Жилищно настаняване

Референтен номер: 003

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА СРОК-ОБИКНОВЕНА ЦЕНА СРОК - БЪРЗА ЦЕНА СРОК -ЕКСПРЕСНА ЦЕНА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Установяване на жилищни нужди - картотекиране 60 дни 20 лева - - - -

Заявление - образец и декларация по чл.6, ал.3 и 4 от НРУУРОЖТСО

Издаване на настанителна заповед 7 дни 10 лева - - - - Декларация по чл.6, ал. 3 и 4 от НРУУРОЖТСО
Покупка на общинско жилище от настанените в него лица - - - - - - Заявление - образец и декларация по чл.6, ал.3 и 4 от НРУУРОЖТСО
Издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на общинско жилище 7 дни 10 лева 3 дни  11,25 лева 1 ден 15 лева Заявление, удостоверение за наследници, ри необходимост нотариално заерено пълномощно

* Образците на заявления и декларации, се получават в районната администрация в "Жилищно настаняване"

Сподели

Услуги от същата категория