Обявления


20.05.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА: 

68134.1944.2874 И 68134.1944.2729, М. "КИНОЦЕНТЪРА III ЧАСТ- РАЗШИРЕНИЕ"

Уведомяваме Ви, че на основание чл.61 от Административно процесуалния кодекс е издадена Заповед № РВТ20-РД09-10/28.01.2020г. на Кмета на СО  - район „Витоша“, с която на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията,  се учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2874 и 68134.1944.2729, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод Ф 90 ПЕПВ, по ул. „Полк. Антон Кръстев“ между о.т. 117 и о.т. 120, от съществуващ водопровод  Ф90 ПЕПВ до СВО за УПИ XIV – 1181, кв. 13, идентификатор 68134.1944.1181, м. в.з. „Киноцентъра III част – разширение“, район Витоша“ по плана на гр. София.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.61 от Административно процесуалния кодекс е издадена Заповед № РВТ20-РД09-12/03.02.2020г.  на Кмета на СО  - район „Витоша“, с която на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията,  се учредява право на прокарване  отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2874, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе отредено за улица и тротоар, за изграждане на улични съоръжения, елементи на  техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии НН-1 в нова тръбна мрежа за захранване нуждите на „Три жилищни сгради с басейн“ в имот с идентификатор 68134.1944.1811 по ККР на гр. София, за който е отреден УПИ XIV – 1181, кв.13, м. в.з. „Киноцентъра III част – разширение“, район „Витоша“ по плана на гр. София.    

На основание чл.34 от АПК  може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „ Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление чрез СО – район „Витоша“ пред Административен съд – София град.       

Приложение:

1. Заповед № РВТ20-РД09-10/28.01.2020г.

2. Заповед № РВТ-РД09-12/03.02.2020г.


11.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА: 

68134.1933.1179, 68134.1933.1180, 68134.1933.1181, 68134.1933.1182, 68134.1933.2275

М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД"

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е образувана преписка по подадено Заявление с рег. №РВТ19-ГР94-4906/10.10.2019г.  от собственици на ПИ 68134.1933.1464, УПИ IV-1466, кв.66, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на гр. София, с искане за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, с индетификатори 68134.1933.2275, 68134.1933.1182, 68134.1933.1181, 68134.1933.1180 и 68134.1933.1179 за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - уличен канал, на основание чл. 193, ал.3 от ЗУТ. 

Заповед № РВТ20-РД09-31/10.03.2020г. за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, в обхвата на ПИ 68134.1933.1179, 68134.1933.1180, 68134.1933.1181, 68134.1933.1182, 68134.1933.2275.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с всички документи по административната преписка в СО-Район "Витоша", на ул. Слънце" № 2, стая 26, телефон 02/818 79 26. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - София град, чрез СО-Район "Витоша" в 14-дневен срок от обявяването и.

 


10.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Лаборатория за експериментално развитие "Интегрирани енергийни системи" в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-15391 кв. 91а, с. Владая, район "Витоша".


24.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша съобщава, за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на "Два броя тръбни кладенци с  дълбочина около 80 - 85м. за поливане на зелени площи и противопожарни нужди" в ПИ с индетификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО - Район "Витоша", с възложител "София Парк Вилас" АД.

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение, в деловодството на районната администрация, на ул. "Слънце" №2

Приложение № 2


29.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В

ПИ 68134.1933.1179, ПИ 68134.1933.1180, ПИ 68134.1933.1181,

ПИ 68134.1933.1182 и ПИ 68134.1933.2275

С АДРЕС : ГР. СОФИЯ, М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е образувана преписка по Заявление № РВТ19-ГР94-4906/10.10.2019г. на Мирослава и Румен Тодорови, в качеството им на собственици на ПИ 68134.1933.1464, УПИ IV-1466, кв. 66, м. "Манастирски ливади - запад", с искане да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, с индетификатори 68134.1933.2275, 68134.1933.1182, 68134.1933.1181, 68134.1933.1180 и 68134.1933.1179 за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - уличен канал, на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ. Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че е съставен Протокол № 7/15.11.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се опеделя размера на обещетението за право на прокарване през горепосочените имоти. Заинтересованите лица могат да прегледат всички документи по административната преписка, в районната администрация на ул."Слънце" №2, ет.2, стая 26. Телефон за връзка: 02/818 79 26

Решението на комисията подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София, чрез Кмета на СО-Район "Витоша".

Протокол № 7/15.11.2019г.


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-199/06.12.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - сградно водопроводно отклонение Ф63 ПЕВП на "ВИ-ЕС БИЛД ГРУП" ЕООД, през чужд поземлен имот - частна собственост с индетификатор № 67134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-184/05.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  - трасе на уличен водопровод на ДЗЗД "Пирин 28" , собственик на УПИ ХV-732, кв.5, м. "Манастирски ливади - запад", през чужд поземлен имот - частна собственост с ПИ 681134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 45 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


15.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.


27.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - Радослав Гогишков и на СД"Торин Тончев" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод от УПИ II-610, 611, 612, 618, 619, в кв.32а и изграждане на нов водопровод по ул. "Проф. димитър Пасков" от о.т.43 до о.т.42а и по ул. "Двата бука" от о.т.42а до о.т. 42б, м. "кв. Симеоново" - СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се явят в удобно за тях време в СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 26 - отдел "ПНОУОССЧР", за запознаване със Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от получаването, Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша", може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град.


 

Сподели

Услуги от същата категория