Започва кампания за кандидатстване

23.09.2021

Столична община кани граждани и домакинства,
които използват за отопление уреди с дърва и въглища,
да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации до 50 k
W.

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Допустими за участие са:

  • домакинства,
    които използват за отопление уреди с дърва и въглища;
  • Граждани, които не са участвали, подали формуляр за кандидатстване или възнамеряват да участват в проект: № BG16M1ОP002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”;
  • Документите, които се подават при кандидатстване -
  1. Формуляр за кандидатстване - (Указание)
  2. Декларация за съгласие с условията за монтаж на електростатичен филтър;
  3. Декларация за участие;
  4. Документ за собственост на имота (копие).

Заявления са приемат в районна администрация "Витоша", ул. "Слънце" №2

Телефон за контакт 02/8187936