Администрация

                            

 

   арх. Зарко Клинков

 

   

  
 
 

Приемно време : Четвъртък от 14:30ч. до 16:30ч. с предварително записване*
*Записване на телефон 02 818 79 14 , всеки понеделник до 12:00ч. 

Правомощия на районния кмет

I. Кметът на район „Витоша“ изпълнява функциите си като:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

II. Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

III. На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.

 

Заместник - кмет по "Строителство, инфраструктура и екология"
 
инж. Красимир Джамбазов
 

Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.


Заместник - кмет по "Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика"
 
Румен Клисурски
 

Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.


Заместник - кмет по "Финансово стопанска дейност"
 
Кристина Георгиева

 

Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.

 


 
Екатерина Емилова
 

Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.

  

 

Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък - онлайн приемИван Милчев
 

Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.Кметство -  с. Владая
 
Адрес: с. Владая, п.к. 1641, ул. "Войнишко възстание" №61
 
Кмет - Цветанка Здравкова
 
Приемно време: вторник от 09:00ч. до 12:00ч. и четвъртък от 13:00ч. до 15:00ч.
тел. 02/ 999 12 18 и e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg


Кметство - с. Мърчаево
 
Адрес: с. Мърчаево, п.к. 1696, ул. "Черешова градина" №1
 
Кмет - Гергин Георгиев
 
Приемно време: четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.
тел.02/ 999 42 91 и e-mail: kmetstvo_marchaevo@abv.bg

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"

Началник отдел - Николина Димитрова, 02/855 80 56, стая 19


ОТДЕЛ " ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Началник отдел -  тел. 02/904 10 54, стая 25


ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДЕЛОВОДСТВО"

Началник отдел - Антония Чикова, тел. 02/818 79 18, стая 32


ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"

Началник отдел - арх.Рангел Томов, тел. 02/818 79 49, стая 49


ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"

Началник отдел - Невяна Захариева, тел. 02/818 79 51, стая 51


ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

 Началник отдел - Главен инженер - инж.Марин Проданов, тел. 02/818 79 55, стая 55


ОТДЕЛ " ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ЛОГИСТИКА"

Началник отдел - Милена Маджирска, тел. 02/818 79 15, стая 15


Приемно време :

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.

 

Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2


Работно време на администрацията:                           

всеки делничен ден: от 08:30ч. до 17:00ч.

обедна почивка : от 12:30ч. до 13:00ч.


Приемно време на администрацията:

Четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.

Петък от 09:00ч. до 12:00ч.

 


Електронна поща: 

vitosha@raionvitosha.eu


Банкова сметка на СО-район „Витоша” за услуги* - 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВИТОША"

IBAN BG46 SOMB 913031 249 104 01

BIC SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД

КЛОН "КРАСНО СЕЛО"

*По тази сметна НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ - такса битови отпадъци, данък сгради, данъчна оценка и всички такси, които подлежат за плащане към Дирекция "Общински приходи".Банкова сметка на СО-район „Витоша” за услуги*

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВИТОША"

IBAN BG46 SOMB 913031 249 104 01

BIC SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД

КЛОН "КРАСНО СЕЛО"

*По тази сметна НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ - такса битови отпадъци, данък сгради, данъчна оценка и всички такси, които подлежат за плащане към Дирекция "Общински приходи".

 

 

 

Сподели