Съобщение НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

26.03.2020

  Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)  е взел решение да бъдат преустановени посещенията на домакинства от служители на териториалните статистически бюра, с цел изпълнение на Националната статистическа програма, приета от Министерски съвет с Решение № 19 от 17.01.2020 г. (ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 г.

            В условията на извънредното положение, служители на териториалните статистически бюра ще събират необходимата информация от физически лица и техните домакинства по телефон.

            Контакт с Териториално статистическо бюро -  Югозапад на НСИ

Силвия Венелинова Петрова - Териториално статистическо бюро - Югозапад 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2, тел. 029-857-724, електронна поща SVPetrova@nsi.bg

 Ваня Христова Илиева - Отдел "Статистически изследвания - София" 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2   тел. 029-857-216 , електронна поща VHIlieva@nsi.bg