Общинска собственост


20.10.2020г.  ОБЯВЛЕНИЕ:

НА ВНИМАНИЕТО НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Заплащането на такса битови отпадъци (ТБО) ще се извършва на касата на СО-Район "Витоша", ул. "Слънце" № 2, ет.1 , с информационна бележка издавана от "Жилищно настаняване".


09.10.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ГОДИШНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ОБЩИНСКО НЕЖИЛИЩЕ (КАРТОТЕКИРАНИ)

Съгласно чл. 11/1/ от Наредба за реда и условията за управление и разпределение в общински жилища на територията на СО, в сила от 2005г., включените в картотеката (годишни списъци) лица са длъжни:


02.06.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Сисък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020г., в изпълнение на чл.7, т.5 от наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.


27.04.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ:

НА ВНИМАНИЕТО НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Във връзка с  Решение № 136 от 16.04.2020 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала.

Приложение №1   Приложение №2  Приложение №3  Приложение №4


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № ПО-09-11993/25.09.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" София - град, се определя споразумение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37В, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019/2020 за землището на с. Мърчаево, ЕКАТТЕ 49597, СО, обл. София.

ОД "Земеделие" София - град уведомява ползвателите на земеделски земи в с. Мърчаево, участващи в споразумения за уедрено ползване на земята, че от 10.10.2019г. започва да тече тримесечен срок, в който следва да бъдат изплатени всички суми по чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "Бели петна").


11.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № ПО-09-11994/25.09.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" София - град, се определя споразумение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37В, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019/2020 за землището на София - кв.Симеоново, ЕКАТТЕ 68134, СО, обл. София.

ОД "Земеделие" София - град уведомява ползвателите на земеделски земи в кв. Симеоново, участващи в споразумения за уедрено ползване на земята,че от 10.10.2019г. започва да тече тримесечен срок, в който следва да бъдат изплатени всички суми по чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т. нар. "Бели петна").


 

Сподели

Услуги от същата категория