За нас

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА ОТ ЗЕЛЕНИЯ РАЙОН НА СОФИЯ


ХАРТА НА КЛИЕНТА


І. КОИ СМЕ НИЕ ?


Район Витоша - „зеленият” район на София е един от 24-те района на столицата. Разположен е върху територия от 123 кв.км. в подножието на планината и обхваща кварталите Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево, Павлово, Бъкстон с Манастирски ливади - Запад и селата Владая и Мърчаево. Живеещите в района са повече от 70000.
Сградата на районната администрация се намира на ул. „Слънце” № 2, П.К.-1618, София


ІІ. ОСНОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В РАЙОН „ВИТОША”

- ЕСГРАОН и Гражданско състояние - адресна регистрация, удостоверение за раждане, брак, смърт, наследници,
семейно положение, родствени връзки, заверка на документи по гражданското състояние за чужбина и други;
- Правно-административни услуги - справки и консултации на граждани и юридически лица, признаване на
чуждестранни решения, удостоверение за настойничество/попечителство и други;
- Общинска собственост и жилищно настаняване - обстоятелствени проверки, услуги по издаване на документи
свързани с общинската собственост, жилищната политика и други;
- Регистрация и контрол на търговската дейност - търговска дейност на открито, разполагане на подвижни
съоръжения, работно време на търговски обекти и други;
- Устройство на територията, кадастър и регулация - скици, разрешения за строеж, кадастрални услуги и други;
- Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология - ремонти на улици и общински обекти, становища,
експертни оценки, разрешения, съгласуване на проекти по екология и други.


ІІІ. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Уважаеми жители на район „Витоша”,
Уважаеми потребители на административни услуги,
Ние, ръководителите и служителите от администрацията на СО-район „Витоша” заявяваме, че във
взаимоотношенията си с потребителите на административни услуги, осигурявани от районната администрация ще
работим за всички Вас, водени от принципите на законност, достъпност, публичност, отговорност и
координация, с необходимите
„БЪРЗИНА, ВЕЖЛИВОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ”

 

Администрацията на СО-район „Витоша” извършва административни услуги на физически и юридически лица
като, съобразно Вашите изисквания осигурява:

- Бързо, ефикасно и качествено административно обслужване
- Разнообразни и ефективно организирани форми на информация за всеки потребител
- Подготвени, осведомени, отзивчиви и компетентни служители
- Добра организация на работата, уважение и законосъобразност на действията
- Удобен и рационален достъп на потребители със специфични потребности и всички посетители до
фронт-офисите на района, приятна атмосфера и условия за извършване на заявените
административните услуги

Обслужването в СО-район „Витоша” се осъществява на следните административни адреси:

- София-1618, ул. „Слънце” № 2 – фоайето в сградата на районната администрация
- София-1641, с. Владая, ул.”Войнишко въстание” № 61 - сградата на кметство Владая
- София-1696, с. Мърчаево, ул. „Черешова градина” № 1- сградата на кметство Мърчаево


ІV. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В администрацията на СО-район „Витоша” задължително се прилагат стандартите на административно
обслужване, съгласно чл.20, ал.1 от Наредбата за административното обслужване и допълнителни стандарти,
определени с оглед спецификата на района, както следва:

- Да се отговаря на кореспонденцията ясно, изчерпателно и в законоустановените срокове;
- Компетентно, любезно и експедитивно обслужване на потребителите на услуги;
- Бързи, изчерпателни и полезни за потребителите отговори на запитвания по телефона;
- Предоставяне на ясна, точна и достъпна информация за услугите в районната администрация;
- Когато заявената от вас услуга не е от компетентността на районната администрация ще бъдете насочени към
административния орган, който я предоставя.


V. НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ВАС

Ние, служителите от администрацията на СО-район „Витоша” се ангажираме:
- Да извършваме административните услуги в нормативно определените срокове;
- Да подобряваме качеството на извършваните от нас административни услуги;
- Да разширяваме начините за достъп и предоставяне на информация и услуги;
- Да спазваме стриктно определените стандарти за обслужване;
- Да се отнасяме равнопоставено към всички потребители на услуги, независимо от тяхното социално положение,
образование, възраст, пол, етнически произход, политически или религиозни убеждения;
- Да се отнасяме с уважение към вас, да бъдем търпеливи, коректни, честни и отзивчиви;
- Да се държим професионално и отговорно, да отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята
компетентност, при зачитане на личното достойнство на всеки потребител
- Да вникваме в проблемите ви и да предлагаме най-оптималните и добри решения за вас;
- Да се въздържаме от прояви на предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;
- Да ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите;
- Да обезпечаваме конфиденциалност при изпълнението на услугите и защита на вашите лични данни от
нерегламентиран достъп.


VІ. ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ

- Да се отнасяте към служителите с уважение. В районната администрация не се толерират прояви на поведение
несъвместимо с общоприетите норми и изисквания, като се предприемат законови мерки за недопускането им;
- Да бъдете внимателни, любезни и толерантни и към другите граждани;
- Да спазвате предварително обявените дни и часове за прием;
- Да се съобразявате с определения вътрешен ред при посещения и срещи;
- Да се информирате за възможностите и услугите, които ви предлагаме;
-Да проучите предварително изискванията за извършване на услугата и да предоставите всички необходими
документи;
- Ясно и точно да дефинирате своите искания;
- Да предоставяте пълна, достоверна и коректна информация във връзка с исканата от вас услуга;
- Да уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата по отношение на вас или друг потребител,
когото представлявате.


VІІ. ОБЩИ ОТГОВОРНОСТИ

Заедно с вас можем да създадем открита и предразполагаща атмосфера чрез:
ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ, КОРЕКТНОСТ, ВНИМАНИЕ И ТЪРПЕНИЕ
VІІІ. НИЕ ЦЕНИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ
Уважаеми потребители на административни услуги в СО-район „Витоша”,
Районната администрация ви предлага следните възможности да изразите вашето мнение, да правите предложения
или препоръки и да подавате жалби и сигнали чрез:
- провеждане на ежегодно проучване на качеството на административните услуги чрез анкети на място
- писмено в свободен текст по пощата или чрез лично посещение в офисите на района;
- специалните кутии поставени в района и кметствата;
- телефон или факс;
- електронната поща на района и кметствата;
- приемните дни на ръководителите и служителите от районната администрация;
- устно пред съответните ръководители и служители;
Вашите препоръки, мнения и сигнали ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите. Ние гарантираме, че
ще вземем предвид предложенията Ви и ще предоставим публично информация на интернет страницата на района
за предприетите действия.


ІХ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

- Работно време на администрацията: от 08,30 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 часа;
- Работно време на звената за извършване на услуги: от 08,30 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 часа, а при наличие на
потребители на услуги след този час-до 19,00 часа, на основание чл.10, ал.4 от НАО;
- Приемно време за граждани на всички служби от района - четвъртък от 14,00 до 17,00 часа и петък от 09,00 до 12,00 часа;
- Приемно време на:

Кмет на района-четвъртък от 14,00 до 16,30 ч., след предварително записване на телефон 02/8552144 
Заместник-кмет по строителството - четвъртък от 14,00 до 17,00 часа 
Заместник-кмет, секретар и началници на отдели - четвъртък от 14,00 до 17,00 
Главен архитект-четвъртък от 14,00 до 16,30 часа и  и петък от 09,00 до 12,00 часа.

 - Допълнителна информация за административните услуги, извършвани в района можете да получите на
телефони:


ЕСГРАОН и Гражданско състояние-тел: 02/8562903 и 02/8187941
Общо деловодство- тел: 02/8187943
Технически сътрудник-тел: 02/8187914, факс 02/8562960
- Информация за направленията на дейност и услугите извършвани от общата и специализираната
администрация можете да получите от интернет страницата на СО-район „Витоша” и от информационните табла
във фоайето на районната адиминистрация.
- Можете да ни пишете на адрес: София-1618, ул. „Слънце” № 2 или на e-mail: vitosha@sofia.bg
- БУЛСТАТ BG 0006963270633
Банкова сметка на СО-район „Витоша” за услуги:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”
IBAN BG46 SOMB 913031 249 10 401
BIC SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ“

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Районната администрация извършва административни услуги с разбирането, че:
- Не пречи, а помага на гражданите
- Съобразно Вашата оценка за работата и Вашите мнения, препоръки и предложения непрекъснато работи за
повишаване на качеството на административното обслужване в СО-район „Витоша”

С УВАЖЕНИЕ,


КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВИТОША”: 
ИНЖ. TЕОДОР ПЕТКОВ

 

 

 

 

Сподели