Актуално


29.04.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че има нови указания за извършване на административна услуга Заверка на молба - декларация за признаване на право на собственост, върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка, съгласно чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС, а именно: