Обявления


19.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО- Район "Витоша" съобщава, за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изгараждане на канализационно отклонение за обект "Жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица" в ПИ с идентификатор 68134.2044.1964, м. "Малинова долина", СО-Район "Витоша", с възложител "РОЯЛ ВИ"ООД.

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение, в деловодството на районната администрация, на ул. "Слънце" № 2.

Приложение № 2


13.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ С НОМЕРА: 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 И 68134.2043.4092, НАХОДЯЩИ С В М. "В. З. СИМЕОНОВО-СЕВЕР", СО-РАЙОН "ВИТОША"

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №РВТ20-РД09-88/03.09.2020г. на Кмета на СО - район „Витоша“, с което се учредява право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти, за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии Ср. Н – 20 kV и НН – 1 kV в нова тръбна мрежа за захранване на имот 68134.2043.4077 по КККР на гр. София, отреден за УПИ II -610,611,612, 618, 619, кв. 32а, м. „в.з. Симеоново – Север“, СО, район „Витоша“, на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
Трасето на кабелните линии засяга частни поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.409
2, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица.

Заповед №РВТ20-РД09-88/03.09.2020г.

Скица - проект


28.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за"Изграждане на шест сгради - две двойки редови и две самостоятелни такива" в УПИ XI-962, ПИ с индетификатор 68134.1937.3449, кв.146, м."Кръстова вада - обслужващи обекти на околовръстен път", СО-Район "Витоша".


24.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДОНКА КОТЕВА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР: 68134.2042.2508,

НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, В.З."СИМЕОНОВО-СЕВЕР"

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР94-3315/19.08.2020г. от г-н Спас Михайнов, които е отправил искане за прокарване на временен път по реда на чл.190 от ЗУТ, с цел осигуряване на временен път до поземлен имот с индетификатор 68134.2042.2023 / УПИ IX-14, кв. 64, в.з. "Симеоново-север". Трасето на временният път засяга частен поземлен имот с индетификатор 68134.2042.2508, със засегната площ от 12 кв. м. Временния път попада в трасе, отредено за улица тупик при ул."88-ма" (о.т. 157а - 157б) съгласно действащия регулационен план.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с цялата документация, която е изложена в стая 26, ет. 2 на СО-район "Витоша", ул. "Слънце"№ 2, гр. София. Заинтересованите лица могат да входират своите писмени становища и възражения в 7-дневен срок от настоящото съобщение в деловодството на районната администрация, ет. 1 в сградата на СО-Район "Витоша".


11.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена  Заповед№РВТ20-РД09-82/13.08.2020г. на Кмета на район „Витоша“ – СО за прокарване на временен път по реда на чл. 190 от Закона за устройство на територията, с цел осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 68134.1972.982, който поземлен имот е идентичен с УПИ XIII – 982, кв. 126 по плана на гр. София,    м. „Драгалевци – разширение север“.                     
Трасето на временния път засяга части от поземлен имот с идентификатор 68134.197
2.939 и поземлен имот 68134.1972.977.      


08.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви за инвестиционно предложение за "Промяна по време на строителството и смяна на предназначението на "Многофамилна жилищна сграда и апартаментен хотел с подземен гараж и ограда  - етапно изпълнение. Етап I - Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и ограда, Етап II - апартаментен хотел с подземен гараж" в "Специализирана болница за рехабилитация и Медицински център с подземен гараж, пречиствателно съоръжение и резервоар", находяща се в Поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3339 (УПИ XLIII - 168.3058), кв. 126а, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на околовръстен път", р-н Витоша, гр. София.


28.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за "Изграждане на канализационно отклонение за обект - жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица" в поземлен имот с идентификатор 68134.2044.1964, м. "в.з. Малинова долина", СО-Район "Витоша".


06.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за снабдяване с вода за други цели (за захранване на автомивка във ПИ с индитификатор 68134.2045.1930, ул. "Околовръстен път", СО-Район "Витоша").


30.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ  С ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА:     
68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.4092,  
НАХОДЯЩИ СЕ В М. „СИМЕОНОВО - СЕВЕР“

Уведомяваме Ви, че в СО - район „Витоша“ е постъпило заявление от собствениците на поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4077, с което се иска се иска  да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти, за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии Ср. Н – 20 kV и НН – 1 kV в нова тръбна мрежа за захранване на имот 68134.2043.4077 по КККР на гр. София, отреден за УПИ II -610,611,612, 618, 619, кв. 32а, м. „в.з. Симеоново – Север“, СО, район „Витоша“, на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  Трасето на кабелните линии засяга частни поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.4092, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица и тротоар.                      
Във връзка с горното Ви уведомяваме, че  е съставен Протокол № 1/16.06.2020г. на комисия, назначена със Заповед № РВТ19-РД-17/08.04.2019г. на кмета на район „Витоша“,  с който се определя размера на обезщетението за право на прокарване през горепосочените имоти.

На основание чл.34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „ Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, тел. 02/818 79 26         
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Кмета на СО – район „Витоша“ пред Административен съд – София град.      

Приложение: Копие от Протокол №ж1/16.06.2020г. на Комисия, назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на Столична община  - район „Витоша“      


10.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА:

68134.1972.939 и 68134.1972.977, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление  от г-н Стефан Господинов Господинов, с което се иска прокарване на временен път по реда на чл. 190 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с цел осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 68134.1972.982. Трасето на временния път засяга части от поземлен имот с идентификатор 68134.1972.939 и поземлен имот 68134.1972.977.

 В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.         
В 7- дневен срок от датата на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към издаване на Заповед за прокарване на временен път по реда на чл. 190, ал. 6 от ЗУТ.          


05.06.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА:

68134.2043.4090,  68134.2043.4091 и 68134.2043.4092,  

м. "СИМЕОНОВО - СЕВЕР"

Уведомяваме Ви, че в СО - район „Витоша“ е постъпило заявление от собствениците на поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4077, с което се иска се иска  да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти, за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии Ср. Н – 20 kV и НН – 1 kV в нова тръбна мрежа за захранване на имот 68134.2043.4077 по КККР на гр. София, отреден за УПИ II -610,611,612, 618, 619, кв. 32а, м. „в.з. Симеоново – Север“, СО, район „Витоша“, на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  Трасето на кабелните линии засяга частни поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.4092, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица.                         
Информираме Ви, че на основание чл. 34 от АПК може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща
ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.     
В 7- дневен срок от датата на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към разглеждане на административната преписка от Комисия по чл. 210 от ЗУТ, определена със Заповед на Кмета на район „Витоша“ за определяне  и изплащането на обезщетения за засегнатите части от поземлените имоти, както и към издаване на заповед по реда на чл. 193, ал.3 от ЗУТ


20.05.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА: 

68134.1944.2874 И 68134.1944.2729, М. "КИНОЦЕНТЪРА III ЧАСТ- РАЗШИРЕНИЕ"

Уведомяваме Ви, че на основание чл.61 от Административно процесуалния кодекс е издадена Заповед № РВТ20-РД09-10/28.01.2020г. на Кмета на СО  - район „Витоша“, с която на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията,  се учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2874 и 68134.1944.2729, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод Ф 90 ПЕПВ, по ул. „Полк. Антон Кръстев“ между о.т. 117 и о.т. 120, от съществуващ водопровод  Ф90 ПЕПВ до СВО за УПИ XIV – 1181, кв. 13, идентификатор 68134.1944.1181, м. в.з. „Киноцентъра III част – разширение“, район Витоша“ по плана на гр. София.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.61 от Административно процесуалния кодекс е издадена Заповед № РВТ20-РД09-12/03.02.2020г.  на Кмета на СО  - район „Витоша“, с която на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията,  се учредява право на прокарване  отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2874, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе отредено за улица и тротоар, за изграждане на улични съоръжения, елементи на  техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии НН-1 в нова тръбна мрежа за захранване нуждите на „Три жилищни сгради с басейн“ в имот с идентификатор 68134.1944.1811 по ККР на гр. София, за който е отреден УПИ XIV – 1181, кв.13, м. в.з. „Киноцентъра III част – разширение“, район „Витоша“ по плана на гр. София.    

На основание чл.34 от АПК  може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „ Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление чрез СО – район „Витоша“ пред Административен съд – София град.       

Приложение:

1. Заповед № РВТ20-РД09-10/28.01.2020г.

2. Заповед № РВТ-РД09-12/03.02.2020г.


11.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА: 

68134.1933.1179, 68134.1933.1180, 68134.1933.1181, 68134.1933.1182, 68134.1933.2275

М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД"

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е образувана преписка по подадено Заявление с рег. №РВТ19-ГР94-4906/10.10.2019г.  от собственици на ПИ 68134.1933.1464, УПИ IV-1466, кв.66, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на гр. София, с искане за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, с индетификатори 68134.1933.2275, 68134.1933.1182, 68134.1933.1181, 68134.1933.1180 и 68134.1933.1179 за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - уличен канал, на основание чл. 193, ал.3 от ЗУТ. 

Заповед № РВТ20-РД09-31/10.03.2020г. за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, в обхвата на ПИ 68134.1933.1179, 68134.1933.1180, 68134.1933.1181, 68134.1933.1182, 68134.1933.2275.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с всички документи по административната преписка в СО-Район "Витоша", на ул. Слънце" № 2, стая 26, телефон 02/818 79 26. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - София град, чрез СО-Район "Витоша" в 14-дневен срок от обявяването и.

 


10.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Лаборатория за експериментално развитие "Интегрирани енергийни системи" в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-15391 кв. 91а, с. Владая, район "Витоша".


24.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша съобщава, за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на "Два броя тръбни кладенци с  дълбочина около 80 - 85м. за поливане на зелени площи и противопожарни нужди" в ПИ с индетификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО - Район "Витоша", с възложител "София Парк Вилас" АД.

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение, в деловодството на районната администрация, на ул. "Слънце" №2

Приложение № 2


29.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В

ПИ 68134.1933.1179, ПИ 68134.1933.1180, ПИ 68134.1933.1181,

ПИ 68134.1933.1182 и ПИ 68134.1933.2275

С АДРЕС : ГР. СОФИЯ, М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е образувана преписка по Заявление № РВТ19-ГР94-4906/10.10.2019г. на Мирослава и Румен Тодорови, в качеството им на собственици на ПИ 68134.1933.1464, УПИ IV-1466, кв. 66, м. "Манастирски ливади - запад", с искане да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, с индетификатори 68134.1933.2275, 68134.1933.1182, 68134.1933.1181, 68134.1933.1180 и 68134.1933.1179 за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - уличен канал, на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ. Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че е съставен Протокол № 7/15.11.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се опеделя размера на обещетението за право на прокарване през горепосочените имоти. Заинтересованите лица могат да прегледат всички документи по административната преписка, в районната администрация на ул."Слънце" №2, ет.2, стая 26. Телефон за връзка: 02/818 79 26

Решението на комисията подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София, чрез Кмета на СО-Район "Витоша".

Протокол № 7/15.11.2019г.


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-199/06.12.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - сградно водопроводно отклонение Ф63 ПЕВП на "ВИ-ЕС БИЛД ГРУП" ЕООД, през чужд поземлен имот - частна собственост с индетификатор № 67134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-184/05.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  - трасе на уличен водопровод на ДЗЗД "Пирин 28" , собственик на УПИ ХV-732, кв.5, м. "Манастирски ливади - запад", през чужд поземлен имот - частна собственост с ПИ 681134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 45 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


15.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.


27.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - Радослав Гогишков и на СД"Торин Тончев" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод от УПИ II-610, 611, 612, 618, 619, в кв.32а и изграждане на нов водопровод по ул. "Проф. димитър Пасков" от о.т.43 до о.т.42а и по ул. "Двата бука" от о.т.42а до о.т. 42б, м. "кв. Симеоново" - СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се явят в удобно за тях време в СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 26 - отдел "ПНОУОССЧР", за запознаване със Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от получаването, Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша", може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град.


 

Сподели

Услуги от същата категория