За нас

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА ОТ ЗЕЛЕНИЯ РАЙОН НА СОФИЯ

 

Х А Р Т А  Н А  К Л И Е Н Т А

 

І.КОИ СМЕ НИЕ ?

Район Витоша- „зеленият” район на София е един от 24-те района на столицата. Разположен  е върху територия от 123 кв.км. в подножието на планината и обхваща кварталите Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево, Карпузица, Павлово-Бъкстон, Манастирски ливади и селата Владая и Мърчаево. Живеещите в района са повече от 70000.

Сградата на районната администрация се намира на ул. „Слънце” № 2, П.К.-1618, София

 

ІІ.ОСНОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В РАЙОН „ВИТОША

-Център за административно обслужване със звена – ЕСГРАОН, Гражданско състояние и Деловодство

-Правно-административни услуги-справки и консултации на граждани и юридически лица, признаване на чуждестранни решения, удостоверение за настойничество/попечителство и други

-Общинска собственост и жилищно настаняване-обстоятелствени проверки, услуги по издаване на документи свързани с общинската  собственост, жилищната политика и други

-Регистрация и контрол на търговската дейност-търговска дейност на открито, разполагане на подвижни съоръжения, работно време на търговски обекти и други

-Устройство на територията, кадастър и регулация-скици, разрешения за строеж, кадастрални услуги и други

-Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология-ремонти на улици и общински обекти, становища, експертни оценки, разрешения, съгласуване на проекти по екология и други

 

ІІІ.ПРИНЦИПИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Уважаеми жители на район „Витоша”,  

Уважаеми потребители на административни услуги,

Ние, ръководителите и служителите от администрацията на СО-район „Витоша” заявяваме, че във взаимоотношенията си с потребителите на административни услуги, осигурявани от районната администрация ще работим за всички Вас, водени от принципите на законност, достъпност, публичност, отговорност и координация, с необходимите

 „БЪРЗИНА, ВЕЖЛИВОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ”

 Администрацията на СО-район „Витоша” извършва административни услуги на физически и юридически лица като, съобразно Вашите изисквания осигурява:

1.Бързо, ефикасно и качествено административно обслужване

2.Разнообразни и ефективно организирани форми на информация за всеки потребител

3.Подготвени, осведомени, отзивчиви и компетентни служители

4.Добра организация на работата, уважение и законосъобразност на действията

5.Удобен и рационален достъп на потребители със специфични потребности и всички посетители до фронт-офисите на района, приятна атмосфера и условия за извършване на заявените административните услуги  

Обслужването в СО-район „Витоша” се осъществява на следните административни адреси:

- София-1618, ул. „Слънце” № 2 – фоайето в сградата на районната администрация

- София-1641, с. Владая, ул. ”Войнишко въстание” № 61 - сградата на кметство Владая

- София-1696, с. Мърчаево, ул. „Черешова градина” № 1 - сградата на кметство Мърчаево 

 

ІV.СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В администрацията на СО-район „Витоша” се прилагат стандартите на административно обслужване, съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване и допълнителни стандарти, определени с оглед спецификата на района, както следва:

-Да се отговаря на кореспонденцията ясно, изчерпателно и в законоустановените срокове

-Компетентно, любезно и експедитивно обслужване на потребителите на услуги

-Бързи, изчерпателни и полезни за потребителите отговори на запитвания по телефона

-Предоставяне на ясна, точна и достъпна информация за услугите в районната администрация

-Когато заявената от вас услуга не е от компететността на районната администрация ще бъдете насочени към административния орган, който я предоставя

 

V.НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ВАС

Ние, служителите от администрацията на СО-район „Витоша” се ангажираме:

-Да извършваме административните услуги в нормативно определените срокове

-Да подобряваме качеството на извършваните от нас административни услуги

-Да разширяваме начините за достъп и предоставяне на информация и услуги

-Да спазваме стриктно определените стандарти за обслужване

-Да се отнасяме равнопоставено към всички потребители на услуги, независимо от тяхното социално положение, образование,възраст, пол, етнически произход, политически или

религиозни убеждения

-Да се отнасяме с уважение към вас, да бъдем търпеливи, коректни, честни и отзивчиви

-Да се държим професионално и отговорно, да отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност, при зачитане на личното достойнство на всеки

-Да вникваме в проблемите ви и да предлагаме най-оптималните и добри решения за вас

-Да се въздържаме от прояви на предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение

-Да ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите

-Да обезпечаваме конфиденциалност при изпълнението на услугите и защита на вашите лични данни от нерегламентиран достъп

 

VІ.ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА  УСЛУГИ

-Да се отнасяте към служителите с уважение. В районната администрация не се толерират прояви на поведение несъвместимо с общоприетите норми и изисквания, като се предприемат законови мерки за недопускането им

-Да бъдете внимателни и любезни и към другите граждани

-Да идвате в предварително обявените дни и часове

-Да спазвате определения вътрешен ред за посещения и срещи

-Да се информирате за възможностите и услугите, които ви предлагаме

-Да проучите предварително изискванията за извършване на услугата и да предоставите всички необходими документи

-Ясно и точно да дефинирате своите искания

-Да предоставяте пълна, достоверна и коректна информация във връзка с исканата от вас услуга

-Да уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата по отношение на вас или друг потребител, когото представлявате  

 

VІІ.ОБЩИ ОТГОВОРНОСТИ

Заедно с вас можем да създадем открита и предразполагаща атмосфера чрез:

-взаимно уважение, доверие, коректност, внимание и търпение

 

VІІІ.НИЕ ЦЕНИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Уважаеми потребители на административни услуги в СО-район „Витоша”.Районната администрация ви предлага следните възможности да изразите вашето мнение, да правите предложения или препоръки и да подавате молби, жалби и сигнали:

-чрез провеждане на ежегодно проучване на качеството на административните услуги

-писмено в свободен текст по пощата или чрез лично посещение в офисите на района

-чрез специалните кутии поставени в района и кметствата

-по телефон или факс

-чрез електронната поща на района и кметствата

-чрез приемните дни на ръководителите и служителите от районната администрация  

-устно пред съответните ръководители и служители

Вашите препоръки, бележки, мнения и сигнали ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите. Ние гарантираме, че ще вземем предвид предложенията Ви и ще предоставим публично информация за предприетите действия

 

ІХ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

-Работно време на администрацията: от 8,30 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 часа

-Работно време на звената за извършване на услуги: от 8,30 до 17,00 часа /при необходимост до 19,00 часа, на основание чл.10, ал.4 от НАО/

-Приемно време за граждани на всички служби от района-четвъртък от 14,00 до 16,30 и петък от 9,00 до 12,00 часа

-Приемно време на:     

1.Кмет на района-четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. след предварително записване на телефон 02/818 79 14 или чрез електронната поща на района vitosha@raionvitosha.eu

2.Зам.кмет по строителството-четвъртък от 14,00 до 16,30 часа след предварително записване на телефон 02/818 79 14

3.Зам.кмет, секретар и началници на отдели-четвъртък от 14,00 до 16,30 и петък от 09,30 до 12,00 часа

4.Главен архитект-четвъртък от 14,00 до 16,30 часа

-Информация за административните услуги извършвани в района:

1.ЦАО - ЕСГРАОН и Гражданско състояние-телефон 02/8562903

2.ЦАО - Деловодство- телефон 02/8187943

3.Технически сътрудник-телефон 02/8187914, факс 02/8562960

-Информация за направленията на дейност и услугите извършвани от общата и специализираната администрация можете да получите от сайта на СО-район „Витоша”, от информационните табла във фоайето на районната адиминистрация или от писмени материали и брошури

-Можете да ни пишете на адрес: София-1618, ул. „Слънце” № 2 или на e-mail vitosha@ raionvitosha.eu

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Районната администрация извършва административни услуги с разбирането, че:

-Не пречи, а помага на гражданите

-Съобразява се с Вашата оценка за работата й, с Вашите мнения, препоръки, предложения и непрекъснато работи за повишаване на качеството на административното обслужване в СО-район „Витоша”

С УВАЖЕНИЕ,

КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВИТОША”: 
АРХ. ЗАРКО КЛИНКОВ

 

 

 

 

Сподели