Достъп до обществена информация


Нормативно основание: Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация, имат:

  • всеки гражданин на Република България
  • чужденците и лицата без гражданство
  • всички юридически лица

За приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация отговарят служителите от отдел ГРАОНД, намиращо се на фронт - офиса в сградата на СО-Район "Витоша" - гр. София 1618, ул. "Слънце" № 2.

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в деловодството на СО-Район "Витоша" или по електронен път: чрез ИС "Контактен център" и vitosha@raionvitosha.eu

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, устно запитване или електронно заявление, регистрирано в деловодството на районната администрация, в рамките на работното време: от 8:30 часа до 17:00 часа.

Готова бланка за писмено заявление може да получите в деловодството на районната администрация или да изтеглите от тук: Бланка за заявление за достъп до обществена информация

Достъпа до обществена информация е безплатен. Разходите за обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите със Заповед № ЗМФ - 1472/29.11.2011г.  Заплащане на разходите може да направите на касата в сградата на СО - Район "Витоша".

Условията за достъп до обществена информация в СО - Район "Витоша" са разписани във Вътрешни правила за организация на дейностите по предоставяне на достъп до обществена информация в СО - Район "Витоша".

 

Годишен отчет  - 2017г.

Годишен отчет  - 2018г.

Годишен отчет  - 2019г.

Годишен отчет  - 2020г.


Списък на категориите информация, категоризирани като служебна тайна