Обявления


 

12.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че във връзка с последните изменения на Закона за горите (ЗГ), от днес започва приемането на заявления по образец за включване на физически лица в списъците за закупуване на дърва за огрев за отоплителния сезон 2024/2025 г.

Заявленията до Кмета на СО-Район "Витоша" се подават в срок до 31.03.2024 г. в деловодството на районната администрация, с адрес: гр. София, ул. "Слънце" № 2 и в кметствата на с. Владая и с. Мърчаево.

Съобщение

Заявление

 

 

07.02.2024г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

08.01.2024г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

  08.12.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", съобщава за издадена Заповед № САГ23-РА51-298/08.12.2023г. за допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект към Разрешение за строеж № Б-106/14.07.2023г. издадено от Главния инженер на НАГ – СО за обект: Улица "Народен герой" от ул. "Любляна" до бул. "Цар Борис III" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" с ул. "Народен герой" и бул. "Александър С. Пушкин" – Етап II: "Реконструкция на бул. "Александър С. Пушкин" за оформяне на ново кръстовище ул. "Народен герой"- бул. "Цар Борис III" - бул. "Александър С. Пушкин", намиращ се в СО-Район "Витоша" и СО-Район "Овча купел".

 


08.12.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

21.11.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

10.11.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

 

ДО Г-Н КРУМ ПЕТРОВ         
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 68134.1935.1012, 
УЛ. "ЕРОВЕТЕ", М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", ГР. СОФИЯ   
 

СО-Район „Витоша“, Ви уведомява, че на основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 18а от АПК,на основание  чл. 193, ал. 3 от ЗУТ,  е издадена Заповед РВТ23-РД09-193/09.11.2023г. на кмета на район „Витоша“ – СО за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през чужд поземлен имот.          
Заповедта  подлежи на обжалване в 14 – дневен срок съобщаването чрез район „Витоша“  - СО до Административен съд София- град.

Заповед РВТ23-РД09-193/09.11.2023г.

Схема       


24.10.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 18.10.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО Г-Н КРУМ ТАКОВ ПЕТРОВ         
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1935.1012 
М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", РАЙОН "ВИТОША", ГР. СОФИЯ

СО-Район "Витоша", съобщава, на основание чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 18а от АПК Ви уведомяваме, че с решение по  Протокол № 7/13.09.2023г. на Комисия, назначена със Заповед № РВТ23-РД91-89/06.07.2023г. на кмета на район „Витоша“ - СО, е определено обезщетение по реда на чл. 210 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, във вр. с чл. 193,ал.3 от ЗУТ.
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 – дневен срок съобщаването, чрез СО-Район "Витоша" до Административен съд София- град.

Протокол 7/13.09.2023г. 


15.08.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

15.08.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

ДО Г-Н КРУМ ПЕТРОВ            

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА     
ПИ 68134.1935.1012 , 
М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", ГР. СОФИЯ        

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, на основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, че в районната администрация е постъпила молба № РВТ23-ТД26-615/07.03.2023г. от "Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД", с която  се иска учредяване по административен ред съгласно чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – електропроводи НН 1 – кВ за външно ел.захранване на "Многофамилни жилищни сгради А и В и  подземен гараж", находящ се в ПИ 68134.1935.2355, кв.186а, м. "ж.к. Гърдова глава", СО-Район "Витоша".    

Трасето на сервитута засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012  и попада в трасе, отредено за улица, съгласно действащия регулационен план, с обща сервитутна площ от 12, 90 кв. м.  Уведомяваме Ви, че е постъпила молба № РВТ23-ТД26-735/25.05.2023г. от "Стриймит" ООД, с която се иска учредяване по административен ред, съгласно разпоредбите на ЗУТ, право на преминаване за достъп до собствения му имот с идентификатор 68134.1935.2355 по КККР на СО-Район "Витоша", гр. София. Трасето на сервитута засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012 и попада в трасе отредено за улица, съгласно действащия регулационен план, с обща сервитутна площ от 424 кв. м..  
В кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012 сте записан като собственик или носител на ограничени вещни права.  

В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по депозираните молби, в администрацията на СО-Район "Витоша": гр. София, ул. " Слънце" № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща: iveta_tasheva@abv.bg :  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при  СО-Район "Витоша".          

В 7- дневен срок от получаване на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявленията,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             

Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към процедура по  издаване на Заповед за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193, ал.3 от ЗУТ и на Заповед за осигуряване на достъп до имота на заявителя.
 

28.07.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

28.07.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
18.07.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
ДО Г-Н КРУМ ПЕТРОВ       
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 68134.1935.1012,
М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", УЛ. "ЕРОВЕТЕ",
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в СО-Район "Витоша" е постъпила молба с рег.№ РВТ23-ТД26-615/07.03.2023г. от "Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД", с която  се иска учредяване по административен ред съгласно чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – електропроводи НН 1 – кВ за външно ел.захранване на "Многофамилни жилищни сгради А и В и  подземен гараж", находящ се в ПИ 68134.1935.2355, кв.186а, м. "ж.к. Гърдова глава", Район "Витоша"  – Столична община.   

Трасето на сервитута засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012  и попада  в трасе, отредено за улица, съгласно действащия регулационен план, с обща сервитутна площ от 12, 90 кв. м.         
В кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012 сте записан като собственик или носител на ограничени вещни права.  

В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по депозираните молби, в администрацията на СО-Район "Витоша", гр. София, ул. " Слънце" № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща: iveta_tasheva@abv.bg :  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при  СО-Район "Витоша".
В 7- дневен срок от получаване на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявленията,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.                
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към процедура по  издаване на Заповед за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193, ал.3 от ЗУТ.  21.06.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

05.05.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

 
13.04.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 СО - район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на луксозен комплекс от затворен тип "RU HOMES CRISTAL WATERS" от еднофамилни жилищни сгради, многофункционална жилищна сграда, прилежаща инфраструктура и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и изграждане на многофамилна жилищна сграда, ресторант и офиси“ в ПИ с идентификатори 68134.1970.4725 и 68134.1970.4653, район „Витоша“, Столична община.
 

 
01.03.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
СО-р-н Витоша съобщава за издадено  разрешение за строеж № Б-16/27.02.2023 г.
За обект: Изграждане на канализационна мрежа на кв. Драгалевци, гр. София, р-н Витоша-СО, в обхват по приложен списък, който е неразделна част от издаденото разрешение за строеж.
 
 

 
06.02.2023г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 
 

 
 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
29.12.2022г. МРРБ стартира новата програма ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I.

За желаещите да кандидатстват - информация за документи, срокове и насоки ТУК

 
30.03.2023г.  ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – СОФИЯ

център за подпомагане на собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ с адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Съединение“ № 7.

работно време за работа с граждани всеки делничен ден от 12:30 до 19:30 часа.

► Телефон: 02 987 53 67

► Ел. поща: eec@sofia.bg

Сайт – https://www.sofia.bg/cees

КОМУНИКАТИВНОСТ: автобусни линии № 9; 120; 305 и 413; трамвай № 2029.12.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 
 
 

 
06.12.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 
 
 

 
28.11.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 
 
 Обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура "Подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на илищния сграден фонд етап II" по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
 
 
 

 
24.11.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 
 

 
 
14.11.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ, 
 
 

03.11.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 
 
 
10.10.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
05.10.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви информираме за издадено от Главен инженер на НАГ - СО Разрешение за строеж №Б-157/30.09.2022г. за "Външно електрозахранване - нов БКТП 2х800 kVA/20/0.4 kV, нов БКТП 800 kVA/20/0.4 kV кабели Ср.Н. - 20 kV за захранване на 2 бр. нови БКТП, нови КРШ7- 17 бр. и кабели НН - 1 kV за малоетажни жилищни сгради и обслужващи сгради Етап 1" в УПИ XIV- 4189, ПИ с идентификатор 68134.2043.4231, кв.32 а , м. кв. Симеоново, р-н Витоша, трасе на кабели СР.Н на територията на р-н Младост и р-н Витоша.
 
03.10.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

 
28.09.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

23.09.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 
 

 
12.09.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
12.09.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
В СО - район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир: железопътни участъци София - Перник и Перник - Радомир" с възложител ДП НКЖИ.
Уведомлението за инвестиционно предложение е публикувано на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg в раздел Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение/.
 
 

09.09.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

02.09.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
07.06.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

07.06.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 
 

 
27.05.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО Г-Н БОЖИДАР МИЛКОВ И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ, И НОСИТЕЛИ

НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 68134.1892.978    

 ПО КККР НА ГР. СОФИЯВ.З. „КИЛИИТЕ“, РАЙОН „ВИТОША“
 
СО-Район "Витоша" Ви уведомява, на основание чл. 26 от Административно-процесуалния кодекс, че в районната администрация е постъпило заявление с рег. № РВТ22-ГР94-1270 от 30.03.2022г. от Младен Милков,  с което  се иска прокарване по административен ред, съгласно чл. 190 от ЗУТ,  временен път за достъп до собствения му  имот  УПИ XV-214,125, ПИ с идентификатор 68134.1892.976 от действащата КККР на гр. София, кв. 38, в.з. „Килиите“, район „Витоша“ – СО.               

Трасето на временния път засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.1892.978, НТП за второстепенна улица, площ 143 кв. м.  Временният път попада в трасе, отредено за улица -тупик (о.т. 441  до о.т. 442), съгласно действащия регулационен план. 
В кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение поземлен имот с идентификатор 68134.1892.978 като собственик или носител на ограничени вещни права е вписан  Стоян Д. Милков.   

В качеството Ви на наследници и на заинтересовани страни, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по депозираните молби, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща Iveta_Tasheva@abv.bg :  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.       

В 7- дневен срок от получаване на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения. Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към издаване на Заповед за прокарване на временен път по реда на чл. 190, ал. 6 от ЗУТ.           

 

 26.05.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
17.05.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

 
26.04.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
15.04.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
ДО КРУМ ПЕТРОВ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР С № 68134.1935.1012
М. ГЪРДОВА ГЛАВА, СО-РАЙОН "ВИТОША"
 
 

07.04.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
24.03.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

17.03.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

28.02.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
23.02.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
ДО Г-Н КРУМ ПЕТКОВ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1935.1012,
М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", СО-РАЙОН "ВИТОША", ГР. СОФИЯ
 
СО-Район Витоша, на основание чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 18а от АПК Ви уведомява, че е издадена Заповед № РВТ21-РД09-212/25.11.2021г. на кмета на район „Витоша“ – СО, на основание чл. 190  от Закона за устройство на територията        /ЗУТ/.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок съобщаването чрез кмета на район „Витоша“ пред Административен съд София -  град по реда на чл. 215 от ЗУТ.               
Уведомяваме, Ви с решение по  Протокол № 5/29.11.2021г. на Комисия, назначена със Заповед № РВТ20-РД91-52/03.11.2020г. на кмета на район „Витоша“ - СО, е определено обезщетение по реда на чл.210 от ЗУТ, във връзка с чл.193, ал.3 от ЗУТ.
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 – дневен срок съобщаването чрез СО – район „Витоша“ пред Административен съд  София - град.  
 
 
 

11.01.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 07.12.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

23.11.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

 
19.11.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
ДО Г-Н КРУМ ТАКОВ ПЕТРОВ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С        
ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1935.1012    
М. „ГЪРДОВА ГЛАВА“
 
Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ21-ГР94-3457/30.07.2020 г. от г-н Иван Кабакчиев, с което се иска учредяване по административен ред, съгласно чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за водоснабдяване на имот с идентификатор № 68134.1935.2469. Трасето на сервитута засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012 със засегната площ 23,00 /двадесет и три/ кв. м и попада в трасе, отредено за улица, съгласно действащия регулационен план.  

Уведомяваме Ви, че е постъпило Заявление с рег. № РВТ21-ГР94-3458//30.07.2021г. от г-н Иван Кабакчиев, с което се иска учредяване по административен ред, съгласно чл. 190 от ЗУТ, на временен път за достъп до имоти с идентификатори № 68134.1935.2468  и № 68134.1935.2469. Трасето на временния път засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012 със засегната площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв. м..  Временният път попада в трасе, отредено за улица – „Еровете“ (о.т. 215а – о.т. 215 – о.т.216), съгласно действащия регулационен план.          
В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по депозираните молби, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.

В 7- дневен срок от получаване на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявленията,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към издаване на Заповед за прокарване на временен път по реда на чл. 190, ал. 6 от ЗУТ и заповед за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193, ал.3 от ЗУТ.           


21.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

21.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

21.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

08.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

 03.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

03.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

03.09.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

19.08.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
26.07.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

16.07.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

16.07.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

02.07.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
ДО „ДЖИ БИ ЕМ МЕТАЛ“ ЕООД                                          
ДО „ДЖИ БИ ЕМ СУПЕР ДОМ“ ЕООД                                                                                                          
ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА МИЛКА МИЛАНОВА        
ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР:        
№ 68134.1892.1115 - НАХОДЯЩ СЕ В КВ. КНЯЖЕВО, РАЙОН „ВИТОША“, СО
 
Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило заявление № РВТ19-ГР94-279/24.01.2019г. от г-жа Доротея Трошанова, с което се иска прокарване на временен път по реда на чл. 190 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с цел осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 68134.1892.1111 по Кадастралната карта на район „Витоша“, одобрена със Заповед № РД-18-69/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение, одобрено със Заповед № 18-7364-15.09.2016г. на Началник на СГКК – София, с адрес: гр. София, кв. Княжево, ул. „Витошки бор“.              

Трасето на временния път засяга част от поземлен имот с идентификатор 68134.1892.1115.       

В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „Витоша“, гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.

В 5- дневен срок от получаване на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към издаване на Заповед за прокарване на временен път по реда на чл. 190, ал. 6 от ЗУТ.   

15.06.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

 
09.06.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
Информираме Ви, че е открита процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2021 г.
Краен срок за получаване на проектните предложения - до 17,00 ч. на 08.07.2021г. в деловодството на  районна администрация "Витоша".

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: so_green@abv.bg.

На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.

 Повече информация и документи за кандидатстване може да откриете ТУК


 
01.06.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
ДО СОБТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 68134.2045.2007
В. З. "МАЛИНОВА ДОЛИНА - ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ"
 
 
 

 
23.04.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

13.04.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
ОБЯВЛЕНИЕ:
 
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т. 2, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ( обн. ДВ бр.88/2000г.) на 05.04.2021г. в СО-Район "Витоша" е постъпил "Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около речно водонаходище "Офелиите", изградено на река Каменна на територията на ПП "Витоша", от което се подава вода за ПБВ - общо водовземане и ползване на 1 (един) брой обществена чешма при хижа "Офелиите", Витоша планина".

12.04.2021 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

09.04.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 

 
06.04.2021г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 
 
 

16.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

09.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

09.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

05.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

05.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,
 

04.03.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпил "Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около речно водохващане "Кумата", изградено на река "Боеришка" на територията на ПП"Витоша", от което се подава вода за ПБВ - общо водовземане и ползване на обществена чешма при хижа "Кумата", Витошка планина".


23.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на 7 (седем) броя нови водоземни съоръжения (сондажни кладенци) за водовземане от подземни води "за други цели" с дълбочина до 100 м. за захранване на автоматизирана поливна система към обект: "Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна палата".


22.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 80 м." в УПИ XIV-610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, ПИ с идентификатор 68134.2043.4189, кв. 32А, м. "кв. Симеоново", СО-Район "Витоша".


04.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА        
ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ С НОМЕРА: 68134.1935.1012, 68134.1935.2269 и 68134.1935.1115     
НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША“, М. "ГЪРДОВА ГЛАВА"

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ21-РД09-6/03.02.2021г.  на Кмета на СО-Район „Витоша“, на основание чл. 194, ал.1 от Закона за устройство на територията, с която е наредено на собствениците на поземлени имоти с идентификатори с номера: 68134.1935.1012, 68134.1035.2269 и 68134.1935.1115 да предоставят свободен достъп през цитираните имоти за осъществяване дейности за временно отводняване на ул. „Дрян, ул. „Абанос“ и ул. „Грамос“, м. „Гърдова глава“, СО-Район „Витоша“, гр. София и на засегнатите прилежащи имоти.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление чрез кмета на СО – Район „Витоша“ пред Административен съд София – град.           

Заповед № РВТ21-РД09-6/03.02.2021г.

Схема за достъп
 


08.01.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА        
ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ С НОМЕРА: 
68134.1972.939 и 68134.1972.977     
НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША“, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ    

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление  от г-н Стефан Господинов, с което се иска учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изграждане на съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – сградно водопороводно отклонение и кабелна линия НН 1 kV  в нова тръбна мрежа за УПИ XIII-982, кв. 126, по плана на гр. София, м. „Драгалевци – разширение север“ / ПИ с  идентификатор 68134.1972.982/.
Трасето на съоръженията  засяга части от поземлен имот с идентификатор 68134.1972.939 и поземлен имот с идентификатор 68134.1972.977.    
Във връзка с горното Ви уведомяваме, че  е съставен Протокол № 3/09.12.2020г. на комисия, назначена със Заповед № РВТ20-РД91-52/03.11.2020г. на кмета на район „Витоша“, с който се определя размера на обезщетението за право на прокарване през горепосочените имоти.

На основание чл.34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на СО-Район „ Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, тел. 02/818 79 26         
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Кмета на СО – район „Витоша“ пред Административен съд – София град.  

ПРОТОКОЛ № 3/09.12.2020г.


07.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за "Изграждане на нов училищен комплекс в УПИ V-4555, 1875 "за училищен комплекс", кв. 28а, м. "Ботаническа градина", СО-Район "Витоша", гр. София".


01.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община".


01.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 75 метра осигуряващ вода за автомивка", в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.1930, СО-Район "Витоша", гр. София.


 

30.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА        
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ С НОМЕРА:
68134.1972.939 и 68134.1972.977
НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША“, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ  

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление  от г-н Стефан Господинов, с което се иска учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изграждане на съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – сградно водопороводно отклонение и кабелна линия НН 1 kV  в нова тръбна мрежа за УПИ XIII-982, кв. 126, по плана на гр. София, м. „Драгалевци – разширение север“ / ПИ с  идентификатор 68134.1972.982/. Трасето на съоръженията  засяга части от поземлен имот с идентификатор 68134.1972.939 и поземлен имот с идентификатор 68134.1972.977.    
В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща
ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.         
В 5 - дневен срок от датата на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към определяне на обезщетение    за засегнатите площи по реда на чл. 210 от ЗУТ.  


11.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА        
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР С НОМЕР: 
68134.2042.2508  
НАХОДЯЩ
СЕ В ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША“, В.З. „СИМЕОНОВО – СЕВЕР“        
   

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №РВТ20-РД09-93/15.10.2020г. на Кмета на район „Витоша“ – СО за прокарване на временен път по реда на чл. 190 от Закона за устройство на територията, с цел осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2023 /УПИ IX-14, кв. 64, в.з. „Симеоново – север). Трасето на временния път засяга частен поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2508 със засегната площ 12 /дванадесет/ кв. м.  Временният път попада в трасе, отредено за улица – тупик при ул. „88-ма“ (о.т. 157а – о.т. 157б), съгласно действащия регулационен план.

Заповед №РВТ20-РД09-93/15.10.2020г.

Скица за прокарване на временен път


04.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви за инвестиционно предложение за "Изготвяне на проектни документации и извършване на допълнителни дейности за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води "за други цели", чрез 7 (седем) броя нови водовзимни съоръжения (сондажни кладенци) с дълбочина до 100 м. за захранване на автоматизирана поливна система към обект" "Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от трамвайно ухо "Княжево" до трамвайно ухо "Съдебна палата"".


03.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, за изготвена информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Промяна по време на строителството и смяна на предназначението на "Многофамилна жилищна сграда и апартаментен хотел с подземен гараж и ограда - етапно изпълнение - Етап I - Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и ограда, Етап II - Апартаментен хотел с подземен гараж" в "Специализирана болница за рехабилитация и медицински център с подземен гараж, пречиствателно съоръжение и резервоар", находящ се в ПИ с идентификатор 68134.1971.3339, УПИ XLIII-168, 3058, кв.126а, м. "Витоша-ВЕЦ Симеоново - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша", с възложител "Дарзалас Кепитъл" ООД.

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата в 14-дневен срок от настоящото съобщение, в деловодството на районната администрация, на ул. "Слънце" № 2

Приложение №2


19.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изгараждане на канализационно отклонение за обект "Жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица" в ПИ с идентификатор 68134.2044.1964, м. "Малинова долина", СО-Район "Витоша", с възложител "РОЯЛ ВИ"ООД.

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение, в деловодството на районната администрация, на ул. "Слънце" № 2.

Приложение № 2


13.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ С НОМЕРА: 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 И 68134.2043.4092, НАХОДЯЩИ С В М. "В. З. СИМЕОНОВО-СЕВЕР", СО-РАЙОН "ВИТОША"

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №РВТ20-РД09-88/03.09.2020г. на Кмета на СО - район „Витоша“, с което се учредява право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти, за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии Ср. Н – 20 kV и НН – 1 kV в нова тръбна мрежа за захранване на имот 68134.2043.4077 по КККР на гр. София, отреден за УПИ II -610,611,612, 618, 619, кв. 32а, м. „в.з. Симеоново – Север“, СО, район „Витоша“, на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
Трасето на кабелните линии засяга частни поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.409
2, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица.

Заповед №РВТ20-РД09-88/03.09.2020г.

Скица - проект


28.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за"Изграждане на шест сгради - две двойки редови и две самостоятелни такива" в УПИ XI-962, ПИ с индетификатор 68134.1937.3449, кв.146, м."Кръстова вада - обслужващи обекти на околовръстен път", СО-Район "Витоша".


24.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДОНКА КОТЕВА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР: 68134.2042.2508,

НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, В.З."СИМЕОНОВО-СЕВЕР"

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ20-ГР94-3315/19.08.2020г. от г-н Спас Михайнов, които е отправил искане за прокарване на временен път по реда на чл.190 от ЗУТ, с цел осигуряване на временен път до поземлен имот с индетификатор 68134.2042.2023 / УПИ IX-14, кв. 64, в.з. "Симеоново-север". Трасето на временният път засяга частен поземлен имот с индетификатор 68134.2042.2508, със засегната площ от 12 кв. м. Временния път попада в трасе, отредено за улица тупик при ул."88-ма" (о.т. 157а - 157б) съгласно действащия регулационен план.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с цялата документация, която е изложена в стая 26, ет. 2 на СО-район "Витоша", ул. "Слънце"№ 2, гр. София. Заинтересованите лица могат да входират своите писмени становища и възражения в 7-дневен срок от настоящото съобщение в деловодството на районната администрация, ет. 1 в сградата на СО-Район "Витоша".


11.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена  Заповед№РВТ20-РД09-82/13.08.2020г. на Кмета на район „Витоша“ – СО за прокарване на временен път по реда на чл. 190 от Закона за устройство на територията, с цел осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 68134.1972.982, който поземлен имот е идентичен с УПИ XIII – 982, кв. 126 по плана на гр. София,    м. „Драгалевци – разширение север“.                     
Трасето на временния път засяга части от поземлен имот с идентификатор 68134.197
2.939 и поземлен имот 68134.1972.977.      


08.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви за инвестиционно предложение за "Промяна по време на строителството и смяна на предназначението на "Многофамилна жилищна сграда и апартаментен хотел с подземен гараж и ограда  - етапно изпълнение. Етап I - Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и ограда, Етап II - апартаментен хотел с подземен гараж" в "Специализирана болница за рехабилитация и Медицински център с подземен гараж, пречиствателно съоръжение и резервоар", находяща се в Поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3339 (УПИ XLIII - 168.3058), кв. 126а, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на околовръстен път", р-н Витоша, гр. София.


28.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е постъпило инвестиционно предложение за "Изграждане на канализационно отклонение за обект - жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица" в поземлен имот с идентификатор 68134.2044.1964, м. "в.з. Малинова долина", СО-Район "Витоша".


06.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за снабдяване с вода за други цели (за захранване на автомивка във ПИ с индитификатор 68134.2045.1930, ул. "Околовръстен път", СО-Район "Витоша").


30.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ  С ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА:     
68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.4092,  
НАХОДЯЩИ СЕ В М. „СИМЕОНОВО - СЕВЕР“

Уведомяваме Ви, че в СО - район „Витоша“ е постъпило заявление от собствениците на поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4077, с което се иска се иска  да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти, за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии Ср. Н – 20 kV и НН – 1 kV в нова тръбна мрежа за захранване на имот 68134.2043.4077 по КККР на гр. София, отреден за УПИ II -610,611,612, 618, 619, кв. 32а, м. „в.з. Симеоново – Север“, СО, район „Витоша“, на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  Трасето на кабелните линии засяга частни поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.4092, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица и тротоар.                      
Във връзка с горното Ви уведомяваме, че  е съставен Протокол № 1/16.06.2020г. на комисия, назначена със Заповед № РВТ19-РД-17/08.04.2019г. на кмета на район „Витоша“,  с който се определя размера на обезщетението за право на прокарване през горепосочените имоти.

На основание чл.34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „ Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, тел. 02/818 79 26         
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез Кмета на СО – район „Витоша“ пред Административен съд – София град.      

Приложение: Копие от Протокол №ж1/16.06.2020г. на Комисия, назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на Столична община  - район „Витоша“      


10.06.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА:

68134.1972.939 и 68134.1972.977, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Уведомяваме Ви, че в СО – район „Витоша“ е постъпило заявление  от г-н Стефан Господинов Господинов, с което се иска прокарване на временен път по реда на чл. 190 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с цел осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 68134.1972.982. Трасето на временния път засяга части от поземлен имот с идентификатор 68134.1972.939 и поземлен имот 68134.1972.977.

 В качеството Ви на заинтересована страна, на основание чл. 34 от АПК, Ви информираме, че може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.         
В 7- дневен срок от датата на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към издаване на Заповед за прокарване на временен път по реда на чл. 190, ал. 6 от ЗУТ.          


05.06.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА:

68134.2043.4090,  68134.2043.4091 и 68134.2043.4092,  

м. "СИМЕОНОВО - СЕВЕР"

Уведомяваме Ви, че в СО - район „Витоша“ е постъпило заявление от собствениците на поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4077, с което се иска се иска  да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти, за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии Ср. Н – 20 kV и НН – 1 kV в нова тръбна мрежа за захранване на имот 68134.2043.4077 по КККР на гр. София, отреден за УПИ II -610,611,612, 618, 619, кв. 32а, м. „в.з. Симеоново – Север“, СО, район „Витоша“, на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  Трасето на кабелните линии засяга частни поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.4090, 68134.2043.4091 и 68134.2043.4092, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица.                         
Информираме Ви, че на основание чл. 34 от АПК може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26, както и да получите информация за производството на  тел. 02/818 79 26 или на електронна поща
ivetalupi@gmail.com:  лице за контакт Ивета Ташева, юрисконсулт при СО – район „Витоша“.     
В 7- дневен срок от датата на настоящото уведомление можете да изразите становище по заявлението,  да направите писмени искания, обяснения  и възражения.             
Уведомяваме Ви, че след изтичане на горепосочения срок, ще се пристъпи към разглеждане на административната преписка от Комисия по чл. 210 от ЗУТ, определена със Заповед на Кмета на район „Витоша“ за определяне  и изплащането на обезщетения за засегнатите части от поземлените имоти, както и към издаване на заповед по реда на чл. 193, ал.3 от ЗУТ


20.05.2020г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА: 

68134.1944.2874 И 68134.1944.2729, М. "КИНОЦЕНТЪРА III ЧАСТ- РАЗШИРЕНИЕ"

Уведомяваме Ви, че на основание чл.61 от Административно процесуалния кодекс е издадена Заповед № РВТ20-РД09-10/28.01.2020г. на Кмета на СО  - район „Витоша“, с която на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията,  се учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.2874 и 68134.1944.2729, част от които съгласно действащия регулационен план попадат в трасе, отредено за улица, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура – уличен водопровод Ф 90 ПЕПВ, по ул. „Полк. Антон Кръстев“ между о.т. 117 и о.т. 120, от съществуващ водопровод  Ф90 ПЕПВ до СВО за УПИ XIV – 1181, кв. 13, идентификатор 68134.1944.1181, м. в.з. „Киноцентъра III част – разширение“, район Витоша“ по плана на гр. София.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.61 от Административно процесуалния кодекс е издадена Заповед № РВТ20-РД09-12/03.02.2020г.  на Кмета на СО  - район „Витоша“, с която на основание чл. 193, ал.3 от Закона за устройство на територията,  се учредява право на прокарване  отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2874, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе отредено за улица и тротоар, за изграждане на улични съоръжения, елементи на  техническата инфраструктура – външно ел. захранване с кабелни линии НН-1 в нова тръбна мрежа за захранване нуждите на „Три жилищни сгради с басейн“ в имот с идентификатор 68134.1944.1811 по ККР на гр. София, за който е отреден УПИ XIV – 1181, кв.13, м. в.з. „Киноцентъра III част – разширение“, район „Витоша“ по плана на гр. София.    

На основание чл.34 от АПК  може да прегледате всички документи по административната преписка, в администрацията на Район „ Витоша“ гр. София, ул. „ Слънце“ № 2, ет.2, стая 26.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление чрез СО – район „Витоша“ пред Административен съд – София град.       

Приложение:

1. Заповед № РВТ20-РД09-10/28.01.2020г.

2. Заповед № РВТ-РД09-12/03.02.2020г.


11.05.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИНДЕТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА: 

68134.1933.1179, 68134.1933.1180, 68134.1933.1181, 68134.1933.1182, 68134.1933.2275

М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД"

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е образувана преписка по подадено Заявление с рег. №РВТ19-ГР94-4906/10.10.2019г.  от собственици на ПИ 68134.1933.1464, УПИ IV-1466, кв.66, м. "Манастирски ливади - запад" по плана на гр. София, с искане за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, с индетификатори 68134.1933.2275, 68134.1933.1182, 68134.1933.1181, 68134.1933.1180 и 68134.1933.1179 за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - уличен канал, на основание чл. 193, ал.3 от ЗУТ. 

Заповед № РВТ20-РД09-31/10.03.2020г. за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, в обхвата на ПИ 68134.1933.1179, 68134.1933.1180, 68134.1933.1181, 68134.1933.1182, 68134.1933.2275.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с всички документи по административната преписка в СО-Район "Витоша", на ул. Слънце" № 2, стая 26, телефон 02/818 79 26. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - София град, чрез СО-Район "Витоша" в 14-дневен срок от обявяването и.

 


10.04.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Лаборатория за експериментално развитие "Интегрирани енергийни системи" в УПИ VIII-1539 и УПИ VII-15391 кв. 91а, с. Владая, район "Витоша".


24.02.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша съобщава, за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на "Два броя тръбни кладенци с  дълбочина около 80 - 85м. за поливане на зелени площи и противопожарни нужди" в ПИ с индетификатор 68134.2045.3022 и 68134.2045.2807, м. "Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО - Район "Витоша", с възложител "София Парк Вилас" АД.

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта в 14-дневен срок от настоящото съобщение, в деловодството на районната администрация, на ул. "Слънце" №2

Приложение № 2


29.01.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В

ПИ 68134.1933.1179, ПИ 68134.1933.1180, ПИ 68134.1933.1181,

ПИ 68134.1933.1182 и ПИ 68134.1933.2275

С АДРЕС : ГР. СОФИЯ, М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че в СО-Район "Витоша" е образувана преписка по Заявление № РВТ19-ГР94-4906/10.10.2019г. на Мирослава и Румен Тодорови, в качеството им на собственици на ПИ 68134.1933.1464, УПИ IV-1466, кв. 66, м. "Манастирски ливади - запад", с искане да се учреди право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти - частна собственост, с индетификатори 68134.1933.2275, 68134.1933.1182, 68134.1933.1181, 68134.1933.1180 и 68134.1933.1179 за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - уличен канал, на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ. Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че е съставен Протокол № 7/15.11.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се опеделя размера на обещетението за право на прокарване през горепосочените имоти. Заинтересованите лица могат да прегледат всички документи по административната преписка, в районната администрация на ул."Слънце" №2, ет.2, стая 26. Телефон за връзка: 02/818 79 26

Решението на комисията подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София, чрез Кмета на СО-Район "Витоша".

Протокол № 7/15.11.2019г.


09.12.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-199/06.12.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - сградно водопроводно отклонение Ф63 ПЕВП на "ВИ-ЕС БИЛД ГРУП" ЕООД, през чужд поземлен имот - частна собственост с индетификатор № 67134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


05.11.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1932.2063

С АДРЕС : М. " МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД" 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-184/05.11.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  - трасе на уличен водопровод на ДЗЗД "Пирин 28" , собственик на УПИ ХV-732, кв.5, м. "Манастирски ливади - запад", през чужд поземлен имот - частна собственост с ПИ 681134.1932.2063, част от който съгласно действащия регулационен план попада в трасе определено за улица. Общата засегната площ е 45 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.


15.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.


27.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - Радослав Гогишков и на СД"Торин Тончев" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод от УПИ II-610, 611, 612, 618, 619, в кв.32а и изграждане на нов водопровод по ул. "Проф. димитър Пасков" от о.т.43 до о.т.42а и по ул. "Двата бука" от о.т.42а до о.т. 42б, м. "кв. Симеоново" - СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се явят в удобно за тях време в СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 26 - отдел "ПНОУОССЧР", за запознаване със Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша".

В 14-дневен срок от получаването, Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша", може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - София - град.


 

Сподели

Услуги от същата категория