Правен отдел

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 СРОК

ЦЕНА

ФОРМУЛЯР/ЗАЯВЛЕНИЕ

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт от чуждестранен съд или друг орган на основание чл. 118, ал. 1 от Кодекса на международното частно право
  1. Заявление
  2. Оригинал или нотариално заверен препис от решението/акта, заверен от органа, който е постановил, ведно със заверен легализиран превод.
  3. Декларация (нотариално заверена) по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП.
  4. Удостоверение, че решението/актът е влязло в сила.
  5. Друго*

    *пълномощно, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за идентичност на имена и др.

14 дни без такса Изтегли тук