Отмяна на приема за граждани на 17.05.2024 г., 31.05.2024 г. и 07.06.2024 г.

13.05.2024


13.05.2024г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" Ви уведомява, че е издадена Заповед № РВТ24-РД09-81/13.05.2024 г. на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Указ № 100 на Парламента на РБ от 09.04.2024 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБ и Указ № 102 за насрочване на избори за Народно събрание, с която на 17.05.2024г., на 31.05.2024 г. и на 07.06.2024 г. се отменя приема на граждани в административната сграда на СО-Район "Витоша" за всички отдели и служители, включително на Главния архитект и Главния инженер.

Заповед