68134.1934.701, кв. 180а, м. "Гърдова глава", като:


28.02.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Съобщаваме Ви, че съгласно Заповед №РВТ20-РД50-33/28.02.2020г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на "Виза за инвестиционно проектиране на допълнително застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект "Реконструкция на трамваен релсов път" в УПИ I - за парк/ ПИ с индетификатор 68134.1934.701/, кв. 180а, м. "Гърдова глава"", като:


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява, че съгласно Заповед № РВТ19-РД09-158/19.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП - парцелиран план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект "Водоснабдяване на с. Владая - ПС "Владая", Траскател Ф200 ПЕВП от ПС "Владая" до резервоар "Владая", Главен клон I в участъка от резервоар "Владая" до кръстовището на ул. "Витошки граанит" и ул. "Жълта вода" - Ф250, с. Владая, СО-Район "Витоша".


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" обявява, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-157/19.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП - парцелиран план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект "Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта "Турска вада" до съществуваща облекчителна шахта над х. "Еделвайс" до х. "Трендафила", включващо водопроводи до х. "Филхармония" и "Почивен дом на адвокатите", с отклонение х."Рудничар" в Природен парк "Витоша", землищата на с. Мърчаево и кв. Бояна, СО-Район "Витоша".

 


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.12, т.1 във връзка с чл.10, ал.2 от ЗУЗСО, чл.4, ал.1, т.4, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10 и Глава четвърта от Наредбата и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и постъпило писмо от НАГ с вх. №РВТ16-ДИ05-154/5/16.03.2017г. в СО-Район "Витоша", е издадена Заповед № РВТ19-РД09-156/19.09.2019г. на Кмета на СО - район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - изменение за пран за регулация и застрояване на УПИ I - за озеленяване и ОО, от кв.74а, за УПИ V - за озеленяване и ОО, от кв.74 и ПИ с индетификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V - за озеленяване и ОО, ХLV - 3966 за ж.с. - нов кв.74 и УПИ I - за озеленяване и ОО - нов кв.74а, нова улица от о.т.901а до о.т.901в, о.т.913г до о.т.913а, отпада улица от о.т.901а/нова/ до о.т.908 местност с. Владая, гр. София.


05.08.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕОСТ,

Опис на постъпилите ВЪЗРАЖЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Във връзка с проведено обсъждане на проект за ПУП план за регулация и застрояване на село Мърчаево заедно с план схеми на техническата инфраструктура на 17.07.2019г.


09.07.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - план за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" /шосе с.Владая - с.Мърчаево/, ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул." Бистра река", ПП"Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, Първокласен път Е79, като:

 • Представянето му ще се състои на 17.07.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ "Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1
 • Копие от проекта е изложено за разглеждане от заинтересованите лица в Техническа служба на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2
 • Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2,ет.1 до 01.08.2019г. включително.
 • Заключителната дискусия ще се проведе на 07.08.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ"Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1

16.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", Ви каним за участие в заключителна дискусия във връзка с провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м. Павлово-Бъкстон, поземлен имот с индетификатор 68134.1930.730.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.08.2018г. (петък), от 18:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.


 

 

Сподели

Услуги от същата категория