Услуги

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Във връзка с изграждането на канализацията в кв. Драгалевци, всички граждани, които желаят да се присъединят към новоизграждащата се канализация, трябва да подадат заявление по образец за присъединяване към какнализационната мрежа в р-н Витоша- СО към заявлението е необходимо да бъде приложено и копие от нотариален акт. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сборни ситуации на битова и дъждовна канализация в кв. Драгалевци

Обхват на битова канализация1

Обхват на битова канализация2

Обхват на дъждовна канализация1

Обхват на дъждовна канализация2


 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА СРОК ЦЕНА/ТАКСА ЗАЯВЛЕНИЕ/ФОРМУЛЯР

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

14 дневен с комплексен доклад за ОС

1 месец без комплексен доклад за ОС

0,10 лв. на линеен метър без ДДС (не по-малко от 20.00лв.)

съгласно НОАМТЦУ предоставени от СО

Изтегли тук

Издаване на разрешение за строеж, за благоустройствени обекти (техническа инфраструктура)

14 дневен с комплексен доклад за ОС

1 месец без комплексен доклад за ОС

0,3% от строителната стойност на обекта

0,10 лв. на линеен метър без ДДС (не по-малко от 20.00лв.)

съгласно НОАМТЦУ предоставени от СО

Изтегли тук

Изтегли тук 

Издаване на заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

срок по чл.  143, 144 ЗУТ, вр.чл.154 ЗУТ - 14 дневен с скомплексен доклад за ОС

срок по чл. 143, 144 ЗУТ, вр.чл.154 ЗУТ- 1 месец, без комплексен доклад за ОС

50% от таксата на издаденото РС Изтегли тук

Издаване на заповеди по чл. 153 от ЗУТ 

Презаверяване на разрешение за строеж

1 месец 50% от таксата на издаденото РС Изтегли тук

Заверяване на екзекутивна декларация

14 дни   Изтегли тук

Регистриране на технически паспорти

7 дни

12 лв Изтегли тук

Издаване на констативен протокол за настилки във връзка със сключване на договор за гаранции, преди СМР

14 дни 

  Изтегли тук

Издаване на констативен протокол за настилки  след СМР

 

  Изтегли тук

Издаване на разрешение за строеж

7 дни, когато има одобрен инвестиционен проект - чл.148 ЗУТ   Изтегли тук

Издаване на разрешение за строеж за което не се изисква одобряване на инвестиционни роекти

1 месец 0,3% от строителната стойност на обекта Изтегли тук

Подписване на актове и протоколи по време на строителството, на обекти на техническата инфраструктура (когато СО е Възложител)

 

  Изтегли тук

Издаване на удостоверение за премахната сграда 

  36 лева Изтегли тук

Изготвяне на становище за принадлежност на имот в / извън зона на сметообслужване

  5 лева Изтегли тук

Регистрация на домашен любимец /куче/

  безлатно Заявление свободен текст

Процедура по учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти

    Изтегли тук

Процедура по учредяване на право на прокарване  на инженерна инфраструктура през чужди поземлени имоти

    Изтегли тук

Процедура по учредяване на право на прокарване на временен път 

    Изтегли тук

Предоставяне на копия от документи по ЗУТ 

  Съгласно НОАМТЦУ предоставени от СО Изтегли тук

Удостоверяване на факти и обстоятелства

  Съгласно НОАМТЦУ предоставени от СО Заявление свободен текст

Издаване на разрешение за премахване/кастрене/преместване на растителност

1 месец 36 лева Изтегли тук 

Заверка на Експертна оценка  на растителност

1 месец   Изтегли тук

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добите извън горски фонд

10 дни  5 лв. на куб.м. Изтегли тук

Издаване на превозен билет за транспортиране на придобите дървесина извън горски фонд

10 дни 10лв. на бр.  
Издаване на констативен акт за груб строеж (чл. 181, ал. 2 от ЗУТ) 1 месец

за обекти IV кат. - 750.00лв. без ДДС

за обекти V кат. - 500.00лв. без ДДС

Изтегли тук 
Издаване на констативен протокол и/или удостоверение за степен на завършеност на строеж  1 месец 36 лв. Изтегли тук 

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ (за обекти IV кат.) 

7 дни

-за улици от V и VI клас и съоръженията към тях - 150 лв. на 100 л.м., но не повече от 3000 лв.

- за отклонения на инженетрна инфраструктура - 50 лв. на л.м. , но не повече от 1000 лв.

Изтегли тук 

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ (за обекти V кат.) 

7 дни за отклонения на инженетрна инфраструктура - 50 лв. на л.м. , но не повече от 1000 лв. Изтегли тук 

Съгласуване и /или одобряване на инвестиционен проект - ПБЗ (след влязло в сила разрешение за строеж)

14 дни   Изтегли тук

Съгласуване и /или одобряване на инвестиционен проект - ПУСО (след влязло в сила разрешение за строеж)

14 дни    Изтегли тук

Издаване на направление за транспортиране на земни маси и/ или строителни отпадъци

14 дни    Изтегли тук

Издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ

  безплатно Изтегли тук

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция "Земеделие"

     

 

 

Сподели

Услуги от същата категория