Новини


29.03.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че приемното време с граждани на Главния архитект на СО-Район "Витоша" ще се осъществява само, след предварително записан час на ймейл:P.YANEV@RAIONVITOSHA.EU

Приемното време е: 

 


07.11.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ22-РД09-191/07.11.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация за периода от 09.11.2023г. до 10.11.2023г. включително.

Заповед № РВТ22-РД09-191/07.11.2022г.


25.10.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведамява, че на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", във връзка с чл. 37В, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) и с чл. 75а, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), доклад с вх. № РД-12-05-01-12214/21.09.2023г. от Комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, определена на основание чл. 72б от ППЗСПЗЗ със Заповед № ПО-09-10260/03.08.2023г. на Директора на ОД "Земеделие" - София - град и представено доброволно споразумение по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ с вх. № ПО-09-11322/30.08.2023г. и с вх. № ПО-09-11306/30.08.2023г. са издадени Заповед № ПО-09-12229/21.09.2023г. и Заповед № ПО-09-12231/21.09.2023г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София-град за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската година 2023/2024, по график и населени места, както следва:

Заповед № ПО-09-12229/21.09.2023г.

Заповед № ПО-09-12231/21.09.2023г.


10.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната обявява конкурси за вакантни места - длажности за приемане на военна служба. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


06.03.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на отбраната обявява конкурси за вакантни места - длажности за приемане на военна служба. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


08.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомявяме Ви, че е издадена Заповед № ОХ-1132/05.12.2022г. на Министъра на отбраната, с която се обявяват вакантни места - длажности в доброволния резерв за български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс. За допълнителна информация, може да се обръщате към старши експерт Веселин Крумов - офис за военен отчет - Район "Витоша", тел.: 02/ 955 59 96 и 0884 454 624


02.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.46 от ЗМСМА, е издадена Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с която временно се преустановява приемното време за консултации на граждани от служителите в районната администрация, през м. август 2022г., на следните дати: 05.08.2022г., 12.08.2022г., 19.08.2022г. и 26.08.2022г..

Заповед № РВТ22-РД09-193/01.08.2022г.


14.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

График за обработка на площи на територията на район "Витоша" за м. юли 2022г:

1. Дезакаризация (срещу кърлежи) - една обработка в периода 12.07. - 15.07.2022г.

2. Дезинсекция (срещу бълхи) - една обработка в периода 15.07.2022г. - 31.07.2022г.

3. Дезинсекция (срещу комари) - една обработка в периода 15.07. - 31.07.2022г.