Услуги- документи, срокове, такси

Сметка за плащане на административни услуги*

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВИТОША"

IBAN BG46 SOMB 913031 249 104 01

BIC SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД

КЛОН "КРАСНО СЕЛО"

*По тази сметна НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ - такса битови отпадъци, данък сгради, данъчна оценка и всички такси, които подлежат за плащане към Дирекция "Общински приходи".


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

СРОК  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

РАЗМЕР НА ТАКСАТА

ФОРМУЛЯР/ЗАЯВЛЕНИЕ

Издаване на удостоверение за семейно положение ГР01   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца - ГР02   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за постоянен адрес/при вече регистриран постоянен адрес/ ГР03   заявление; документ за самоличност; платена такса веднага 2.50 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за постоянен адрес регистриран след 2000г. ГР04   заявление; документ за самоличност; платена такса веднага 2.50 лева Изтегли тук
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес/при вече регистриран настоящ адрес/  Линк към услугата  заявление; документ за самоличност; платена такса веднага 2,50 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000г./ ГР06   заявление; документ за самоличност; платена такса веднага 3.50 лева Изтегли тук
Предоставяне на удостоверение за раждане - оригинал ГР07   документ за самоличност веднага безплатно няма
Предоставяне на удостоверение за раждане - дубликат ГР08   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Предоставяне на удостоверение заграждански брак - оригинал ГР09   документ за самоличност веднага безплатно няма
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат ГР10   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Издаване на препис - извлечение от акт за смърт, за втори следващ път ГР12   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за наследници ГР13   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки ГР14   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена    заявление; документ за самоличност; платена такса, документ доказващ разликата 7 дни 3.50 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за постоянен адес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес ГР16   заявление; документ за самоличност; документ за собственост, декларация за съгласие на собственика, платена такса веднага 2.50 лв Изтегли тук
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес    заявление; документ за самоличност; документ за собственост, декларация за съгласие на собственика, платена такса веднага 2.50 лв Изтегли тук
Промяна в актове за гражданско състояне, извършвани по съдебен ред ГР18   заявление; документ за самоличност; съдебно решение, други документи доказващи правно основание веднага безплатно няма
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане, брак, смърт/ ГР19   заявление, документ за самоличност, платена такса 7 дни 5 лева няма
Възстановяване или промяна на име ГР22   заявление, документ за самоличност, документ доказващ правното основание за промяна на името веднага безплатно няма
Припозваване на дете ГР23   заявление, декларация за припознаване, документ за самоличност 3 месеца безплатно Изтегли тук
Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението ГР24   заявление; документ за самоличност; документи доказващи правно основание, платена такса веднага 3.50 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин с чужденец в чужбина ГР25   заявление; документ за самоличност; заявление, в което са посочени имената на чуждия гражданин и пълните данни на българския гражданин, платена такса 7 дни 3.50 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за родените от майката деца ГР26   заявление; документ за самоличност; платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и нституции ГР27   заявление 7 дни няма няма
Издаване на справка по искане на съдебни изпълнители ГР28   заявление, платена такса 7 дни 5 лева няма
Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картонили страница от семейния регистър на населението ГР29   заявление, документ за самоличност, платена такса 7 дни 3.50 лева Изтегли тук
Издаване на удостоверение за правно ограничение ГР30   заявление, документ за самоличност, платена такса 7 дни 3.50 лева Изтегли тук
Издаване на други документи по гражданска регистрация ГР31   заявление, документ за самоличност, платена такса   3.50 лева Изтегли тук
Легализация на документи за чужбина ГР33   заявление, документ за самоличност, платена такса веднага 5 лева няма

2390 Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието молби за установяване на българско гражданство 

 

завление, документ за самоличност, документ за гражданско състояние, платена такса към СО, платена такса към МП,   към МП - банка ДСК; 10 лв. Изтегли тук
Приемане и отразяване на молба за отразяване на избор или промяна на имуществени отношения   завление, докумет за сомоличност, брачен договор, копие на акт за брак, платена такса 3 дни 20 лева Изтегли тук
Издаване на многоезичен акт по гражданско състояние   заявление, документ за самоличност, платена такса 7 дни 5 лева Изтегли тук
Изискване на документи по гражданско състояние от други общински администрации, въз основа на писмени искания на граждани   заявление, документ за самоличност, платена такса към другата администрация, платена такса 7 дни 10 лева Изтегли тук

ЗАБЕЛЕЖКА:

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Чл. 67. (1) Срокът за извършване на обикновенните услугите е 7 дни.

(2) Бързи административни услуги по искане на граждани се извършват в рамките на 3 дни, а експресни административни услуги - за 24 часа или 2 работни дни.

Посочените срокове и цени са за обикновенна услуга. Услугите могат да се заявят като бързи и експресни, като в този случай цената на услугата се увеличава съответно с 50% или 100 %. Услугите се заплащат при заявяването.

Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на нселението

Чл. 5. (1) Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници.

(2) Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1.

Други формуляри:

1. Декларация по чл. 92, ал.3 от ЗГР

2. Декларация по чл. 92, ал.6 от ЗГР

3. Списък с необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство