Услуги

 НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА СРОК ЦЕНА ЗАЯВЛЕНИЕ/ФОРМУЛЯР

Създаване и одобряване на подробен устройствен план 

     

Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

    Изтегли тук

Създаване и одобряване на работен устройствен план

     

Изваждане на виза за проектиране

    Изтегли тук

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект

     

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти

    Изтегли тук

Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството

     

Издаване на разрешение за строеж

     

Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект

     

Издаване на рарешение за строеж на временен строеж

     

Разрешаване на строителство и изграждане на огради

     

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане

     

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

     

Съставяне на атове и протоколи по време на строителството

     

Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти

     

Предоставяне на копия от документи о ЗУТ 

     

Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Оперативен 120 лева Изтегли тук

Одобряване на проект за ПУП

  Определя се според вида на искането и квадратурата на имота Изтегли тук

Извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

1 месец 36 лева Изтегли тук

Издаване на извадка от действащ ПУП

14 дни 12 лева Изтегли тук

Издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 от ППЗСППЗЗ

Оперативен 36 лева Изтеги тук

Издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

1 месец 24 лева Изтеги тук

Издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ

оперативен безплатно Изтеги тук

Попълване на служебно поле в декларация по чл.14 от ЗМДТ

7 дни безплатно Изтеги тук

Удостоверяване на факти и обстоятелства

1 месец 36 лева Заявление в свободен текст /До гл. архитект/