Обявления

 


31.05.2022г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО Г-ЖА ЕЛЕНА КАМЕНОВА, 

УПРАВИТЕЛ ВНА "ЕЛЕФЪН"ООД

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че към дата 04.04.2022г. дължите на районната администрация сума в размер на 3 600, 00 лева, представляваща такса за ползване на подиум (декинг) 40 кв.м., разположен върху терен - общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, кв. Павлово, бул. "Александър Пушкин", бл. 63. Таксата възлизаща на 5, 00 лева на кв.м.  на месец е за периода от 01.10.2020г. до 31.03.2022г., през които върху подиума не са били разположени маси и столове за консумация на открито.

След получаване на настоящото съобщение Ви предоставяме 14 (четиринадесет) дневен срок да преведете по сметка : "Общинска банка"АД, клон "Красно село", IBAN LG46SOMB91303124910401q LIC SOMBBGSF или внесете доброволно горепосочената сума в касата на СО-Район "Витоша", гр. София, ул. "Слънце" № 2, ет.1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа.

В случай, че не заплатите доброволно дължимата на СО-Район "Витоша" сума, считайте настоящото уведомление, като 14 (четиринадесет) дневно предизвестие за доброволно премахване на подиума (дрекинга) и възстановяване на настилката в първоначалният и вид, като ни предадете общинския терен с двустранно подписан между нас приемателно-предавателен протокол. Ако не заплатите дължимата сума и не премахнете изградения подиум (дрекинг), и не предадете терена доброволно, подума ще бъде принудително премахнат от СО-Район "Витоша", като направените разходи ще бъдат за Ваша сметка. Неплатените суми ще бъдат принудително събрани по съдебен ред, включително със съответните съдебни такси и разноски.

Сподели