Услуги ЕСГРАОНД

Наименование на услугата Необходими документи Срокове Цена
      обикновена бърза експресна  
  Столична община - район "Витоша" - отдел "ГРАОНД"
1 Връчване на удостоверение за раждане - оригинал Документ за самоличност на двамата или на единия родител. веднага      
             
2 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв./10лв
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
3 Издаване на удостоверение за наследници  1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв/10лв
    2. Документ за самоличност.        
    3. Препис-извлечение за акт за смърт.        
    4. Документ за платена такса.        
    5. Проверка на правен интерес при пълномощници.        
             
4 Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв./10 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
             
5 Издаване на препис-извелечение от акт за смърт 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7.50 лв./10 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
    4. Проверка на правен интерес.        
             
6 Поправка в акт за гражданско състояние на основание чл. 75 от ЗГР 1. Заявление 24ч.      
    2. Документ за самоличност.        
    3. Заверено копие на решението на съда, с което се допуска промяната.        
             
7 Поправка в акт за гражданско състояние на основание чл. 76 то ЗГР 1. Заявление 24ч.      
    2. Документ за самоличност.        
    3. Официални документи, които доказват допуснатата грешка и то при условие, че исканата поправка не променя смисъла на акта.        
             
8 Заверка на документи за чужбина, подлежащи на превод и легализация 1. Документ за самоличност. 24ч.     5 лв.
    2. Документ за платена такса.        
             
9 Вписване на промяна на име на основание чл. 19 и чл. 19а от ЗГР 1. Заявление 24ч.      
    2. Документ за самоличност.        
    3. Заверено копие от съдебно решение/решение на Кмета на общината по постоянен адрес.        
             
10 Вписване в акт за раждане на припознаване 1. Документ за самоличност. 3 месеца      
    2. Заявление от двамата родители, което се подписва пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация.        
             
11 Вписване на осиновяване по чл. 62 от СК 1. Заявление 24ч.      
    2. Документ за самоличност.        
    3. Заверено копие от съдебното решение, с което се допуска осиновяването.        
             
12 Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт. ЗГР, АПК, НОАМТЦУПСО 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 3.50 лв./5,25 лв./7лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
13 Издаване на удостоверение за семейно положение 1. Декларация - образец. 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв./10 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
14 Издаване на удостоверение за родствени връзки 1. Документ за самоличност. 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв./10 лв.
    2. Документ за платена такса.        
    3. Декларация по образец.        
             
15 Издаване на удостоверене за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 1. Документ за самоличност. 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв./10 лв.
    2. Документ за платена такса.        
    3. Заявление по образец, в което са посочени имената на чуждия гражданин и пълните данни на българския гражданин.        
             
16 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 1. Заявление по образец. 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7,50 лв./10 лв.
    2. Документ за платена такса.        
    3. Заявление по образец, в което са посочени имената на чуждия гражданин и пълните данни на българския гражданин.        
             
17 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. ЗГР, АПК, НОАМТЦУПСО 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 3.50 лв./5.25 лв./7.00 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ доказващ разликата.        
    4. Документ за платена такса.        
             
18 Издаване на копие от акт по гражданско състояние ЗГР, АПК. 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 3.50 лв./5,25 лв./7лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
19 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 1. Заявление по образец. 24ч.     2.50 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
    4. Документ за собственост.        
    5. Писмено съгласие на собственика, чрез декларация на основание чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация.        
    * Ако регистриращото се лице не е с постоянен адрес в гр. София, може да се изиска акт за раждане и акт за брак.        
             
20 Издаване на удостоверение за постоянен адрес/при повече регистриран постоянен адрес/ 1. Заявление по образец. 24ч.     2.50 лв. 
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
21 Заверка на удостоверение за постоянен адрес/при вече регистриран постоянен адрес/ 1. Заявлени по образец. 24ч.     2.50 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
22 Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 1. Заявление по образец. 24ч.     2.50 лв. 
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
    4. Документ за собственост.        
    5. Писмено съгласие на собственика, чрез декларация на основание чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация.        
    * Ако регистриращото се лице не е с постоянен адрес в гр. София, може да се изиска акт за раждане и акт за брак.        
             
23 Издаване на удостоверение за настоящ адрес/при вече регистриран настоящ адрес/ 1. Заявление по образец. 24ч.     2.50 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
24 Заверка на удостоверение за настоящ адрес/при вече регистриран настоящ адрес/ 1. Заявление по образец. 24ч.     2.50 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
             
             
             
25 Издаване на удостоверение за гражданската регистрация по данни от ЛРК (за българско гражданство, за идентичност на име на починало лице, за родствени връзки на чужд гражданин) 1. Заявление по образец. 7 дни 3 дни 24ч. 3.50 лв./5,75 лв./7лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
    4. Други удостоверяващи документи.        
             
26 Припознаване на дете 1. Заявление по образец.  3 месеца      
    2. Декларация за припознаване.        
    3. Документ за самоличност.        
             
27 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1. Оригинал на документа. 24ч.     5 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
28 Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен ред 1. Заявление по образец. 7 дни      
    2. Документ за самоличност.        
    3. Съдебно решение.        
    4. Други документи доказващи правно основание.        
             
29 Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 3.50 лв./5,25 лв./7лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документт за платена такса.        
             
30 Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец (с постоянно пребиваване или бежанец) и на лице без гражданство 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 3.50 лв./5,25 лв./7лв.
    2. Документи, доказващи правно основание.        
    3. Документ за самоличност.        
    4. Документ за платена такса.        
             
31 Приемане и комплектоване на заявление за установяване на наличието на българско гражданство. 1. Заявление до 20 дни     10 лв
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за гражданско състояние.        
    4. Документ за платена такса в СО.        
    5. Заявление до Министерство на правосъдието.        
    6. Документ за платена такса за  Министерство на правосъдието.        
             
33 Искане за ЕГН, съгласно Приложение № 5 към чл. 108, ал.2 1. Заявление 7 дни      
    2. Уведомително писмо.        
    3. Документ за самоличност.        
    4. Др. документи по гражданско състояние        
    5. Документ от МП.        
    6. Документ от Държавната агенция за бежанците.        
             
34 Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние от минали години за гр. София 1. Заявление 7 дни     3.50 лв.
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.        
             
35 Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние 1. Заявление по образец. 7 дни      
    2. Документ за самоличност.        
    3. Официален документ, доказващ грешката или пропуска.        
    4. Съдебно решение.        
             
36 Приемане и комплектоване на заявление за регистрация на брачен договор или изменението му 1. Заявление по образец. 24ч.     20 лв
    2. Документ за самоличност.        
    3. Удостоверение от нотариус за заверка на брачен договор.        
    4. Копие на удостоверение за сключен граждански брак.        
             
37 Изискване на документи по гражданска регистрация от други общински администрации, въз основа на писмено искане на граждани 1. Заявление 7 дни     10.00 лв
             
             
             
             
38 Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца 1. Заявление 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7.50лв./10лв
    2.Документ за самоличност        
    3. Документ за платена таа        
             
39 Удостоверение за правно ограничение  1. Заявление. 7 дни 3 дни 24ч. 3.50лв/5.25лв./7.00 лв
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.         
             
40 Връчване на удостоверение за граджански брак- оригинал 1. Документ за самоличност веднага      
             
             
             
43 Издаване на многоезичен акт по гражданско състояние  1. Заявление. 7 дни 3 дни 24ч. 5 лв./7.50лв./10лв
    2. Документ за самоличност.        
    3. Документ за платена такса.