Защита на лични данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Столична община – район „Витоша“ в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:              Столична община – район „Витоша“

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2

Данни за кореспонденция:      гр. София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2

Телефон: 02/855 21 44

Web site:  https://www.raionvitosha.eu/

E-mail:    vitosha@raionvitosha.eu


Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:     Петър Грошлев

Данни за кореспонденция:      гр. София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2

Телефон: 02/818 79 20

Web site:  https://www.raionvitosha.eu/

E-mail:     vitosha@raionvitosha.eu

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Столична община – район „Витоша“  събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:              Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:      бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592

Данни за кореспонденция:      бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592

Телефон:  02 9153 518

Web site:   www.cpdp.bg

E-mail:  kzld@government.bg,   kzld@cpdp.bg

 

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като Столична община – район „Витоша“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Столична община – район „Витоша“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
  • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
  • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо район „Витоша“, СО.

Столична община – район „Витоша“  няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Столична община - район „Витоша“  да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

  • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столична община – район „Витоша“ да провери точността на личните данни;
  • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • Столична община – район „Витоша“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столична община – район „Витоша“ имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския съюз. Столична община – район „Витоша“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

 

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична община – район „Витоша“  предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от действащата нормативна уредба. Столична община – район „Витоша“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община – район „Витоша“ предоставя извън организацията:

На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.);

На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столична община – район „Витоша“  се ръководи от следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;

Ограничение на целите на обработване;

Точност и актуалност на данните;

Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;

Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 Други

Столична община – район „Витоша“  не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

Подаване на електронни сигнали чрез електронната страница и  електронната  поща на Столична община – район „Витоша“

Район „Витоша“, СО събира и обработва лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите, които се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Основната ни цел е да осигурим ефективно обслужване на своите потребители с цялостна на личните данни. Чрез електронната страница на района и електронната поща ние поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват). Район „Витоша”, СО“ не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

При подаване на сигнал по  електронен път  лицето-подател дава своето съгласие да бъдат обработени личните му данни за целите на подадената от него информация. При несъгласие за обработка на личните му данни сигналът остава без разглеждане и същият не се обработва и администрира на последващ етап, както и не се проверява неговата достоверност.

Район „Витоша“, СО променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящата интернет страница.