Профил на купувача

11.08.2023г. СО-Район Витоша , в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Реконструкция на детски площадки на територията на Район Витоша, Столична община и изграждане на пешеходна алея при 2ро СУ „Академик Емилиян Станев“, гр. София, кв. Павлово“.
 
 

 
19.06.2023г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на строителни интервенции в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, с включени следните два подобекта: (1) Подобект 1: „Ремонт на помещения в сградата на 50то ОУ „Васил Левски“, с административен адрес гр. София, Район Витоша, кв. „Драгалевци“, ул. „Бела Дона“ № 1“; (2) Подобект 2: „Ремонт на вентилационната инсталация в кухненския блок на ДГ №37 „Вълшебство“, с административен адрес гр. София, Район Витоша, ул. „Белмекен“ №1“.
 
 

 
16.05.2023г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация на 5то ОУ „Иван Вазов“, гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ №31“.
 

 

09.08.2022г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: : „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за четири градински и три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ I – за детска градина, кв. 15, м. „Карпузица“, по плана на гр. София, Район Витоша – СО“.
 
 

 
09.08.2022г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Ремонт на отоплителната инсталация на 26то СУ „Йордан Йовков“, гр. София, кв. „Карпузица“, ул. „Кореняците“ №40“.

 


06.07.2022г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ XII-251, кв. 58, м. „Бояна“ по плана на гр. София, Район Витоша – СО“.

02.07.2022г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение“, на територията на Район Витоша – СО“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.

 


 

СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на строителни интервенции в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, с включени две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Ремонт на покрива и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в старата сграда на ДГ №4 „Слънчо“, находяща се в УПИ VII-за ОДЗ, кв. 48, с административен адрес с. Владая, Район Витоша, ул. „Ела“ №6“.

Обособена позиция №2: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Подмяна на вътрешната водопроводна инсталация на ДГ №112 „Детски свят“, с административен адрес гр. София, Район Витоша, кв. „Киноцентъра“, ул. „Детски мир“ №5“.

  Конкурсната документация може да изтеглите от тук.

 


06.04.2022г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и съоръженията към нея на територията на Район Витоша - СО за 2022 г.“.

 

Конкурсната документация може да изтеглите от тук 


 

16.07.2021г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущи ремонти в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, с включени следните три подобекта:

(1) Подобект 1: „Текущ ремонт на покрива на ДГ № 46 „Жива вода“, с административен адрес гр. София, ул. „Крайречна“ № 9, кв. „Симеоново“, Район Витоша, Столична община“;

(2) Подобект 2: „Текущ ремонт на класни стаи и коридор в 64то ОУ „Цар Симеон Велики“,  с административен адрес гр. София, ул. „Симеоновска“ № 1, кв. „Симеоново“, Район Витоша, Столична община

(3) Подобект 3: „Подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация и ремонтно-възстановителни работи в сградата на ДГ № 112 „Детски свят“, с административен адрес гр. София, ул. „Детски мир” № 5, Район Витоша, Столична община“.

 

 Конкурсната документация може да изтеглите от тук. 


26.03.2021г. СО – район "Витоша", на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г. обявява ОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за четири градински и три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ I – за детска градина, кв. 15, м. „Карпузица“, гр. София, по плана на Район Витоша – СО“

Конкурсната документация може да бъде изтеглено от тук.


11.02.2021г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Разширяване на съществуващото спортно игрище на 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО“ .

 
     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

През 2015 г. СО-Район "Витоша" кандидатства пред Националния доверителен екофонд (НДЕФ), по Проект „Инвестиционна програма за климата“ с проектно
предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ „Св.Климент Охридски” - с. Владая, ул. „Брезова гора” № 2, район „Витоша”,
Столична община“. През 2017 г. предложение на СО- район „Витоша“, беше одобрено от НДЕФ под проект за финансиране № 359 „„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ „Св.Климент Охридски” - с. Владая, ул. „Брезова гора” № 2, Район „Витоша”, Столична община“. Общата стойност на проекта ввъзлезе на 584 655,55 лева с ДДС, от които 496 958,07 лева с ДДС са средства за безвъзмездно финансиране по линия на „Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен екофонд. Изпълнението на мерките по енергийна ефективност приключиха през 2019 г.
 

03.02.2021г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Разрушаване без взрив и фактическо премахване на недовършена сграда, находяща се в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, с идентификатор 68134.1932.2144 по КК и КР на гр. София, Район Витоша“.

25.01.21г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична/пътна мрежа и съоръжения към нея на територията на Район Витоша - СО за 2021 г.“.

02.10.2020г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за две градински и две яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ IV-144,145 - за обединено детско заведение, гр. София, кв. 228, м. „Павлово-Бъкстон“ по плана на Район Витоша – СО“.

.


26.08.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ -  ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП ВЪВ г. ВРЪЗКА С РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., ЗА ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР С ПРЕДМЕТ „Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти от техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.


20.08.2020г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Аварийни ремонти в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, на следните три подобекта:

(1) Подобект 1: „Авариен ремонт на покрива и отоплителната инсталация на ДГ №116 „Мусала“, с административен адрес гр. София, ул. „Симеон Радев“ №73а, кв. „Гърдова глава“, Район Витоша, Столична община“;

(2) Подобект 2: „Авариен ремонт на кухня и прилежащи складови помещения в ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес гр. София, ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община“;

(3) Подобект 3: „Авариен ремонт на кухня в ДГ № 37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.


17.08.2020г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти от техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“ по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Витоша - СО за 2020 г.“.
Обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за аварийно възстановяване на обрушен скат над ул. „Цар Симеон I“, преди с. Мърчаево, Район Витоша“.
Обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. „Подкраище“ № 20, с. Владая, Район Витоша“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.


06.08.2020г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане, обзавеждане и оборудване на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за четири градински и една яслена групи, физкултурен салон, кухненски блок и прилежаща инфраструктура в УПИ II-163 – „за обединено детско заведение и ТП“, кв. 197, м. „Павлово-Бъкстон“ по плана на Район Витоша – СО – филиал на ДГ №116 „Мусала“.

Обособена позиция №2: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I - за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210г, м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.


01.04.2020г. СО-Район Витоша, обявява открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2-ро СУ „Академик Емилиян Станев“ - гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, Район Витоша, Столична община“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.


09.03.2020г. СО-Район "Витоша" обявява обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Район Витоша - СО“.       

 Конкурсната документация може да изтеглите от тук.

Обява обществена поръчка , доставка 1 брой лек автомобил.


03.01.2020г. СО-Район „Витоша“ обявява открита процедура за избор на потенциални изпълнители за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти на територията на Район Витоша – СО“, по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Витоша - СО“;

Обособена позиция №2: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша - СО“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.


30.12.2019г. СО-Район „Витоша“ обявява открита процедура за избор на потенциални изпълнители за сключване на Рамково споразумение с                    предмет: „Упражняване на строителен надзор и други консултантски услуги при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), възлагани от Район Витоша – СО“.

Конкурсната документация може да изтеглите от тук.

 

  20.12.2019г. СО - Район "Витоша" обявява открита процедура за избор на потенциални изпълнители за сключване на Рамково споразумение с предмет: Ново строителство, ремонт, реконструкция,
  рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район Витоша, Столична община по две обособени                        позиции:
  Обособена позиция №1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район „Витоша“ – СО“   и    
  Обособена позиция №2: Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша - СО“.
    Конкурсната документация може да изтеглите от тук.

20.11.2019г. СО-Район "Витоша", на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: " ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ЕДРО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН "ВИТОША"",  уведомява всички заинтересовани лица, че в 13:00 часа, на 26.11.2019г., на ул. "Слънце" № 2, в сградата на СО-Район "Витоша" ще се извърши публичното отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.


19.11.2019г. ПРОТОКОЛ № 1 от проведено публично заседание  и последващи заседания за разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите подадени за участие в процедура Публично състезание и възлагане на обществена поръчка  по реда на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО“ 


31.10.2019г. СО-Район „Витоша“ обявява процедура по събиране на оферти за : Проектиране и изграждане на ново улично осветление на обекти на територията на Столична община, район „Витоша“


24.09.2019г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-11 от 16.09.2016 г. с предмет : „Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти от инженерната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“ по следните две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Авариен ремонт и рехабилитация на мост на ул. „Крайречна“, кв. „Симеоново“, Район Витоша“.

Обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изпълнение на основен ремонт на мостово съоръжение по ул. „Деспот Слав“ над река Панчарица, кв. Павлово, Район Витоша

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


20.09.2019 г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет : „ДОСТАВКА НА МЕК ИНВЕНТАР И ПОСУДА ЗА НУЖДИТЕ НА ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на мек инвентар и посуда за ДГ № 37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“;

Обособена позиция №2: „Доставка на мек инвентар и посуда за ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община“

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


17.09.2019г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет : „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША - СО“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на мебели и оборудване за ДГ № 37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“;

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на мебели и оборудване за ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община“

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


16.09.2019г. СО-Район "Витоша" обявява обществена поръчка  за "Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на детски градини на територията на СО-район "Витоша"


16.08.2019г. СО-Район "Витоша" обявява обществена поръчка с предмет "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША-СО”.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


06.08.2019г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8 от 19.08.2016 г. с предмет :„Изграждане на нова сграда за разширение с две градински, една яслена група и физкултурен салон на ДГ № 4 „Слънчо“, в УПИ VII-за ОДЗ, кв. 48, с. Владая, Район Витоша, Столична община и доставка на технологично оборудване“. 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


23.05.2019 г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-11 от 16.06.2016 г. с предмет : „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и оборудване на детска площадка и фитнес площадки на територията на Район Витоша, Столична община“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изграждане на комбинирана площадка за фитнес на открито в УПИ II-за озеленяване, кв. 3, м. „Симеоново“ по плана на гр. София, Район Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маса и изграждане на комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито“.

Обособена позиция №2: „Изграждане на детска и фитнес площадки и оформяне на парковото пространство в  УПИ V, кв. 13, м. „Бояна“,  по плана на гр. София, Район Витоша“.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


8.05.2019 г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8 от 19.08.2016 г. с предмет :„Строително-монтажни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“ по следните две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Полагане на външна топлоизолация на старата сграда на ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община.

Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив и подмяна на ел. инсталация в съществуващата сграда на ДГ № 37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


20.02.2019 г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда и условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Витоша - СО за 2019 г.“.

 Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


14.02.2019 г. СО-Район „Витоша“, във връзка с  обявявена  открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Владая, ул. „Брезова гора” № 2, Район „Витоша”, Столична община“, открита с Решение № РВТ17-РД93-14 от 21.12.2017 г. на Кмета на Район Витоша, публикува Протокол № 1; Протокол № 2; Протокол № 3;  Доклад и Решение за класиране.


09.01.2019 г. СО-Район „Витоша“, във връзка с  обявявена  открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Витоша“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. 2. Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41 (по обособена позиция 1).  3. Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41 (по обособена позиция 1), публикува Протокол № 2Протокол № 3Протокол № 4;Протокол № 5Протокол № 6; Доклад и Решение за класиране.


22.11.2018г. ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА НУЖДИТЕ НА   СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША


21.11.2018г. СО-Район "Витоша" публикува Решение №РВТ18-РД93-15/20.11.2018г., на основание чл.108, т.1, предл.второ, във връзка с чл.82, ал.4, т.5, предл.първо, чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, т.6, б "в", предл.последно и б "д" от ЗОП и отразени резултати от Протокол от 13.11.2018г. на Комисията, назначена със Заповед №РВТ18-РД92-14/13.11.2018г. на Кмета на СО-Район"Витоша" за разглеждане, оценка и класиране на Потенциалните изпълнители по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016г. оферти за участие в провеждания по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП вътрешен конкурентен избор на Изпълнител на дейностите от обхвата на обществена поръчка с предмет: " Авариен ремонт и рехабилитация на мост, намиращ се на ул."Цар Симеон І", с.Мърчаево, Район "Витоша", съобразно утвърдена от Възложителя Покана за подаване на оферти № РВТ18-ТД26-3290/01.11.2018г.


20.11.2018г. СО-Район "Витоша" публикува Протокол от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, за избор на изпълнител, чрез вътрешен конкурентен избор, по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016г., обявен по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП, с предмет: "Авариен ремонт и рехабилитация на мост, намиращ се на ул."Цар Симеон І, с.Мърчаево, СО-район "Витоша".


13.11.2018 г. СО-Район Витоша публикува Протокол  по обществена поръчка  с предмет: „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за извършване на текущ ремонт на отоплителните инсталации в сградите на 5то ОУ „Иван Вазов“, 26то СУ „Йордан Йовков“ и ДГ № 112 „Детски свят“ на територията на Район Витоша, Столична община“, открита с Обява № РВТ18 – ТД26-2820/19.09.2018 г.


02.11.2018 г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт и рехабилитация на мост, намиращ се на ул. „Цар Симеон I“,  с. Мърчаево, Район Витоша“, с цел сключване на конкретен договор за изпълнение по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 г. 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


02.11.2018 г. СО-Район Витоша публикува Протокол и Решение за класиране по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради на Район Витоша-СО и кметство с. Владая и ремонтно-възстановителни работи за конструктивно укрепване на сградата на НЧ „Витоша“, по три обособени позиции: 
обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Район Витоша - СО, гр. София, кв. „Павлово“, ж.к. „Бъкстон“, ул. „Слънце“ № 2“,
обособена позиция №2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство с. Владая, находящо се на адрес с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 61“ и
обособена позиция №3: „Ремонтно-възстановителни работи за конструктивно укрепване на сградата на Народно читалище „Витоша“, ситуирана в гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Ген. Ал. Суворов“ № 68”.

9.10.2018 г. Протокол и Решение по ОП "Изграждане на пристройка към съществуващата сграда на 64то ОУ „Цар Симеон Велики“


2.10.2018 г. СО-Район Витоша, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Строително-монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради на Район Витоша-СО и кметство с. Владая и ремонтно-възстановителни работи за конструктивно укрепване на сградата на НЧ „Витоша“, по следните три обособени позиции: 
Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Район Витоша - СО, гр. София, кв. „Павлово“, ж.к. „Бъкстон“, ул. „Слънце“ № 2“.
Обособена позиция №2: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство с. Владая, находящо се на адрес с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 61“.
Обособена позиция №3: „Ремонтно-възстановителни работи за конструктивно укрепване на сградата на Народно читалище „Витоша“, ситуирана в гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Ген. Ал. Суворов“ № 68“.
 

27.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: СО-РАЙОН "ВИТОША",

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ в обявена обществена поръчка по реда на глава 26-та от ЗОП, с предмет:"Изготвяне на инвестиционни работни проекти и извършване на авторски надзор за извършване на текущ ремонт на отоплителните инсталации в сградите на 26-то СУ "Йордан Йовков", ул."Кореняците" №40, кв.Карпузица; 5-то ОУ "Иван Вазов", ул."Симеон Радев" № 31, кв.Павлово и ДГ №112 "Детски мир", ул."Детски мир" №5, кв.Бояна на територията на Район "Витоша", Столична община", относно постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка може да се запознаете ТУК


19.09.2018 г. СО-район "Витоша" , обявява обществена поръчка  с възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИТЕ НА: 5то ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, 26то СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ И ДГ № 112 „ДЕТСКИ СВЯТ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“. 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


17.09.2018 г. Район Витоша – СО публикува Протокол и Решение за класиране по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комбинирана площадка за фитнес на открито в УПИ I-за парк, кв. 180а, м. „Гърдова глава“ по плана на Район Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и изграждане на комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито“.


22.08.2018 г. Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комбинирана площадка за фитнес на открито в УПИ I-за парк, кв. 180а, м. „Гърдова глава“ по плана на Район Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и изграждане на комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито“, с цел сключване на конкретен договор за изпълнение по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


22.08.2018 г. Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Изграждане на пристройка към съществуващата сграда на 64то ОУ „Цар Симеон Велики“ в УПИ I-за училище, кв. 54, м. „Симеоново“, Район Витоша, Столична община - за физкултурен салон и учебни кабинети, както и подмяна на електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна инсталации на съществуващата сграда – Етап I“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


06.08.2018 г. Протокол и Решение от проведено публично заседание  за изпълнение на обществена поръчка: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г. Протокол и Решение може да бъдат изтеглени от тук.


31.07.2018г.ОБЯВЛЕНИЕ:До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Витоша", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС №18/02.02.2015г.", по 3 обособени позиции - на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП), Ви уведомяваме, че в 15:30 часа на 03.08.2018г. в административната сграда на Район "Витоша", находяща се на ул."Слънце"№ 2, ще се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РВТ17-РД92-6/21.09.2017г на Възложителя, за отваряне на пликовете, съдържащи прилаганите Ценови параметри от офертите на участниците, допуснати до оценяване и класиране в провежданата открита процедура.


12.07.2018 г. Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


22.06.2018 г. Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 64то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, Район Витоша-СО“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.


19.06.2018 г. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Витоша - СОза 2018 г.“, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) 9075569/02.05.2018 г.


04.06.2018 г. Протокол по ОП "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША – СО“ по обособена позиция 2


01.06.2018 г. Протокол по ОП "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША – СО“


03.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: СО-Район"Витоша" удължава срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН"ВИТОША"


2.05.2018 г. Столична община – район „Витоша“, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Витоша - СО за 2018 г.“

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.


30.04.2018 г. СО-Район "Витоша" публикува Протокол №1 от работата на комисия за избор на изпълнител по ОП с Предмет  "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Витоша, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015 г. За сграда с административен адрес гр.София, 1618, жк.Бъкстон, ул.Ген Суворов 28А, бл.41.


25.04.2018г. СО-Район „Витоша“, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША – СО“по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор  при изпълнение на СМР за изграждане на пристройка за физкултурен салон, една градинска и една яслена групи и подмяна на инсталации в съществуващата сграда на ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община“;

Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации в ДГ №37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“.

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.


19.03.2018 г. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка на основание чл. 82, ал. 4, от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8 от 19.08.2016 г. с  предмет на поръчката:„Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1:„Изграждане на пристройка за физкултурен салон, една градинска и една яслена групи и подмяна на инсталации в съществуващата сграда на ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община“.

Обособена позиция №2: „Изграждане на пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации в ДГ №37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“.


15.02.2018 г. Столична община – район „Витоша“, обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВИТОША – СО“, по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на сградата на 86то ОУ „Св. Климент Охридски” - с. Владая, ул. „Брезова гора” №2, Район Витоша, Столична община“;

Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2ро СУ „Академик Емилиян Станев“ - гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, Район Витоша, Столична община“.

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.


14.02.2018 г. СО-Район "Витоша" уведомява учаснците в ОП  "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община,  район „Витоша“, по шест обособени позиции,че на 19.02.2018 год от 15.00 ч. ще бъдат отворени ценовите предложения.


29.12.2017 г. СО-Район „Витоша“, обявява открита обществена поръчка с предмет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 2 СУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" - ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ“ № 36, РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“. 

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.


29.12.2017 г. СО – Район „Витоша“, обявява открита обществена поръчка с предмет: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 86 ОУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - С. ВЛАДАЯУЛ. „БРЕЗОВА ГОРА” № 2, РАЙОН „ВИТОША”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“. 

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.


28.12.2017г. ПРОТОКОЛ №1 от проведено публично заседание и заседания за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, Район "Витоша", по обособени позиции, с цел констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.Открита с Решение №РВТ17-РД93-3 от 15.05.2017г. на Кмета на Район "Витоша".


11.12.2017г. Протокол №2, Протокол №3 и Решение за класиране от проведено публично заседание и заседание за разглеждане на дакументите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за детска градина с две групи в ПИ 464, УПИ I ,кв.13, м. "кв.Бояна", Столична община - Район "Витоша" по две обособени позиции: обособена позиция №1: "Доставка и монтаж на мебели и оборудване" и обособена позиция №2: "Доставка на мек инвентар и посуда", открита с Решение № РВТ17-РД93-11 от 09.10.2017г. на Кмета на СО-Район "Витоша".


28.11.2017г. Обществена поръчка: До участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детска градина с две групи в ПИ 464, УПИ I, кв.13, м."кв.Бояна", Столична община - Район "Витоша".Първоначално определените дата и час на отваряне на пликовете, съдържащи предлаганите ценови параметри от офертите се променят.Процедурата с горецитирания предмет ще се извърши на 01.12.2017г от 10:00 часа.


27.11.2017г. Обществена поръчка: До участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за детска градина с две групи в ПИ 464, УПИ I, кв.13, м. "кв.Бояна", Столична община - Район Витоша", по две обособени позиции.


22.11.2017 год. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Надстрояване и пристрояване с актова зала на съществуващ физкултурен салон на 5то ОУ „Иван Вазов“, УПИ II – за училище „Иван Вазов“, кв. 225,  м. „Павлово-Бъкстон“, гр. София, Район Витоша – СО“, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП с Реф.№ (ID) 9069008/05.10.2017 г.


20.11.2017 год. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210, м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, подмяна на ВОИ на съществуваща сграда и соларна система за БГВ“, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) 9069606/24.10.2017 г.


15.11.2017 год. Протокол 1 от решението на комисия по ОП „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА с две групи В ПИ 464, УПИ I, КВ. 13, м. „кв. Бояна“, СО - район Витоша“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на мебели и оборудване“.

Обособена позиция №2: „Доставка на мек инвентар и посуда“.


01.11.2017 год. СО-Район "Витоша", уведомява заимнтересованите лица, потенциални учсници в ОП, с предмет„Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210,  м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, удължава срока за подаване на оферти до 17.00 ч. на 03.11.2017 год.


24.10.2017 год. СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка  с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210,  м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, подмяна на ВОИ на съществуваща сграда и соларна система за БГВ“.

 Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.


23.10.2017 год. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за разширение/ново строителство на сгради от образователната инфраструктура, разположени на територията на Район Витоша - СО“, по обособени позиции, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) 9068149/11.09.2017 г.


09.10.2017 год СО-Район „Витоша“ обявява обществена поръчка  - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА с две групи В ПИ 464, УПИ I, кв. 13, М. „кв. Бояна“, СО - район "Витоша“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на мебели и оборудване“.

Обособена позиция №2: „Доставка на мек инвентар и посуда“.