Търгове и конкурси

21.02.2024 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,  

О Б Я В Л Е Н И Е

СО-Район "Витоша", обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 85.00 кв. м., находящ се в кв. Драгалевци, ул. „Папрат“ и ул. „Карнобатски проход“ за разполагане на преместваем обект (павилион) по индивидуален проект.


10.11.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,  

О Б Я В Л Е Н И Е

СО-Район "Витоша", обявява конкурс за "Отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 12,00 кв. м. , находящ се в кв. Бояна, пл. Сборище, ул. "Брезовица", за разполагане на преместваем обект (павилион) по индивидуален проект, в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София, на теритеорията на СО-Район "Витоша", при специфично конкурсно условие - за бързо хранене.

  • срок на наемане - 5 (пет) години
  • гаранция за участие в конкурса - 100 (сто) лева
  • конкурсната документацията за конкурса може да се закупи на стойност 120.00 лева, от касата на СО-Район "Витоша" , гр. София, ул. "Слънце" № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 часа на 10.11.2023г. до 16:30 часа на 12.12.2023г. (включително) 
  • краен срок за приемане на офертите в деловодството на СО-Район "Витоша" е 16:30 часа на 13.12.2023г. 
  • конкурсът ще се проведе на 14.12.2023г. ат 10:00 часа в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, ет. 2
  • адрес и телефон на организатора: СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, тел. 02/818 79 32

Обявление


23.10.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,  

О Б Я В Л Е Н И Е

СО-Район "Витоша", обявява конкурс за "Отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляваща ученически бюфети, разположени в сгради за образование на 2 СУ "Акад. Емилиян Станев", с адрес: гр. София, ул. "Ген. Александър Суворов" № 36.", за срок от 4 (четири) години, разделен на следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 - отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в сградата за образование с идентификатор 68134.1930.105.1, с площ 24.00 кв. м., с адрес: гр. София, ул. "Ген. Александър Суворов" № 36

Обособена позиция № 2 - отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в сградата за образование с идентификатор 68134.1930.105.2, с площ 32.00 кв. м., с адрес: гр. София, ул. "Ген. Александър Суворов" № 36

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.11.2023г. от 10:30 часа, в заседателната зала на 2 СУ "Акад. Емилиян Станев", с адрес: гр. София, ул. "Ген. Александър Суворов" № 36. Лице за контакт: Пламен Туртуманов, тел.: 02/955-62-52, и-мейл: 2su.em.stanev@2su.bg

Заповед № РД-09-107/19.10.2023г.

Обявление


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

О Б Я В Л Е Н И Е

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе – сладкарница с идентификатор 11394.1796.833.5 с площ от 145.00 кв. м., находящ се в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59 със специфично конкурсно условие – кафе - сладкарница, АЧОС № 716/01.12.1999 г.”       

 


30.10.2023г. ПРОТОКОЛ

30.10.2023г. СПИСЪК ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

13.10.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ23-РД15-242 от 12.10.2023г. на Кмета на СО – Район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Главен експерт” в отдел „Образование,  социални дейности, култура, спорт и логистика” /ОСДКСЛ/ на СО – Район „Витоша”.

 


21.09.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 116 "Мусала" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл. 19 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II, чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с решение № 135 на СОС по протокол № 30/06.04.2017г., в сила от 06.04.2017 г., изм. И доп. с Решение №795 по Протокол № 45/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13/14.05.2020г. за тяхното изменение и допълнение, утвърдени от Кмета на СО и решение на Педагогическия съвет, след проучване на желанията от страна на родителите по групи, директорът на ДГ№116 „Мусала“ обявява конкурс :


04.09.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Витоша“ на основание Решение № 577 по Протокол № 79, т. 56 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД09-1802/14.08.2023 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за обществено хранене – кафе – сладкарница с идентификатор 11394.1796.833.5 с площ от 145.00 кв. м., находящ се в с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 59 със специфично конкурсно условие – кафе - сладкарница, АЧОС № 716/01.12.1999 г.


04.09.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Витоша“ на основание Решение № 578 по Протокол № 79, т. 57 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД09-1804/14.08.2023 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда за търговия с идентификатор 11394.1795.2332.1 с площ от 80.00 кв. м., находящ се в с. Владая, ул. „Иван Шишманов“ със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки, АЧОС № 386325.02.2022 г.


28.07.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

О Б Я В Л Е Н И Е

 СО – район „Витоша“ на основание Решение № 492 по Протокол № 78, т. 82 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД09-1565/07.07.2023 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда състояща се от 16 бр. стаи и един салон с идентификатор 68134.1896.710.1, с площ от 442.00 кв. м., ведно с поземлен имот с идентификатор 68134.1896.710, с площ от 3067.00 кв. м., находящо се в кв. Княжево, ул. „Войводина могила“ № 136, АпОС №2674/29.07.2023 г. със специфично конкурсно условие – за частно училище.

 


28.07.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

О Б Я В Л Е Н И Е

 СО – район „Витоша“ на основание Решение № 492 по Протокол № 78, т. 82 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД09-1565/07.07.2023 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда състояща се от 16 бр. стаи и един салон с идентификатор 68134.1896.710.1, с площ от 442.00 кв. м., ведно с поземлен имот с идентификатор 68134.1896.710, с площ от 3067.00 кв. м., находящо се в кв. Княжево, ул. „Войводина могила“ № 136, АпОС №2674/29.07.2023 г. със специфично конкурсно условие – за частно училище.


15.05.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 112 "Детски свят" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.19 от Наредба 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градинина територията на Столична община  приети с Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017г. на СОС, изменение и допълнение съгласно Решение№795 по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС; Протокол №13, т.1 на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и писмено заявено желание от страна на родителите о групи, директорърт на ДГ 112 "Детски свят" обявява следните конкурси :


09.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 4 "Слънчо" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.19 от Наредба №5 от 03.08.2016 г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с Решение №135 на СОС по Протокол №30/06.04.2017 г/., в сила от 06.04.2017г., изм. и дон. с  Решение  №166 по Протокол №13 от 14.05.2020г. на СОС, директорърт на ДГ 4 "Слънчо" обявява следните конкурси :

 


20.02.2023г. ПРОТОКОЛ 

20.02.2023г. СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

01.02.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ23-РД15-40 от 01.02.2023г. на Кмета на СО – Район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Главен експерт” в отдел „Образование,  социални дейности, култура, спорт и логистика” /ОСДКСЛ/ на СО – Район „Витоша”.


09.02.2023г. ПРОТОКОЛ 

03.02.2023г. конкурсът е изтекъл. 

23.01.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ23-РД15-23 от 23.01.2023г. на Кмета на СО – Район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Началник отдел ГРАОНД” на СО – Район „Витоша”.


15.12.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

2 СУ "Акад. Емилиян Станев", на основание Заповед № СОА22-РД09-1342/05.08.2022г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване не ученическо столово хранене - №РВТ22-УЗ21-173/12.12.2022г. - ученически стол, находящ се на адрес: гр. София, ул. "Ген. Ал. Суворов" № 36, в сградата на 2 СУ "Акад. Емилиян Станев".


26.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Удължава се срокът за подаване на оферти при провеждане на конкурс "Столово храненеи бюфет", в 86ОУ "Св. Климент Охридски", с. Владая.


06.10.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

86 ОУ "Св. Климент Охридски", на основание Заповед № САО22-РД09-1342 от 05.08.2022г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване не ученическо столово и бюфетно хранене - №РВТ22-ВК08-1239/2/ 16.08.2022г. - ученически бюфет, находящ се на адрес: гр. София, с. Владая, ул. "Брезова гора" №2, в сградата на 86 ОУ "Св. Климент Охридски".

 


15.09.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - РАЙОН "ВИТОША" СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, АКТУВАН С С АПОС № 2650 ОТ 01.07.2013 Г., НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ВИТОША“, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, УЛ. „БЕЛА ДОНА“ № 1, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ – СТОЛ С ПЛОЩ ОТ 70 КВ.М., БЮФЕТ С ПЛОЩ ОТ 12 КВ.М. И СЕРВИЗНИ И КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 37 КВМ., НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1977.488.2 НА 50 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 


15.09.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО- РАЙОН "ВИТОША" СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, АКТУВАН С С АПОС № 2457 ОТ 04.09.2012 Г., НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ВИТОША“, КВ. ПАВЛОВО, УЛ. „СИМЕОН РАДЕВ“ № 31, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ – СТОЛ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ – 68 КВ.М. И БЮФЕТ С ПЛОЩ ОТ 28.7 КВ.М., ОБЩА ПЛОЩ 96.7 КВ.М., НАХОДЯЩИ СЕ НА ЕТАЖ ПЪРВИ В СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1930.467.1 НА 5 ОУ „ИВАН ВАЗОВ“


08.09.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО- РАЙОН "ВИТОША" СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, АКТУВАН С АПОС № 2534 ОТ 21.11.2012 Г., НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ВИТОША“, КВ. КНЯЖЕВО, УЛ. „КОРЕНЯЦИТЕ“ № 40, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ – СТОЛ И БЮФЕТ С ОБЩА ПЛОЩ 228.00 КВ.М., НАХОДЯЩИ СЕ НА ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ В СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1894.235.3 НА 26 СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“


22.08.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 41 "Приятели" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.19 от Наредба №5 от 03.08.2016 г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с Решение №135 на СОС по Протокол №30/06.04.2017 г/., в сила от 06.04.2017г., изм. и дон. с  Решение  №166 по Протокол №13 от 14.05.2020г. на СОС и решение на педагогиеския съвет , директорърт на ДГ 41 "Приятели" обявява следните конкурси :


21.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", на основание чл.34, ал.1 и 2 от НУРПТК на СОС, във връзка с Решение № 65 по Протокол № 46, т.22 от 27.01.2022г., както и Заповед № СОА22-РД09-420/14.02.2022г. на Кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот  – публична общинска собственост, представляващ сграда - работилница, със застроена площ 176 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1930.467.4, актуван с АпОС № 2457/04.09.2021г., с адрес в гр. София, ул. "Симеон Радев" № 31. Специфично конкурсно условие - за производствена и търговска дейност.


08.07.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО – район "Витоша", на основание Решение № 121 по Протокол 48, т. 22 от 24.02.2022 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА22-РД09-638/21.03.2022 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 3560/10.06.2020 г., представляващ едноетажна сграда /бирария „Елените“/ с площ от 118.00 кв.м. находяща се в природен парк „Витоша“, местност „Златните мостове“, с идентификатор 68134.2095.436.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-41/21.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК със специфично конкурсно условие – заведение за бързо хранене – „фаст – фууд“


09.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 160 "Драгалевци" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.19 от Наредба №5 от 03.08.2016 г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с Решение №135 на СОС по Протокол №30/06.04.2017 г/., в сила от 06.04.2017г., изм. и дон. с  Решение  №166 по Протокол №13 от 14.05.2020г. на СОС и решение на педагогиеския съвет , директорърт на ДГ 160 "Драгалевци" обявява следните конкурси :


24.09.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 116 "Мусала" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл. 19 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II, чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с решение № 135 на СОС по протокол № 30/06.04.2017г., в сила от 06.04.2017 г., изм. И доп. с Решение №795 по Протокол № 45/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение №166 по Протокол №13/14.05.2020г. за тяхното изменение и допълнение, утвърдени от Кмета на СО и решение на Педагогическия съвет, след проучване на желанията от страна на родителите по групи, директорът на ДГ№116 „Мусала“ обявява конкурс :


02.08.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 160 "Драгалевци" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.19 от Наредба №5 от 03.08.2016 г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с Решение №135 на СОС по Протокол №30/06.04.2017 г/., в сила от 06.04.2017г., изм. и дон. с  Решение  №166 по Протокол №13 от 14.05.2020г. на СОС и решение на педагогиеския съвет , директорърт на ДГ 160 "Драгалевци" обявява следните конкурси :


07.06.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 112 "Детски свят" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.19 от Наредба 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градинина територията на Столична община  приети с Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017г. на СОС, изменение и допълнение съгласно Решение№795 по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС; Протокол №13, т.1 на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и писмено заявено желание от страна на родителите о групи, директорърт на ДГ 112 "Детски свят" обявява следните конкурси :


24.02.2021г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ОБЯВА - ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

Отдаване подн наем на поземлен имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3189/28.06.2018г. на СО - район "Витоша", с идентификатор 68134.1971.3367 с площ 54 890 кв. м., заедно с изградените в имота три броя сгради - съблекални с идентификатори: 68134.1971.3367.3 със застроена площ 69 кв.м., попадащ в УПИ V!!!- за спорт и озеленяване, кв. 149, м. в.з. "Драгалевци - стадиона" по действащ регулационен план, одобрен с Решение №91 по Протокол №23 от 19.03.2001г. на СОС.


08.12.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед на Кмета на район "Витоша" - СО, спираща всички правни и фактически действия по провеждането на конкурс за „Отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м. от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище, открит с моя Заповед РВТ20-РД98-1 от 15.10.2020 г. и заповед № РВТ20-РД98-183 от 20.11.2020 г.


20.11.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО- Район "Витоша" обявява, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1181/22.08.2019 г. на Кмета на Столична община, удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост представляващ III (трети) етаж с площ от 1150 кв. м. от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище.      

  • С текста на обявлението може да се запознаете ТУК  

19.10.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО – район „Витоша“ на основание Решение № 599 по протокол № №80, т. 85/25.07.2019 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА19-РД09-1181/22.08.2019 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86 – то ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2 със специфично конкурсно условие – за частно училище.


25.09.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 116 "Мусала" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание  Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с  Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС , директорърт на ДГ 116 "Мусала" обявява следните конкурси :


12.08.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 4 "Слънчо" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание  Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с  Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС , директорърт на ДГ 4 "Слънчо" обявява следните конкурси :


29.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 160 "Драгалевци" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на СОС и решение № 5 по Протокол № 7 от 02.07.2020 г. на педагогическия съвет, директорът на ДГ № 160 „Драгалевци” удължава срока за подаване на документи за конкурс поради липса на кандидатури с 5 работни дни  за допълнителна образователна дейност Таекуондо, считано от 27.07.2020г.


20.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 37 "Вълшебство" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание  Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с  Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС , директорърт на ДГ 37 "Вълшебство" обявява следните конкурси :


16.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 160 "Драгалевци" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание  Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с  Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС и решение №5 по Протокол №7 от 02.07.2020г. на педагогиеския съвет , директорърт на ДГ 160 "Драгалевци" обявява следните конкурси :


15.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 46 "Жива вода" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.19 от Наредба 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини на територията на Столична община  приети с Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017г. на СОС, изменение и допълнение съгласно Решение№795 по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС; Протокол №13, т.1 на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и писмено заявено желание от страна на родителите о групи, директорърт на ДГ 46 "Жива вода" обявява следните конкурси :


13.07.2020г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 112 "Детски свят" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

На основание чл.258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл.19 от Наредба 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование, Раздел II и чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градинина територията на Столична община  приети с Решение №135 по Протокол №30 от 06.04.2017г. на СОС, изменение и допълнение съгласно Решение№795 по Протокол №45 от 21.12.2017г. на СОС, Решение  №166 от 14.05.2020г. на СОС; Протокол №13, т.1 на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и писмено заявено желание от страна на родителите о групи, директорърт на ДГ 112 "Детски свят" обявява следните конкурси :


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем - части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“ в кв. Драгалевци в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на Район „Витоша“ разделени на обособени позиции. ПЪЛНИЯТ СПИСЪК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Телефон за контакти: 02/818 79 32


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 260 от 05.02.1998 г.) представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство "Владая", в с.Владая, ул."Войнишко въстание" № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " за сладкарница".

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 часа на 04.07.2019г., в деловодството на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 05.07.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.

Телефон за контакти: 02/818 79 32


14.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на:

Телефон за контакти: 02/818 79 32


12.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г.  на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на :

Телефон за контакти: 02/818 79 32


11.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, СО-Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 108.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 37.58 лв. (без вкл. ДДС). Помещението е  предназначено за ученически бюфет и се намира в сградата на 86 ОУ "Св.Климент Охридски",  ул."Брезова гора" № 2, с.Владая.

Офертите за участие ще се приемат на ул."Слънце" № 2, ет.1, в деловодството на СО-Район"Витоша", всеки работен ден от 08:30 часа, като срока започва да тече от 08:30 часа на 11.06.2019г.  и изтича на 15.07.2019г. в 16:30 часа. Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019г. , от 13:00 часа в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.  

Телефон за контакти: 02/818 79 32