Електронни услуги


Чрез портала гражданите и бизнеса имат възможност да заявяват, заплащат и получават електронни административни услуги и информация, свързана с тях, както на общинско, така и на национално ниво. 

Гражданите и юридическите лица могат да използват електронните административни услуги директно от портала на електронните услуги, поддържан от Министерство на електронното управление.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii%20na%20rayoni/uslugi/rayon?amId=538,

така и чрез Електронния портал на Столична община в секция „Услуги“:

https://svc.sofia.bg/ , където освен електронно подаване, потребителите могат да видят описанието на всяка услуга, начините на подаване, заплащане и получаване.

 

ОНЛАЙН смяна на адресна регистрация в сайта на Столична община


 

Може да смените своята адресна регистрация онлайн ТУК


 

Връзки към най-използваните електронни услуги, предоставяни от район "Витоша" за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние