ЕСГРАОН и Гражданско състояние

Услуги предоставяни от отдел "ЕСГРАОНД"

Формуляри за предоставяните услуги

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Чл. 67. (1) Срокът за извършване на обикновенните услугите е 7 дни.

(2) Бързи административни услуги по искане на граждани се извършват в рамките на 3 дни, а експресни административни услуги - за 24 часа или 2 работни дни.

Посочените срокове и цени са за обикновенна услуга. Услугите могат да се заявят като бързи и експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100 %. Услугите се заплащат при заявяването.

Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на нселението

Чл. 5. (1) Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници.

(2) Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1.

Други формуляри:

1. Декларация по чл. 92, ал.3 от ЗГР

2. Декларация по чл. 92, ал.6 от ЗГР

3. Списък с необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство