ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

08.10.2020

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ ПО ПРОЕКТ № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА РАЙОН "ВИТОША"

Предстоящи стъпки в изпълнение на проекта:

В срок до 1(един) месец от обявяване на класирането всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с такива на газ или пелети следва да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота:

- проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и;

или - в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След допълване на съответните досиета с гореописаните документи, Столична община ще пристъпи към сключването на индивидуални договори с лицата, подали формуляри.