Образование

 


На територията на Район "Витоша" се намират осем детски градини и една самостоятелна детска ясла.

Има шест основни училища,  две средни училища, една професионална гимназия, две специализирани училища и едно висше училище. 


ВАЖНО!

27.05.2021г. Информация за родителите, които кандидатстват за компенсация по ПМС 76.  ТУК

Относно цитираната в приложения файл Декларация по чл.3, ал.1, т.6 от Наредбата, Ви информираме следното: 

Декларацията по чл.3 е необходимо да бъде написана собственоръчно в свободен текст и трябва да съдържа следния текст: 

  • Декларирам, че не получавам  подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба. 

Родителите, който вече са подали част от изискваните документите, НЕ е необходимо да ги входират отново. Нужно е да бъдат входирани единствено липсващите документи. 

*Моля, да носите със себе си вх.номер предоставен Ви от деловодството.

*При изпращане на документи по електронен път следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се цитира входящият номер на заявлението. В отговор ще получите имейл с потвърждаване. В едноседмичен срок, документите трябва да бъдат представени и на хартия.


 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Прложение №1 - Заявление, може да изтеглите от ТУК
  • При подаване на заявление, родителят следва да представи всички документи, съгласно чл.5, чл.6 и чл.7 от Постановление №76

 

Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:
1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 7. (1) Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:
1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора;
4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
(2) Когато договорът за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 с физическото лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на децата си, освен документите по ал. 1 се представя и копие от договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
(3) В случаите по ал. 2 страна по договора за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 може да е всеки един от родителите – съдружници, освен ако в договора по чл. 357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица – обучители, се признават за компенсиране за всеки един от родителите – съдружници, който отговаря на изискванията по чл. 3, пропорционално на дела му в дружеството.

 


Програма „Ваканция“

Стартира - Програма „Ваканция“, която се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки
дейности“ и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие.
Програмата включва разнообразни занимания по различни видове спорт, предназначена е за
деца от 6 до 18 години, както и други дейности по интереси за периода от 22 юни – 31 юли 2020г.,
включително.

Ваканционни форми и инициативи през лято 2020 г.

Безплатни занимания със свободен достъп за деца и ученици от град София (22 юни – 31 юли 2020 г.)


 

Сподели