Услуги

Услуги предоставяни от отдел УТКР

Формуляри за предоставяните услуги

Издаване на разрешение за изменение на подробен устройствен план (допускане) чл.134 и чл.135 ЗУТ

Създаване и одобряване на работен устройствен план чл. 36 и чл. 113

Издаване на виза за проектиране

Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти

Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на рарешение за строеж на временен строеж

Разрешаване на строителство и изграждане на огради

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градско обзавеждане

Предоставяне на копия от документи по ЗУТ

Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Одобряване на проект за ПУП

Извършване на проверка за уставоняване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 от ППЗСППЗЗ

Издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

Издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ

Попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Удостоверяване на факти и обстоятелства - Заявление в свободен текст ( до гл. архитект)

Издаване на разрешение за промяна предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършване на СМР -  Завление и Уведомление

Издаване на Виза по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ

Приложение№1

Приложение№2

Приложение№3

Приложение№4

 


Необходими документи за издаване на КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ със становища на СО – район „Витоша“ за условията за въвеждане в експлоатация на строеж от главния архитект на Столична община.


    Във връзка със Заповед №РД-13-392/10.11.2022г. на началника на ДНСК е необходимо всички инвестиционни проекти, за които е извършена оценка за съответствие от консултант, да бъдат придружени от два екземпляра на комплексния доклад, тъй като единият от тях ще бъде изпращан на ДНСК.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ВИТОША“ – СО

АРХ. МИРОСЛАВ РУСЕВ

Услуги от същата категория