Компенсации за неприетите в детска градина деца по ПМС 76


Имейл за контакт  - obrazovanie_vitosha@abv.bg


18.05.2022

Заповедите за размера на компенсацията за месеците март и април 2022 год. могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 от 25.05.2022г. до 03.06.2022г. 


22.03.2022г.

Във връзка с изплащането на средствата по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни местапо реда на Наредбата, Ви уведомяваме следното:

 • Предвид по-късното приемане на Закона за държавния бюджет, средствата за месеците ноември и декември 2021 г. ще бъдат изплатени едновременно със средствата за месеците януари и февруари 2022 г.
 
 • Заповедите за размера на компенсацията за месеците януари и февруари 2022 год. могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 до 31.03.2022 год.

 


22.03.2022г.

Важно за родителите на деца родени 2019 година!

Прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на неприети деца в държавни и общински детски градини.

С пълния текст на писмото от Министра на образованието и науката може да се заознаете ТУК.


25.01.2022г.

За родителите, които са подали искане за изплащане на компенсации за възстановяване на разходи по ПМС 76.
 
Заповедите за размера на компенсацията за месеците ноември и декември 2021 год могат да бъдат получени
всеки работен ден между 8.30-12.30ч. в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 до 31.01.2022 год.
 
Родители, които имат затруднение да се явят, моля да се обадят на тел. 02/8187915 и тел. 02/8187936.
Благодаря Ви

17.12.2021г. 

 За родителите, които НЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

Всеки месец от 1-во до 5-то число /от месец Декември до месец Юли/ може да кандидатствате със :

 • Заявление по чл. 8, ал. 1 за учебната 2021/ 2022 година може да изтеглите ТУК
 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за учбната 2021/2022 може да изтеглите ТУК
 • Удостоверение за Банкова сметка
 • Договор с частна детска градина
 • Делкларация съдържаща следния текст-  Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба./
 • Фактури и платежни документи

След подаване на документите , разходите Ви ще бъдат признати от следващия календарен месец.


17.12.2021г.

За родителите, които  СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ 

Следва да представят Искане по чл. 9 с приложени фатура и платежен документ по следния график:

От 1-ви до 05.01.22г. – за периода 01.11.21г. – 31.12.21г.

От 1-ви до 05.03.22г. – за периода 01.01.22г. – 28.02.22г.

От 1-ви до 05.05.22г. – за периода 01.03.22г. – 30.04.22г.

От 1-ви до 05.07.22г. – за периода 01.05.22г. – 30.06.22г.

От 1-ви до 05.10.22г. – за периода 01.07.22г. – 14.09.22г.

 


09.11.2021г. 

ВАЖНО – ПМС76

Искания по чл. 9 от наредбата за компенсации за неприетите в държавна детска градина деца, се подават САМО в законовоопределения срок.

 Подадени искания след този срок НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.


01.11.2021г. Изменение в Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление №76 на Министерския съвет от 2021 година.

Чл.8, ал.1 ... "За всяка учебна година родителите подават заление по образец съгласно приложение №1 в общината по настоящ сдрес на детето."

ал.2 "Заявление по ал.1 може да се подава:

1. в срок от 1-ви до 5 ноември - за получаване на компенсации за цялата учебна година;

2. в срок от 1-во до 5-то число на масеците от декември до юли следващата календарна година- за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението."


Бланки 

 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за месеците юни, юли, агуст до 14 септември от учебната 2020/2021 година може да изтеглите ТУК скания за възстановяване на суми по чл. 9, ал.1 от наредбата за учебната 2020/2021г.  се подават от родителите подали заявление по чл. 8 от наредбата в регламентирания срок 30.04.21г.)
 • Заявление по чл. 8, ал. 1 за учебната 2021/ 2022 година може да изтеглите ТУК
 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за учбната 2021/2022 може да изтеглите ТУК

10.08.2021г. Важна информация относно - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 5 МАРТ 2021 Г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

 

Крайният срок за подаване на заявление за изплащане на компенсации за отглеждане и обучение на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места за учебната 2020/2021 г. е до 30.04.21г.

 • Родителите подали такова заявление в горепосочения срок, следва да представят искане по чл. 9, ал.1 от наредбата

          До 05 октомври – за периода 01.06.- 14.09.21г.

 

За учебната 2021/2022г. заявления по чл. 8 от наредбата за изплащане на компенсации, за отглеждане и обучение на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места се подават до 05.11.2021г.

 • Искания по чл. 9, ал.1 за учебната 2021/2022г. се подават както следва:

До 05.11.21г. – за периода 15.09.21г. – 31.10.21г.

До 05.01.22г. – за периода 01.11.21г. – 31.12.21г.

До 05.03.22г. – за периода 01.01.22г. – 28.02.22г.

До 05.05.22г. – за периода 01.03.22г. – 30.04.22г.

До 05.07.22г. – за периода 01.05.22г. – 30.06.22г.

До 05.10.22г. – за периода 01.07.22г. – 14.09.22г.

 

ВАЖНО!

Искания за възстановяване на суми по чл. 9, ал.1 от наредбата за учебната 2020/2021г.  се подават от родителите подали заявление по чл. 8 от наредбата в регламентирания срок 30.04.21г.


27.05.2021г. Информация за родителите, които кандидатстват за компенсация по ПМС 76.  ТУК

Относно цитираната в приложения файл Декларация по чл.3, ал.1, т.6 от Наредбата, Ви информираме следното: 

Декларацията по чл.3 е необходимо да бъде написана собственоръчно в свободен текст и трябва да съдържа следния текст: 

 • Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба. 

Родителите, които вече са подали част от изискваните документите, НЕ е необходимо да ги входират отново. Нужно е да бъдат входирани единствено липсващите документи. 

*Моля, да носите със себе си вх.номер предоставен Ви от деловодството.

*При изпращане на документи по електронен път следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се цитира входящият номер на заявлението. В отговор ще получите имейл с потвърждаване. В едноседмичен срок, документите трябва да бъдат представени и на хартия.


 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Прложение №1 - Заявление, може да изтеглите от ТУК
 • При подаване на заявление, родителят следва да представи всички документи, съгласно чл.5, чл.6 и чл.7 от Постановление №76

 

Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1 се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки един от родителите – съдружници, освен ако в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица – обучители, се признават за компенсиране за всеки един от родителите – съдружници, който отговаря на изискванията по чл. 3, пропорционално на дела му в дружеството.