Компенсации за неприетите в детска градина/ясла деца

 


Компенсации за деца в яслена възраст

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районните администрации беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас).

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца. Служителите в районните администрации са обучени за работа с модула и ще оказват съдействие на родителите, които срещат затруднения с подаването на документите. 

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в СО-район "Витоша" ии чрез системата за сигурно електронно връчване.   

 

 

 


 

ВАЖНО!

Информираме Ви, че документи за компенсация за -  

 • деца в яслена възраст по ПМС 231

За новата учебна година очакваме въвеждане на електронно подаване на документите което да се осъществява през системата за кандидатстване за детска градина/ясла ИСОДЗ.

Очаквайте информация!

 


21.09.2023г.

Заповед РВТ23-РД09-155/18.09.2023г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за одобряване и определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени грепи в общински детски градини.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


Уважаеми родители,

считано от 01.01.2023г. документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, се приемат единствено на място в деловодството на СО-район "Витоша" или чрез Ситемата за сигурно електронно връчавне.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат входирани. 


18.08.2023г.

Заповед РВТ23-РД09-131/18.08.2023г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за одобряване и определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени грепи в общински детски градини.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


21.07.2023г.

Заповед РВТ23-РД09-116/18.07.2023г. на Кмета на СО-Район "Витоша", за одобряване и определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени грепи в общински детски градини.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


26.06.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-109 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


22.05.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-91 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.

 


02.05.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-76 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.

 


21.03.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-55 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.

 


06.03.2023г. 

 

 • Във връзка с изменение на Постановление №231 от 22.02.20232г. , Ви информираме, че родителите на деца навършили три годишна възраст от месец януари 2023г. следва да подават заявление за компенсация по ПМС 231 до края на учебната 2022/2023 година., до 01.09.2023г. 

 

 • Във връзка с изменение на Постановление №231 от 22.02.2023г. -  родителите на деца навършили три годишна възраст през месеците януари и февруари 2023г. следва да подадат заявление за компенсация по ПМС 231 до 5 март 2023г.

 


20.02.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-39 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


23.01.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-12 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


06.01.2023г. 

Заповед РВТ22-РД09-287 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. *

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.


06.01.2023г.

Важно за родители на деца в яслена възраст, които получават компенсации по ПМС231. При навършване на 3 годишна възраст се прекратява изплащането на компенсации по ПМС 231.

При желание родителите следва да подават документи по ПМС 76, съгласно регламентираните срокове.


29.12.2022г.

Уважаеми родители,

считано от 01.01.2023г. документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, ще се приемат единствено на място в деловодството на СО-район "Витоша" или чрез Ситемата за сигурно електронно връчавне.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат входирани. 

 


21.11.2022г. 

Заповед РВТ22-РД09-275 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. *

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.


26.10.2022г. 

Заповед РВТ22-РД09-260 на Кмета на СО-район "Витоша", за одобряване и  определяне размера за компенсиране през 2022г. на разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на деца, които не са приети поради липса на свободни места в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини. *

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Здравеопазването.


 

Компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

 

Кой има право?- Съгласно Постановление на Министерски съвет № 231 от 01.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини /наричано за краткост Постановлението/, право на компенсации имат родители на деца на възраст от тримесечна до тригодишна възраст.  Считано от 01.09.2022г., средствата се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина.

 

Условия за получаване на компенсация – Родителите на неприети деца в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини на територията на Столична община поради липса на свободни места трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

Срок за подаване на документите:

 

Родителите, които желаят да получат компенсиране подават заявление по образец в районната администрация по настоящ адрес на детето в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава:

 •     до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.
 •    С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 от Постановлението, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите - по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
 •     Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6 от Постановлението, удостоверяващи извършените от родителите разходи за месеца, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци - само ако са настъпили промени.

При кандидатстване еднократно се представят следните документи:

 • Удостоверение за банкова сметка.
 • Копие от договора с учебното заведение

Всеки месец до 5то число се представят следните документи:

 

Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:

 •    разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;

или

 •      разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица, когато  страната по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

 

Забележка:

 •   Родителите имат право на компенсиране на разходите за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор.

 

 •      Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.

 

Ред за кандидатстване и Необходими документи: 

В случай, че детето е записано в частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група:

 

 1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
 2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.

 

В случай, че детето се отглежда, възпитава и обучава от физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

 

 1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
 2. отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 - 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

 3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора - диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

 4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или разходен касов ордер.

 

Забележка:

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение се прилага само към първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.

 

Съответната районна администрация извършва проверка за наличието на условията и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

 

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:

 

 1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Постановлението;
 1. родителят откаже да запише детето си на предложено от общината място в детска ясла или градина, в които детето е кандидатствало.

 

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.

 

Компенсации за деца над 3 годишна възраст

24.10.2023г.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


 

 

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районните администрации беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас).

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца. Служителите в районните администрации са обучени за работа с модула и ще оказват съдействие на родителите, които срещат затруднения с подаването на документите. 

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в СО-район "Витоша" ии чрез системата за сигурно електронно връчване.   

 

 

 


ВАЖНО!

Информираме Ви, че документи за компенсация за -  

 •     Деца над 3 години по ПМС 76

За летните месеци (юли, август и до 14 септември за деца над 3 годишна възраст )  ще се подават в деловодството на районната администрация или чрез системата за сигурно електронно връчване в срок до 05 октомври.

 

За новата учебна година очакваме въвеждане на електронно подаване на документите което да се осъществява през системата за кандидатстване за детска градина/ясла ИСОДЗ.

 

Очаквайте информация!

 


Уважаеми родители,

считано от 01.01.2023г. документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, се приемат единствено на място в деловодството на СО-район "Витоша" или чрез Ситемата за сигурно електронно връчавне.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат входирани. 

 

 
21.07.2023г.

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


22.05.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-92 на Кмета на СО-район "Витоша", за определяне размера на средства от държавния бюджет за компенсиране на раходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.

 
 

 
21.03.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-54 на Кмета на СО-район "Витоша", за определяне размера на средства от държавния бюджет за компенсиране на раходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


06.03.2023г. 

 • Във връзка с изменение на Постановление №231 от 22.02.20232г. , Ви информираме, че родителите на деца навършили три годишна възраст от месец януари 2023г. следва да подават заявление за компенсация по ПМС 231 до края на учебната 2022/2023 година., до 01.09.2023г. 
 • Във връзка с изменение на Постановление №231 от 22.02.2023г. -  родителите на деца навършили три годишна възраст през месеците януари и февруари 2023г. следва да подадат заявление за компенсация по ПМС 231 до 5 март 2023г.

 
23.01.2023г. 

Заповед РВТ23-РД09-11 на Кмета на СО-район "Витоша", за определяне размера на средства от държавния бюджет за компенсиране на раходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. * **

* Сумите ще бъдат преведи по сметките на родителите, след одобрение от Министерство на Образованието и Науката .

** Родителите, които не откриват своите данни в прикачената заповед, следва да посетят районна администрация "Витоша", за получаване на индивидуален административен акт.


29.12.2022г. 

Уважаеми родители,

считано от 01.01.2023г. документи за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, ще се приемат единствено на място в деловодството на СО-район "Витоша" или чрез ситемата за сигурно електронно връчавне.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат входирани. 

 

 
21.11.2022г. 
 

 
20.09.2022г. 
 
Съгласно писмо с № 1004-27/01.08.2022г.  на Министерство на образованието и науката, Ви Информираме, че при подаване на искане по чл.9  е необходимо да представите Служебна бележка от детското заведение за дните на посещение (за месеците за които подавате искане за възстановяване на направени вече разходи).
 
Всички служебни бележки, следва да бъдат представени до 05.10.2022г. за месеците Юли, Август и Септември.
 
С целия текст на писмото може да се запознаете ТУК
 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Приложение №1 - Заявление за учебната 2022/2023 година, може да изтеглите от ТУК
 • Искане по чл.9 ал. 1 от наредбата за учбната 2022/2023 година може да изтеглите ТУК
 • При подаване на заявление, родителят следва да представи всички документи, съгласно чл.5, чл.6 и чл.7 от Постановление №76
 • Декларация съдържаща следния текст-  Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба./

 

Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1 се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки един от родителите – съдружници, освен ако в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица – обучители, се признават за компенсиране за всеки един от родителите – съдружници, който отговаря на изискванията по чл. 3, пропорционално на дела му в дружеството.

За учебната 2022/2023г. заявления по чл. 8 от наредбата за изплащане на компенсации, за отглеждане и обучение на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места се подават до 05.11.2022г.

 • Искания по чл. 9, ал.1 за учебната 2022/2023г. се подават както следва:

До 05.11.22г. – за периода 15.09.22г. – 31.10.22г.

До 05.01.23г. – за периода 01.11.22г. – 31.12.22г.

До 05.03.23г. – за периода 01.01.23г. – 28.02.23г.

До 05.05.23г. – за периода 01.03.23г. – 30.04.23г.

До 05.07.23г. – за периода 01.05.23г. – 30.06.23г.

До 05.10.23г. – за периода 01.07.23г. – 14.09.23г.

Компенсации за деца до 3 годишна възраст - Постановление № 206 от 23.10.2023г.

 

          Министерски съвет
брой: 90, от дата 27.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.2
 
 
Постановление № 206 от 23 октомври 2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2023 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
НАРЕДБА
за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.
(2) С правата по ал. 1 се ползват и родителите на деца, навършили две години, към началото на съответната учебна година, когато в населеното място по настоящия им адрес не е разкрита детска ясла или яслена група в детска градина и децата не са приети в детска градина по реда на чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование поради липса на свободни места.
Чл. 2. (1) Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, определен със заповед на министъра на образованието и науката съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
(2) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за съответния месец, но не повече от размера по ал. 1.
(3) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група в общинска или държавна детска градина, но не по-късно от 1 септември в годината, в която детето навършва тригодишна възраст.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ОТ ТРИМЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ ДО 1 СЕПТЕМВРИ В ГОДИНАТА, В КОЯТО ДЕЦАТА НАВЪРШВАТ ТРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Чл. 3. (1) Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите си, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата си, ако едновременно са изпълнени следните условия:
1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на тази наредба;
5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
(2) Прилежащият район на детската ясла или градина по смисъла на ал. 1, т. 1 и 3 включва районите на обхват, както и районите на обхват, с които граничи, определени в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 1, т. 1 от Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.). За общините с районно деление, в които районите на обхват съвпадат с районите, определени със Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове, по решение на кмета прилежащият район на детската ясла или детската градина може да не включва граничещите райони на обхват.
(3) Когато детската ясла или детската градина с яслена група осъществяват дейността си в повече от една сграда, намиращи се на различен адрес от адреса им на управление, при прилагане на ал. 1 всяка една сграда се приема като самостоятелна детска ясла или градина.
(4) Когато детето е кандидатствало за прием само в яслена група в държавна детска градина и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски ясли и в общинските детски градини с яслени групи на територията на прилежащия район на обхват по ал. 2.
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3 се установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето, а обстоятелствата по ал. 1, т. 4 и 5 – с декларация, подписана от родителя на детето.
(6) Родителят е длъжен да декларира пред общината по настоящия адрес на детето промяната на обстоятелствата по ал. 1, т. 4 и 5 в 7-дневен срок от настъпването й.
Чл. 4. (1) На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите по чл. 3 разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако са допустими.
(2) Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:
1. разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;
2. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.
(3) Разходите по ал. 2, т. 2 са допустими, ако физическото лице, страна по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).
(4) Лицата по ал. 3 могат да сключват договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца.
(5) За едно дете за един и същ период може да бъдат изплащани средства за компенсиране на извършените разходи за отглеждане, възпитание и обучение само по ал. 2, т. 1 или само по ал. 2, т. 2.
(6) Родителите имат право на компенсиране на разходите по ал. 1 за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор по ал. 2.
(7) Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен период за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.
Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла или частната детска градина с яслена група;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фактура и фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
2. отчет и предавателно-приемателен протокол, съдържащ информация за извършените за периода дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
4. декларация, удостоверяваща спазването на изискването по чл. 4, ал. 4 за физическото лице, страна по договора;
5. документ за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
Глава трета
РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
Чл. 7. (1) Родителите, които желаят да получат компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата си, подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето. Заявлението може да се подаде и по електронен път по реда на Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок:
1. до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
2. до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
3. до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
4. до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
5. до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
6. до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.
(3) Общината извършва проверка за наличието на условията на чл. 3 към датата на подаване на заявлението и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите.
(4) Когато не са налице условията по чл. 3, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 8. (1) За изплащане на компенсации родителите по чл. 7, ал. 3 подават искане в общината по настоящия адрес на детето.
(2) Искането по ал. 1 се подава в срока по чл. 7, ал. 2.
(3) С искането по ал. 1 родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
(4) Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5 или 6, удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране. Договорът за отглеждане, възпитание и обучение, както и копие от документите, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора, се прилагат само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.
(5) Когато всеки един от родителите на детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един и същ период, размерът на компенсацията се определя пропорционално на извършените от всеки родител разходи, като общият й размер не може да надвишава размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 9. (1) Общината проверява дали са налице изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3, извършва проверка на подадените документи за изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4 и 5 и на чл. 5 и 6 и на допустимостта на разходите.
(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице със заповед определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния период или мотивирано отказва изплащането на компенсация за недопустимите разходи.
(3) Размерът на компенсацията за допустимите разходи се определя за всеки период поотделно на базата на действително извършените от родителя разходи, удостоверени с документите по чл. 5 и 6, но не повече от размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 10. (1) Общините предоставят на Министерството на здравеопазването информация съгласно приложение № 2 за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите по чл. 8.
(3) Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването на базата на обобщената информация по ал. 1.
Чл. 11. Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителите от общината по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 9, ал. 3, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 3.
Чл. 12. (1) Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:
1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 или 5;
2. родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската ясла или градина, в които детето е кандидатствало.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за компенсиране на разходите за периода, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изплащането на компенсации за юни 2023 г. се извършва по реда на настоящата наредба въз основа на подадените искания на родителите и обобщената информация от общините по реда на Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (ДВ, бр. 62 от 2022 г.).
§ 2. (1) Заявлението по чл. 7, ал. 1 и искането по чл. 8, ал. 1 за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 г.
(2) Общините предоставят информацията по чл. 10, ал. 1 на Министерството на здравеопазването в срок до 10 работни дни от подаване на заявленията и исканията за изплащане на компенсации по ал. 1.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 119, ал. 8 от Закона за здравето.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1
До кмета на община .........................
Входящ номер: ...................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................................................................................................................ ,
(трите имена на родителя/настойника)
телефон: ..................................................., електронна поща: ..........................................................................
Моля, за периода ....................... 20...... г., да ми бъдат изплатени компенсации за извършените от мен разходи за отглеждане, възпитание и обучение на сина ми/дъщеря ми:
1. .......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена на детето)
ЕГН: .....................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена на детето)
ЕГН: .....................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................... ,
(трите имена на детето)
ЕГН: .....................................................................................................................................................................
Декларирам, че:
1. За периода ....................... 20...... г. родителите не получават на друго основание от държавния бюджет с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на отглеждане, възпитание и обучение на детето/децата, за което/които е подадено заявлението.
2. За периода ....................... 20...... г. за отглеждане, възпитание и обучение на детето/децата, за което/които е подадено заявлението, не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
3. Отглеждането, възпитанието и обучението на детето/децата ми ще се осъществява от: (невярното се задрасква)
– частна детска ясла или частна детска градина с яслена група;
– физическо лице, наето от мен за тази цел.
4. Запознат/запозната съм с условията и реда за компенсиране на извършваните от мен разходи за отглеждане, възпитание и обучение.
5. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................................            ……….............……
(трите имена на подаващия                 (дата и подпис)
заявлението)
Забележка. В случай че родителят/настойникът или детето/децата нямат ЕГН, в заявлението се посочва и настоящ адрес на съответното лице без ЕГН.

Компенсации за деца над 3 годишна възраст -Постановление № 76 от 05.03.2023г.

 

 
 
          Министерски съвет
брой: 20, от дата 9.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.100
 
 
Постановление № 76 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 5 МАРТ 2021 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
НАРЕДБА
за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.
Чл. 2. (1) Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, който се определя със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава ежегодно най-късно до 15 февруари на текущата година и се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
(3) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за отглеждане и обучение за всеки месец, но не повече от размера по ал. 1.
(4) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.
Раздел ІІ
Условия за компенсиране на извършените разходи от родителите на деца на тригодишна възраст до постъпването им в І клас
Чл. 3. (1) Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:
1. детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
2. детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;
3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
4. за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
5. ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
6. родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.
(2) Прилежащият район на детската градина или училището по смисъла на ал. 1, т. 1 и 3 включва районите на обхват, както и районите на обхват, с които граничи, определени в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 1, т. 1 от Постановление № 100 на Министерския съвет от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (обн., ДВ, бр. 50 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2019 г.).
(3) Друго равностойно място по смисъла на ал. 1, т. 3 е място в съответната организация на предучилищно образование (целодневна или полудневна), за която детето е кандидатствало, но във:
1. друга детска градина или училище в прилежащия район по ал. 2 на детската градина или училището, в които детето е кандидатствало – в случаите, когато в населеното място по настоящия адрес на детето няма детска градина или училище, което организира предучилищно образование;
2. друга детска градина или училище в същото населено място, в което е детската градина или училището по ал. 1, т. 1 – в случаите, когато броят на детските градини на територията на населеното място е от 2 до 5;
3. друга детска градина или училище в прилежащия район на обхват по ал. 2 на детската градина или училището по ал. 1, т. 1 – в случаите, когато броят на детските градини в населеното място, в което е детската градина или училището по ал. 1, т. 1, е над 5.
(4) Счита се, че условието по ал. 1, т. 3 е налице, когато детето е кандидатствало в детска градина или училище, които са единствени за населеното място по настоящия му адрес, и не е прието поради липса на свободни места.
(5) Когато детска градина или училище осъществяват предучилищно образование в повече от една сграда, намиращи се на различен адрес от адреса им на управление, при прилагане на ал. 1 и 4 всяка една сграда се приема като самостоятелна детска градина или училище.
(6) Когато детето е кандидатствало за прием само в държавна детска градина или училище и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски градини и училища на територията на прилежащия район на обхват по ал. 2.
(7) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5 се установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето, а обстоятелствата по ал. 1, т. 6 – с декларация, подписана от родителя на детето.
(8) Родителят е длъжен да декларира пред общината по настоящия адрес на детето промяната на обстоятелствата по ал. 1, т. 6 в 7-дневен срок от настъпването й.
Чл. 4. (1) На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите по чл. 3 разходи, пряко свързани с отглеждане и обучение на децата им, ако са допустими.
(2) Допустими разходи, които подлежат на компенсиране, са:
1. разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5;
2. разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца;
3. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица;
4. разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т. 3.
(3) Разходите по ал. 2, т. 2 и 3 са допустими само ако предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.
(4) Разходите по ал. 2, т. 3 са допустими, ако физическото лице, страна по договора за обучение, отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.).
(5) Разходите по ал. 2, т. 4 не са допустими за компенсиране, ако не са признати за допустими разходите по ал. 2, т. 3.
(6) За едно дете може да бъдат изплащани средства за компенсиране на извършените разходи за обучение и отглеждане само по ал. 2, т. 1 или ал. 2, т. 2, или само по ал. 2, т. 3 и 4.
(7) Родителите имат право на компенсиране на разходите по ал. 1 за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор по ал. 2.
(8) Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен период за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.
Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1 се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки един от родителите – съдружници, освен ако в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица – обучители, се признават за компенсиране за всеки един от родителите – съдружници, който отговаря на изискванията по чл. 3, пропорционално на дела му в дружеството.
Раздел III
Ред за изплащане на средствата за компенсиране на разходите
Чл. 8. (1) За всяка учебна година родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, в срок до 5 ноември подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето.
(2) Общината извършва проверка на условията на чл. 3 и уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите за съответната учебна година.
(3) Когато не са налице условията по чл. 3, кметът на общината издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) За изплащане на компенсации родителите по чл. 8, ал. 2 подават искане в общината по настоящия адрес на детето.
(2) Искането по ал. 1 се подава до пето число на месец ноември – за периода 15 септември – 31 октомври, и до пето число на месеците: януари – за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1 януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май – 30 юни и 1 юли – 14 септември.
(3) С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 6, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.
(4) Към искането се прилагат документите по чл. 5, 6 или 7, удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране.
(5) Когато всеки един от родителите на детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един и същ период, размерът на компенсацията се определя пропорционално на извършените от всеки родител разходи, като общият й размер не може да надвишава размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 10. (1) Общината проверява дали са налице изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6, извършва проверка на подадените документи съгласно изискванията на чл. 4 – 8 и на допустимостта на разходите.
(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице със заповед определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния период или мотивирано отказва изплащането на компенсация за недопустимите разходи.
(3) Размерът на компенсацията за допустимите разходи се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с документите по чл. 5, 6 и 7, но не повече от размера по чл. 2, ал. 1.
Чл. 11. (1) Общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация съгласно приложение № 2 за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане и обучение на децата им.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите по чл. 9.
(3) Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси на база обобщената информация по ал. 1.
Чл. 12. Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание, се изплащат на родителите от общините по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 10, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерския съвет по чл. 11, ал. 3.
Чл. 13. (1) Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:
1. през учебната година настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6;
2. през учебната година родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало, или на друго равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Заповедта по чл. 2, ал. 1 за 2021 г. се издава до седем дни след влизането в сила на тази наредба.
§ 2. (1) За учебната 2020/2021 година със средства от държавния бюджет при условията и по реда на тази наредба се компенсират разходите на родителите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г.
(2) Заявлението по чл. 8, ал. 1 за учебната 2020/2021 година се подава до 30 април 2021 г.
(3) От влизането в сила на тази наредба до изтичането на срока по ал. 2 общините организират приемането на деца за предучилищно образование на свободните места в детските градини или училищата.
(4) Искането по чл. 9, ал. 1 се подава до пето число на месеците: юни – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г., и октомври – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.
(5) Разглеждането на заявленията по ал. 2 и изплащането на компенсациите по искания по ал. 4 се извършват при условията и по реда на раздел II и раздел III.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 283, ал. 15 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1
До кмета на община ………………………                                                      Входящ номер: …………….…….
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……….………………………………………….…………………………………..………..........................................................................
                                              (трите имена на родителя/настойника)
Настоящ адрес: гр. ......................……………….., община ……............……, ул. ………….....................………………
Моля за учебната ………………...... година да ми бъдат изплащани компенсации за извършваните
от мен разходи за обучението и отглеждането на сина ми/дъщеря ми:
1. …………………………………………..............................................……………………, ЕГН: …….........................……………….
(трите имена на детето)
Настоящ адрес: гр. …………...................……….., община …..........…..……, ул. ……......................……………………
2. …………………………………………..............................................……………………, ЕГН: .........................……………….…….
(трите имена на детето)
Настоящ адрес: гр. ……....................…………….., община ……..........……., ул. …………………......................……….
3. …………………………………………..............................................……………………, ЕГН: .........................……………….…….
(трите имена на детето)
Настоящ адрес: гр. ……....................…………….., община ……..........……., ул. …………………......................……….
Декларирам, че:
1. За учебната …………… година родителите не получават на друго основание от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на обучението или отглеждането на детето/децата, за което/които е подадено заявлението.
2. Обучението на детето/децата ми ще се осъществява от: (невярното се задрасква)
– частна детска градина/частно училище;
– юридическо лице с нестопанска цел/лице, регистрирано като търговец;
– физическо лице, наето от мен за тази цел.
3. Запознат/а съм с изискванията на наредбата по отношение на условията и реда за компенсиране на извършваните от мен разходи за обучение и отглеждане.
4. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
……..………..………..…………………………....……......                                       .....………….………..
(трите имена на подаващия заявлението)                                       (дата и подпис)

Компенсации за деца в яслена възраст

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районните администрации беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас).

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца. Служителите в районните администрации са обучени за работа с модула и ще оказват съдействие на родителите, които срещат затруднения с подаването на документите. 

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

За достъп до ИСОДЗ натиснете ТУК.

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в СО-район "Витоша" ии чрез системата за сигурно електронно връчване.   

 

 

 

Компенсации за деца над 3 годишна възраст

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районните администрации беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас).

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.  

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца. Служителите в районните администрации са обучени за работа с модула и ще оказват съдействие на родителите, които срещат затруднения с подаването на документите. 

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

За достъп до ИСОДЗ натиснете ТУК.

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в СО-район "Витоша" ии чрез системата за сигурно електронно връчване.