Важна информация за училища и детски градини

Уважаеми  колеги,
 
Във  връзка  с Постановление  № 46   на  МС   от  19.03.2020 г. за  определяне на минимални диференцирани размери на паричните  срадства за  физическа  активност , физическо  възпитание , спорт и туристическа дейност на деца  и учащи от институции в системата на предучилищното и  училищно  образование и във висшите  училища е необходимо частнитедетски градини  и  училища  от район  "Витоша"да  изготвят проекти свързани  с  обезпечаване  децата  и  учениците  с полагаемите парични  средства.
 Проектите трябва  да  бъдат  изпратени  в  електронен вариант за предварителна  проверка в район "Витоша" на e-mail:  emill.hristov@abv.bg в  срок  преди  10.04.2020 г.
   
За  допълнителна  информация , методически  указания и  координация отговорник  е  Емил Христов  - гл. експерт с тел. 0887968376 .