Заповеди/Обявления


18.10.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


30.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с настъпилия пожар на стълб №24 (110 kV), на 17.07.2019г. в СО - Район "Витоша" постъпи уведомително писмо от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД , че ще бъдат предприети мерки по аварийно възстановяване на електропроводи 110 kV "Боерица" и "Резиденция", което ще се осъществява в зелената площ на бул. " България" в близост до детелината с ул. "Околовръстен път" (бул. "България" №108). Аварийният ремонт ще е с продължителност 25 календарни дни, считано от 07.10.2019г.


27.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.2045.1926, ул. "Околовръстен път" 260, район "Витоша", гр. София


24.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" съобщава, че съгласно Заповед №РВТ19-РД09-161/20.09.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на: Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП-ИПЗ , за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ "Света София", в УПИ II-2287, кв.34 и УПИ V-469, кв.32, м. "Манастирски ливади - запад".

16.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

ИПРЗ и план-схема на транспортна инфраструктура – пътническа въжена линия (част) и сервитут към нея, в следния териториален обхват: УПИ I-951 „търговски комплекс, конгресен център и подземни гаражи“,УПИ II-908, 950, 927 „търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум,конгресен център и подземни гаражи“, УПИ III-4095,4097 „магазини, офиси, заведения заобществено хранене, шоуруми, жилищни сгради и подземни гаражи, хотел и спорт“, УПИ IV956,957,949 „за жилищна зона“, УПИ Х „за речно корито“, кв. 1, „в.з. Малинова долина –Бункера – III етап“, поземлени имоти с идентификатори: 68134.2044.1834, 68134.2044.1835, 68134.2044.1908 и 6813.2044.4095, свързаното с това изменение на плана за регулация насъседни УПИ VII-597, УПИ VIII-508 и УПИ IХ-882, кв. 1 и изменение на улична регулация ото.т.16 до о.т.77, м. „в.з. Малинова долина – Бункера – III етап“, район „Витоша“, Столична община


13.09.2019г.  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Заповед /РВТ-19 РД09 -24 12.09.2019г/. за удължаване на конкурс за отдаване на част от недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони по индивидуални проекти находящи се на територията на СО-район "Витоша' ЗАПОВЕД /  ОБЯВЛЕНИЕ


10.09.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


20.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление №РВТ19-ГР00-293/12.07.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на горепосочените имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4959-21.06.2016г. на Началник на  СГКК-София, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI - 946, УПИ ХII-946, УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к. Гърдова глава, одобрен със Заповед № РД-09-50-594/03.11.1997г. на Главния архитект на София,е издадена Заповед № РВТ19-РА50-127/20.08.2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша", с която се разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори 68134.1930.2280, 68134.1930.2282 и 68134.1930.2284 от КККР, а по действащ ПУП УПИ Х - за трафопост, УПИ ХI-946, УПИ ХII-946 и УПИ ХIII-946, кв.23, ж.к.Гърдова глава.


19.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило в СО-Район "Витоша" Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-323/30.07.2019г. от собственика на имоти с индетификатори: 68134.1971.5013, 68134.1971.1463, 68134.1971.2812, 68134.1971.5015 и 68134.1971.3129 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и  застрояване в обхвата на същите поземлени имоти от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХI-2813 - за офиси, хотел, магазини и п.г., УПИ I-3171 - за офиси, хотел, спорт и п.г., УПИ VIII-1656 - за офиси, хотел, магазини и п.г. , УПИ VII-1463 - за офиси , хотел, спорт и п.г. и УПИ V-3129 за ос., кв.132, м. "Драгалевци - разширение - север - 2 част",  е издадена Заповед № РВТ19-РА50-125/19.08.2019г. от Гл.архитект на СО - Район "Витоша", с която разрешава да се изработи Проект за изменение на Плана за  регулация и застрояване в обхвата на горепосочените поземлени имоти.


16.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43,т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


12.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадено е Разрешение за строеж № 215/07.08.2019г. от Гл.архитект на СО-Район "Витоша" за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-Район "Витоша", във връзка с "Национална програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г." в УПИ III, кв257, м."Павлово - Бъкстон" с наш вх. № РВТ19-ПП10-1/07.08.2019г.

Разрешението може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му, пред АССГ, чрез Гл.архитект на СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет. 1 - деловодство.


09.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение

"ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС ОТ РЕДОВИ, ДВУФАМИЛНИ И ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ „РИВЪР ПАРК“ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ПСОВ И ТРАФОПОСТОВЕ В УПИ XIV – 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, КВ.32A, М. КВ. СИМЕОНОВО, РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА" План Драгалевци разширение - северПлан местност


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА19-РД98-8/19.02.2019 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) по индивидуален проект, находящи се на територията на район „Витоша“ в кв. Драгалевци в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на Район „Витоша“ разделени на обособени позиции. ПЪЛНИЯТ СПИСЪК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


07.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Обявление за издадена виза за проектиране № РВТ19-ГР00-98/23.05.2019 за "Многофамилна жилищна сграда с гаражи" в УПИ V-1571,1633, кв.29, м."Манастирски ливади - запад", СО-Район "Витоша":  ВИЗА и ОБЯВЛЕНИЕ


06.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДВ брой 62 от 06.08.2019г., Столична община, на основание чл.128 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.18а, кв.18б, и кв.18в, м."в.з "Бояна" и кв.82б, м."Манастирски ливади - изток - Обслужващи обекти на Околовръстен път", заедно с план - схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Околовръстен път", Гробищен парк "Бояна", ул."Проф.Илия Йосифов", дере, който е изложен в СО-Район "Витоша".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен от датата на обнародването в "Държавен вестник" /ДВ брой 62 от 06.08.2019г./ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша", адрес: ул."Слънце" №2, ет. 1 - деловодство.


05.08.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕОСТ,

ОПИС НА ПОСТЪПИЛИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Във връзка с проведено обсъждане на проект за ПУП план за регулация и застрояване на село Мърчаево заедно с план схеми на техническата инфраструктура на 17.07.2019г.


29.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: От 01.08.2019г. до 30.08.2019г. със Заповеди на Кмета на СО - Район Витоша № № РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на Заявления от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.


23.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.1933.2186,

Издадена е виза за проектиране № РВТ19-ГР00-2015/2019г. от Главния архитект на СО-Район "Витоша" за промяна на предназначението на имот от жилищно в нежилищно  и за инвестиционно проектиране на обект: "Офисна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи" в УПИ ХХХІV-2423, кв.74, м. "Манастирски ливади - запад" по регулационния план на гр. София.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Апелативен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


15.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.


10.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-район "Витоша" на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.Княжево заедно с план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Елаша", ул."Явор", ул."Къпина" и ул."Витошки Бор". Проектът е изложен в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2 , ет.2, ст. 45. Схемите за ПУП-ИПРЗ може да видите тук: Схема 1 и Схема 2


10.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено в Заявление № РВТ19-ГР94-2515/28.05.2019г. от собственици на имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на  поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на Столична община, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-106/09.07.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за застрояване в териториален обхват на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад".


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ се съобщава, че в Държавен вестник бр.54/09.07.2019г., стр.55 е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ ІІІ - 799, 800, 801, 802, 994, 804, 993 - за жилищно строителство от кв.53а/нов/ и УПИ 4175 - за жилищно строителство от кв.48а/нов/, и изменение на плана за улична регулация между квартали 48а и 53а, м."в.з.Симеоново - север", заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Запознаването с проекта за подробен устройствен план, може да бъде извършено от заинтересованите лица, всеки работен ден в СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 46а.

В 30-дневен срок от съобщаването, в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план.


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентър - ІІІ част - разширение", одобрен със Решение № 1000 по Протокол 32/10.12.2001г., е издадена Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г., на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентъра - ІІІ част - разширение".


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", идадени на основание чл.46, ал.1 , т.5, абзац първи от ЗМСМА; чл.46, ал.1, ал.6  и чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:


09.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - план за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" /шосе с.Владая - с.Мърчаево/, ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул." Бистра река", ПП"Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, Първокласен път Е79, като:

  • Представянето му ще се състои на 17.07.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ "Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1
  • Копие от проекта е изложено за разглеждане от заинтересованите лица в Техническа служба на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2
  • Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2,ет.1 до 01.08.2019г. включително.
  • Заключителната дискусия ще се проведе на 07.08.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ"Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1

05.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В Държавен вестник бр.53/05.07.2019г., стр.66 е обнародвано Решение на СОС № 289 по Протокол № 76,т.3 от 30.05.2019г., с което се одобрява проект за ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м."в.з.Симеоново - север - разширение", СО-Район "Витоша" в териториален обхват: "Софийски околовръстен път", западната регулационна граница на м."в.з.Симеоново - север", ул."Неофит Хилендарски" и ул."53-та", СО-Район "Витоша".

Запознаването с Решението и подробния устройствен план, както и обжалването, може на бъде извършено всеки работен ден на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша", ет.2, стая 46А. Обжалването се осъществява, пред Административен съд -София - град, в 30-дневен срок от настоящото съобщение, като жалбите от жалбоподателите се подават в деловодството на СО-Район" Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1.


04.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" с обявление № РВТ17-ТП00-4/132 от 28.06.2019г. , във връзка с публикация в Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г, стр.151 и съобщение на Столична община на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП - План за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" (шосе с.Владая-с.Мърчаево), ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", ул."Черешава градина", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, първокласен път Е79.

Съсобствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти да представят договори по реда на чл.15, ал.3, чл. 5 и чл.17 от ЗУТ. При непредставяне на такива договори, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в СО-Район "Витоша". В едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".


02.07.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ № 68134.1942.453 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ,

Във връзка с подадено в СО-Район "Витоша" Заявление от собственици е издадена виза за проектиране № РВТ19 - ГР00-57/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Промяна на предназначението на жилищна сграда в дом за стари хора" в УПИ VІІІ-454, кв.61, м."Бояна".

Визата подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".


27.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Идадена е Заповед № РВТ19-РА50-70/21.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , по заявление № РВТ17-ТП00-27-/27/-18.01.2019г., за одобрение на ПУП-ИПЗ, в обхват УПИ ХІV - 460, кв.224 по плана на м."Павлово-Бъкстон" , СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на заповедта в СО-Район "Витоша", отдел УТКР, ет. 2, , стая 59 , арх.С.Касабова. В СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания по проекта.


25.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадени са Заповеди от Главния архитект на СО-Район "Витоша", във връзка с постъпили в районната администрация Заявления от собственици на имоти с искане за разрешение за изменение на Плана на регулация в обхвата на следните поземлени имоти:


21.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "Данаос Девелопмент" ЕАД уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищен комплекс с подземни паркинги, ограда, подпорни стени и пречиствателни съоръжения в УПИ ІV-1908 " за жилищно строителство, спорт и въжена линия" и Търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум конгресен център, подземни гаражи и въжена линия, жилищно строителство и хотелска част в УПИ3-4095, кв.1, м.в.з. Малинова долина - Бункера ІІІ етап, СО-Район "Витоша", гр.София". 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 260 от 05.02.1998 г.) представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство "Владая", в с.Владая, ул."Войнишко въстание" № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " за сладкарница".

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 часа на 04.07.2019г., в деловодството на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 05.07.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.


18.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за издадено Разрешение за поставяне № 50/28.05.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на Фирмен тотем към комплекс " Garitage park", в УПИ І - 1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 - за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, възлова станция, трафопост и ПГ, кв.4, м."Малинова долина- Бункера І етап".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша".


14.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на:

Телефон за контакти: 02/818 79 32


12.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г.  на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на :

Телефон за контакти: 02/818 79 32


11.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, СО-Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 108.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 37.58 лв. (без вкл. ДДС). Помещението е  предназначено за ученически бюфет и се намира в сградата на 86 ОУ "Св.Климент Охридски",  ул."Брезова гора" № 2, с.Владая.

Офертите за участие ще се приемат на ул."Слънце" № 2, ет.1, в деловодството на СО-Район"Витоша", всеки работен ден от 08:30 часа, като срока започва да тече от 08:30 часа на 11.06.2019г.  и изтича на 15.07.2019г. в 16:30 часа. Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019г. , от 13:00 часа в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.  За повече информация и контакти: тел.02/818 79 32


10.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета но СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:


05.06.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

  • Заповед РВТ19-РД56-46/21.05.2019г. , лек автомобил, марка "БМВ", черно-зелен цвят, паркиран на бул."Димитър Петков" зад бл.4 стр.1стр.2
  • Заповед РВТ19-РД56-47/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Хюндай",  тъмно син цвят, рег. № СА0695СХ, паркиран на ул. "Десислава 30" стр.1стр.2
  • Заповед РВТ19-РД56-48/05.06.2019г. ,лек автомобил, марка "Нисан Ванет",  бял цвят, рег. № СА6893КТ, паркиран на ул. Св.Мария Магдалина" 19 стр.1стр. 2
  • Заповед РВТ19-РД56-49/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бяло-син цвят, с рег. № СА5026НТ, паркиран на ул."Бистришко шосе" стр.1стр.2
  • Заповед РВТ19-РД56-50/05.06.2019г., лек автомобил, неизвестна марка, без рег.номер, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1стр2
  • Заповед РВТ19-РД56-51/ 05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бял цвят, с рег.№ С3267ВС, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1стр.2

31.05.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС"  съобщава, че има инвестиционно предложение за: Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове "Ривър парк" и допълващо застрояване - Пречиствателна станция за отпадни води и трафопостове в УПИ ХІV - 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32А, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10.


27.05.2019г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - радослав Гогишков и на СД"ТОРИН ТОНЧЕВ" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод и изграждане на нов уличен водопровод по ул. "Проф.Димитър Пасков" от о.т. 43 до о.т. 42а и по ул. "Двата бука" от о.т.42а до о.т.42б в кв. Симеоново

Заинтересованите  лица могат да се явят СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, от 8:30 часа до 17:00 часа - от понеделник до петък, за запознаване със съдържанието на Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г..

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - град София.