Проекти

 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Столична община район „Витоша“ стартира услугата „грижа в дома“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

С възможностите, които предоставя проекта може да се запознаете   ТУК ОБЯВА  и ТУК - Столична община.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ:

Повече информация за новите условия за включване в механизма лична помощ, кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г. и как можете да заявите желанието си да ползвате лична помощ и други важни акценти по темата можете да прочетете: ТУК


МЕХАНИЗМЪТ ЗА „ЛИЧНА ПОМОЩ“ стартира от месец септември 2019 година. 

Приемът на заявления-декларация за включване в механизма "Лична помощ" е ежедневен, в рамките на работното време на районната администрация.

Заявление-декларация* се взимат от деловодството на район „Витоша“, след което се набавят необходимите документи описани в заявлението и се входират в деловодството,

след като бъдат проверени от служител определен със заповед на Кмета на район „Витоша“.

 

*Заявление-декларация може да изтеглите и от тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

Декларация - личен асистент


 


28.11.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" ви уведомява, че на електронната страница на Столична община, на сайта на проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България,на следния линк: https://www.sofia.bg/opos е публикувано съобщение до гражданите,  във връзка с извършването на дейностите по демонтажа на старите отоплителни уреди на дърва и въглища по ускорен график, до 20.12.2023г.

Започва прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

 

 

 

Продължава приемът на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020 “Патронажна гарижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.