Компенсации за неприетите в детска градина/ясла деца

ВАЖНО! Имейлът за контакт  - obrazovanie_vitosha@abv.bg ще бъде активен до 05.10.2022г.

СЛЕД ТАЗИ ДАТА МОЛЯ ПИШЕТЕ НА obrazovanie@raionvitosha.eu


Компенсации за деца в яслена възраст


21.11.2022г. 

Заповед РВТ22-РД09-275 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. *

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.


26.10.2022г. 

Заповед РВТ22-РД09-260 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. *

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.


 

Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

 

Кой има право?- Съгласно Постановление на Министерски съвет № 231 от 01.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини /наричано за краткост Постановлението/, право на компенсации имат родители на деца на възраст от тримесечна до тригодишна възраст.  Считано от 01.09.2022г., средствата се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.

 

Условия за получаване на компенсация – Родителите на неприети деца в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини на територията на Столична община поради липса на свободни места трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

Срок за подаване на документите:

 

Родителите, които желаят да получат компенсиране подават заявление по образец в районната администрация по настоящ адрес на детето в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава:

 •     до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.
 •    С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 от Постановлението, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите - по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
 •     Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6 от Постановлението, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци - само ако са настъпили промени.

При кандидатстване еднократно се представят следните документи:

 • Удостоверение за банкова сметка.
 • Копие от договора с учебното заведение

Всеки месец до 5то число се представят следните документи:

 

Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:

 •    разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;

или

 •      разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица, когато  страната по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

 

Забележка:

 •   Родителите имат право на компенсиране на разходите за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор.

 

 •      Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.

 

Ред за кандидатстване и Необходими документи: 

В случай, че детето е записано в частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група:

 

 1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
 2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

 

В случай, че детето се отглежда, възпитава и обучава от физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

 

 1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 2. отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 - 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

 3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора - диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

 4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или разходен касов ордер.

 

Забележка:

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

 

Съответната районна администрация извършва проверка за наличието на условията и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

 

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:

 

 1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Постановлението;
 1. родителят откаже да запише детето си на предложено от общината място в детска ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

 

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.

 

Компенсации за деца над 3 годишна възраст

21.11.2022г. 
 

 
20.09.2022г. 
 
Съгласно писмо с № 1004-27/01.08.2022г.  на Министерство на образованието и науката, Ви Информираме, че при подаване на искане по чл.9  е необходимо да представите Служебна бележка от детското заведение за дните на посещение (за месеците за които подавате искане за възстановяване на направени вече разходи).
 
Всички служебни бележки, следва да бъдат представени до 05.10.2022г. за месеците Юли, Август и Септември.
 
С целия текст на писмото може да се запознаете ТУК
 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Приложение №1 - Заявление за учебната 2022/2023 година, може да изтеглите от ТУК
 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за учбната 2022/2023 година може да изтеглите ТУК
 • При подаване на заявление, родителят следва да представи всички документи, съгласно чл.5, чл.6 и чл.7 от Постановление №76
 • Декларация съдържаща следния текст-  Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба./

 

Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1 се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки един от родителите – съдружници, освен ако в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица – обучители, се признават за компенсиране за всеки един от родителите – съдружници, който отговаря на изискванията по чл. 3, пропорционално на дела му в дружеството.

За учебната 2022/2023г. заявления по чл. 8 от наредбата за изплащане на компенсации, за отглеждане и обучение на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места се подават до 05.11.2022г.

 • Искания по чл. 9, ал.1 за учебната 2022/2023г. се подават както следва:

До 05.11.22г. – за периода 15.09.22г. – 31.10.22г.

До 05.01.23г. – за периода 01.11.22г. – 31.12.22г.

До 05.03.23г. – за периода 01.01.23г. – 28.02.23г.

До 05.05.23г. – за периода 01.03.23г. – 30.04.23г.

До 05.07.23г. – за периода 01.05.23г. – 30.06.23г.

До 05.10.23г. – за периода 01.07.23г. – 14.09.23г.

26.10.2022г. 

Заповед РВТ22-РД09-259 на Кмета на СО-район "Витоша", за определяне размера на средства от държавния бюджет за компенсиране на раходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .


Заповедите за размера на компенсацията, за месеците май и юни 2022 год., могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. "Слънце" 2, до 12.08.2022г. 


18.05.2022

Заповедите за размера на компенсацията за месеците март и април 2022 год. могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 от 25.05.2022г. до 03.06.2022г. 


22.03.2022г.

Във връзка с изплащането на средствата по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни местапо реда на Наредбата, Ви уведомяваме следното:

 • Предвид по-късното приемане на Закона за държавния бюджет, средствата за месеците ноември и декември 2021 г. ще бъдат изплатени едновременно със средствата за месеците януари и февруари 2022 г.
 
 • Заповедите за размера на компенсацията за месеците януари и февруари 2022 год. могат да бъдат получени всеки работен ден  в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 до 31.03.2022 год.

 


22.03.2022г.

Важно за родителите на деца родени 2019 година!

Прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на неприети деца в държавни и общински детски градини.

С пълния текст на писмото от Министра на образованието и науката може да се заознаете ТУК.


25.01.2022г.

За родителите, които са подали искане за изплащане на компенсации за възстановяване на разходи по ПМС 76.
 
Заповедите за размера на компенсацията за месеците ноември и декември 2021 год могат да бъдат получени
всеки работен ден между 8.30-12.30ч. в сградата на районната администрация на ул. Слънце 2 до 31.01.2022 год.
 
Родители, които имат затруднение да се явят, моля да се обадят на тел. 02/8187915 и тел. 02/8187936.
Благодаря Ви

17.12.2021г. 

 За родителите, които НЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

Всеки месец от 1-во до 5-то число /от месец Декември до месец Юли/ може да кандидатствате със :

 • Заявление по чл. 8, ал. 1 за учебната 2021/ 2022 година може да изтеглите ТУК
 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за учбната 2021/2022 може да изтеглите ТУК
 • Удостоверение за Банкова сметка
 • Договор с частна детска градина
 • Делкларация съдържаща следния текст-  Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба./
 • Фактури и платежни документи

След подаване на документите , разходите Ви ще бъдат признати от следващия календарен месец.


17.12.2021г.

За родителите, които  СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ 

Следва да представят Искане по чл. 9 с приложени фатура и платежен документ по следния график:

От 1-ви до 05.01.22г. – за периода 01.11.21г. – 31.12.21г.

От 1-ви до 05.03.22г. – за периода 01.01.22г. – 28.02.22г.

От 1-ви до 05.05.22г. – за периода 01.03.22г. – 30.04.22г.

От 1-ви до 05.07.22г. – за периода 01.05.22г. – 30.06.22г.

От 1-ви до 05.10.22г. – за периода 01.07.22г. – 14.09.22г.

 


09.11.2021г. 

ВАЖНО – ПМС76

Искания по чл. 9 от наредбата за компенсации за неприетите в държавна детска градина деца, се подават САМО в законовоопределения срок.

 Подадени искания след този срок НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.


01.11.2021г. Изменение в Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление №76 на Министерския съвет от 2021 година.

Чл.8, ал.1 ... "За всяка учебна година родителите подават заление по образец съгласно приложение №1 в общината по настоящ сдрес на детето."

ал.2 "Заявление по ал.1 може да се подава:

1. в срок от 1-ви до 5 ноември - за получаване на компенсации за цялата учебна година;

2. в срок от 1-во до 5-то число на масеците от декември до юли следващата календарна година- за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението."


Бланки 

 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за месеците юни, юли, агуст до 14 септември от учебната 2020/2021 година може да изтеглите ТУК скания за възстановяване на суми по чл. 9, ал.1 от наредбата за учебната 2020/2021г.  се подават от родителите подали заявление по чл. 8 от наредбата в регламентирания срок 30.04.21г.)
 • Заявление по чл. 8, ал. 1 за учебната 2021/ 2022 година може да изтеглите ТУК
 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за учбната 2021/2022 може да изтеглите ТУК

10.08.2021г. Важна информация относно - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 5 МАРТ 2021 Г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

 

Крайният срок за подаване на заявление за изплащане на компенсации за отглеждане и обучение на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места за учебната 2020/2021 г. е до 30.04.21г.

 • Родителите подали такова заявление в горепосочения срок, следва да представят искане по чл. 9, ал.1 от наредбата

          До 05 октомври – за периода 01.06.- 14.09.21г.

 

За учебната 2021/2022г. заявления по чл. 8 от наредбата за изплащане на компенсации, за отглеждане и обучение на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места се подават до 05.11.2021г.

 • Искания по чл. 9, ал.1 за учебната 2021/2022г. се подават както следва:

До 05.11.21г. – за периода 15.09.21г. – 31.10.21г.

До 05.01.22г. – за периода 01.11.21г. – 31.12.21г.

До 05.03.22г. – за периода 01.01.22г. – 28.02.22г.

До 05.05.22г. – за периода 01.03.22г. – 30.04.22г.

До 05.07.22г. – за периода 01.05.22г. – 30.06.22г.

До 05.10.22г. – за периода 01.07.22г. – 14.09.22г.

 

ВАЖНО!

Искания за възстановяване на суми по чл. 9, ал.1 от наредбата за учебната 2020/2021г.  се подават от родителите подали заявление по чл. 8 от наредбата в регламентирания срок 30.04.21г.


27.05.2021г. Информация за родителите, които кандидатстват за компенсация по ПМС 76.  ТУК

Относно цитираната в приложения файл Декларация по чл.3, ал.1, т.6 от Наредбата, Ви информираме следното: 

Декларацията по чл.3 е необходимо да бъде написана собственоръчно в свободен текст и трябва да съдържа следния текст: 

 • Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба. 

Родителите, които вече са подали част от изискваните документите, НЕ е необходимо да ги входират отново. Нужно е да бъдат входирани единствено липсващите документи. 

*Моля, да носите със себе си вх.номер предоставен Ви от деловодството.

*При изпращане на документи по електронен път следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се цитира входящият номер на заявлението. В отговор ще получите имейл с потвърждаване. В едноседмичен срок, документите трябва да бъдат представени и на хартия.


 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Прложение №1 - Заявление, може да изтеглите от ТУК
 • При подаване на заявление, родителят следва да представи всички документи, съгласно чл.5, чл.6 и чл.7 от Постановление №76

 

Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1 се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки един от родителите – съдружници, освен ако в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица – обучители, се признават за компенсиране за всеки един от родителите – съдружници, който отговаря на изискванията по чл. 3, пропорционално на дела му в дружеството.