Район"Витоша-СО съобщава,

26.05.2022

26.05.2022г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   Район"Витоша-СО съобщава,че със Заповед №РД-02-15-26/23.03.2022 г. на Зам. министър на МРРБ е разрешено изработването на ПУП-Изменение на план за улична регулация на "Софийски околовръстен път" в обхват от малко преди ул. Ралевица до ул.Лазурна и ул.Киевска от км.50+500 до км.52+760 и изменение на плана за регулация на засегнатите части от квартали, район"Витоша" и "Овча купел", заедно с одобрено задание. 
Заповедта и заданието са изложени за запознаване на заинтересованите лица при инж Димитрова,  отдел"УТКР", ет.2, ст.56, тел. 02/8187956.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд-София град в 14-дневен срок от съобщаването чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството.