Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

20.05.2020


28.11.2023г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че на електронната страница на Столична община, на сайта на проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България,на следния линк: https://www.sofia.bg/opos е публикувано съобщение до гражданите,  във връзка с извършването на дейностите по демонтажа на старите отоплителни уреди на дърва и въглища по ускорен график, до 20.12.2023г.


 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, финансиран по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

 

Повече информация, документи необходими за кандидатстване, телефони, може да откриете ТУК