Кариери


08.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание  на комисия, назначена със Заповед №РВТ22-РД15-95/22.07.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за отваряне на подадените от кандидатите за участие в конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "Секретар" на СО-Район "Витоша". Конкурсът е обявен със Заповед №РВТ22-РД15-94/19.07.2022г..

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Протокол № 1


20.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", обявява провеждането на конкурс за назначаване на държавен служител. Конкурсът се обявява за длъжността "Секретар" на СО-Район "Витоша".

Обявление

Заповед