Услуги

 


Услуги предоставяни от отдел ИИБЕ

Формуляри за предоставяните услуги

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж, за благоустройствени обекти (техническа инфраструктура)

Издаване на заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Издаване на заповеди по чл. 153 от ЗУТ 

Презаверяване на разрешение за строеж

Заверяване на екзекутивна документация

Регистриране на технически паспорти

Издаване на констативен протокол за настилки във връзка със сключване на договор за гаранции, преди СМР

Издаване на констативен протокол за настилки  след СМР

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж, за което не се изисква одобряване на инвестиционни проекти

Подписване на актове и протоколи по време на строителството, на обекти на техническата инфраструктура (когато СО е Възложител)

Издаване на удостоверение за премахната сграда 

Регистрация на домашен любимец /куче/  (Заявление свободен текст)

Процедура по учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти

Процедура по учредяване на право на прокарване  на инженерна инфраструктура през чужди поземлени имоти

Процедура по учредяване на право на прокарване на временен път

Предоставяне на копия от документи по ЗУТ 

Удостоверяване на факти и обстоятелства (Заявление свободен текст)

Издаване на разрешение за премахване/кастрене/преместване на растителност

Заверка на Експертна оценка  на растителност

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добите извън горски фонд

Издаване на превозен билет за транспортиране на придобите дървесина извън горски фонд

Издаване на констативен акт за груб строеж (чл. 181, ал. 2 от ЗУТ)

Издаване на констативен протокол и/или удостоверение за степен на завършеност на строеж 

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ (за обекти IV кат.) 

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ (за обекти V кат.) 

Съгласуване и /или одобряване на инвестиционен проект - ПБЗ (след влязло в сила разрешение за строеж)

Съгласуване и /или одобряване на инвестиционен проект - ПУСО (след влязло в сила разрешение за строеж)

Издаване на направление за транспортиране на земни маси и/ или строителни отпадъци

Издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ

Издаване на становище, дали имота попада в граници на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция "Земеделие"

 

Сподели

Услуги от същата категория