Набиране на банка кадри за дллъжността "Личен асистент"

Реф. номер: 1

Район "Витоша"-СО набира банка кадри за длъжността "Личен асистент" по програма "Механизъм лична помощ".

Изисквания към лицата кандидатстващи за длъжността -

Кандидатът за асистент трябва да е лице, което не е :

 •  Поставено под запрещение;
 • Осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ

Необходими документи при кандидаттване, за длъжността 

 • SV

Подава се ТУК или в деловодството на  Район "Витоша" - СО.

При постъпване на работа се прилагат следните документи:

 • Заявление - Декларация Приложение № 4 към чл. 6, ал. 3
 • Декларация - Личен асистент
 •  документ за самоличност (копие от лична карта);
 •  автобиография;
 • декларация, че не са ми налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ
 • диплома за завършено образование
 • свидетелство за съдимост
 • медицинско за работа
 • трудова книжка /ако не е на трудов договор при друг работодател/
 • копие от ТЕЛК /ако има такъв/
 • извлечение от банкова сметка

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip