Услуги

 НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА СРОК ЦЕНА/ТАКСА ЗАЯВЛЕНИЕ/ФОРМУЛЯР

Издаване на разрешение за изменение на подробен устройствен план (допускане) чл.134 и чл.135 ЗУТ

1 месец   Изтегли тук

Създаване и одобряване на работен устройствен план чл. 36 и чл. 113

14 дневен срок от приемането на проекта за РУП от РЕСУТ   Изтегли тук

Изваждане на виза за проектиране

14 дни    Изтегли тук

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект

1 месец    

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти

срок по чл. 141 ЗУТ - 1 месец

срок по чл. 142, 143, 144 ЗУТ - 14 дневен с скомплексен доклад за ОС

срок по чл. 142, 143, 144 ЗУТ - 1 месец, без комплексен доклад за ОС

  Изтегли тук

Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството

срок по чл.  143, 144 ЗУТ, вр.чл.154 ЗУТ - 14 дневен с скомплексен доклад за ОС

срок по чл. 143, 144 ЗУТ, вр.чл.154 ЗУТ- 1 месец, без комплексен доклад за ОС

  Изтегли тук

Издаване на разрешение за строеж

7 дни, когато има одобрен инвестиционен проект - чл.148 ЗУТ   Изтегли тук

Издаване на рарешение за строеж на временен строеж

7 дни, когато има одобрен инвестиционен проект - чл.148 ЗУТ, бр. чл. 41-чл.55 ЗУТ   Изтегли тук

Разрешаване на строителство и изграждане на огради

7 дни   Изтегли тук

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане

    Изтегли тук

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

    Изтегли тук

Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти

    Изтегли тук

Предоставяне на копия от документи по ЗУТ 

    Изтегли тук

Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Оперативен 120 лева Изтегли тук

Одобряване на проект за ПУП

  Определя се според вида на искането и квадратурата на проекта - ПРПЗ и РУП Изтегли тук

Извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

14 дни 36 лева Изтегли тук

Издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 от ППЗСППЗЗ

  36 лева Изтеги тук

Издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

1 месец 24 лева Изтеги тук

Издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ

  безплатно Изтеги тук

Попълване на служебно поле в декларация по чл.14 от ЗМДТ

7 дни безплатно Изтеги тук

Удостоверяване на факти и обстоятелства

1 месец 36 лева Заявление в свободен текст /До гл. архитект/

Издаване на разрешение за промяна предназначението насграда или самостоятелен обект в сграда без извършване на СМР

   

Изтегли тук - Завление

Изтегли тук - Уведомление

Издаване на Виза по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ

в 7 дневен срок заявлението за изпраща до експлоатационните дружества

в 14 дневен срок дружествата следва да върнат становище

след получаване на становището в 3 дневен срок се уведомява заявителя 

следва 3 дневен срок за възражение

при липса на възражение в 14 дневен срок се издава Визата за проектиране

150 лева

Заявление

Приложение№1

Приложение№2

Приложение№3

Приложение№4


Необходими документи за издаване на КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ със становища на СО – район „Витоша“ за условията за въвеждане в експлоатация на строеж от главния архитект на Столична община.


    Във връзка със Заповед №РД-13-392/10.11.2022г. на началника на ДНСК е необходимо всички инвестиционни проекти, за които е извършена оценка за съответствие от консултант, да бъдат придружени от два екземпляра на комплексния доклад, тъй като единият от тях ще бъде изпращан на ДНСК.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ВИТОША“ – СО

АРХ. МИРОСЛАВ РУСЕВ

Услуги от същата категория